ارتباطات سیاسی

 

نتیجه:بدون وجود رسانه در دنیا هیچ سیاستی پیش برده نمی شود وچرخه های اقتصادی کشورها با رکود مواجه می شوند.

 

تحول تاریخی وسایل ارتباط جمعی:

 

نظام ارتباطی از ابتدا وجود داشته است این نظام ابتدا به صورت شفاهی بوده و سپس با به وجود آمدن صنعت چاپ در قرن 14 و در ادامه با به وجود آمدن رادیو توسط مارکونی ایتالیایی در قرن 19 میلادی برای اولین بار از رادیو در انگلستان از رادیو به صورت محرمانه استفاده شد.حکومتها و افراد جهت بیان نظرات خود والقای خواسته های خود برای بدست آوردن منابع قدرت ومنابع مالی به شدت رو به رسانه آوردند.

 

با اختراع رادیو تعداد مخاطبین افزایش یافته همچنین با اختراع رادیو ترانزیستوری در آمریکا باعث شد تا رادیو قابل حمل شده و دسترسی مخاطبان به آن بیش از بیش افزایش یابد .

 

از تلوزیون برای اهداف سیاسی بار اول در جنگ ویتنام استفاده شد تلوزیون و رادیو با این تفاسیر زمینه ی استیلای سیاسی صاحبان قدرت را مهیا کردند .در کودتای شیلی که سالوادور آلنده رییس جمهور آنجا بود توسط {سیا}از کار برکنار شد واین روند را پس از سالها رسانه ها کشف وبه مردم دنیا منتقل کردند.

 

موسسات مالی و اقتصادی بزرگ جهان به دلیل منافع مالی و سیطره سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رسانه های خود رسانه های خبری خود را به وجود آوردند.تا روی دنیا سیطره ی سیاسی اجتماعی فرهنگی داشته باشند.

 

نتیجه اینکه این نظامهای اقتصادی است که نظامهای سیاسی و اجتماعی جامعه را ترسیم می کنند.

 

نظریه های تاثیر وسایل ارتباط جمعی :

 

الف)نظریه تزریقی یا تاثیر نامحدود:

 

این نظریه اهمیت و اولویت ارتباط را به فرستنده ی پیام می دهد .فرستنده ی پیام قدرت دارد و گیرنده ی پیام منفعل وپذیرنده است هر پیامی که فرستنده می فرستد گیرنده به صورت کامل آنرا قبول می کند.

 

ب)نظریه ی تاثیر محدود یا استحکام:

 

در این نظریه فرستنده قوی بوده اما گیرنده ی پیام آنرا به صورت کامل نمی گیرد.

 

ج)برجسته سازی:

 

رسانه درکل هر مطلبی را که خواستند می توانند بزرگ کرده و به آن اولویت بخشند و گیرنده ی پیام در این نظریه ضعیف بوده و پیام را می پذیرد.

 

د)نظریه ی نیاز جویی یا استفاده و بهره مندی :

 

رسانه ه9ا مطلبی را مطرح می کنند اما مخاطب بر اساس نیاز خود گزینش و انتخاب می کند و ممکن است پیامهایی را که تولید کننده ایجاد کرده است نیازش نبوده وآنرا دریافت نکند.بسیاری از موترد اولویت ها توسط زمینه ها و موقعیت های اجتماعی توسط مردم تعیین شده و رسانه ها در آن نقشی ندارند.

 

تحول وسایل ارتباط جمعی :

 

اصولا نهادهای سیاسی به طور فزاینده ای هر روز وابستگی شان به رسانه بیشتر می شود.امروز سیاست دیگر نمی تواند مثل گذشته بدون داشتن ارتباطات به حیات خود ادامه دهد.برخی از پژوهشگران معتقدند سیاست یعنی رسانه ها  وسیاست یعنی ارتباطات رسانه های همگانی به ویژه در غرب در پی یک نیاز به وجود آمده اند و در این خصوص مسۀله ی اعتماد عامه ی مردم به رسانه ها در شکل گیری مطبوعات و رسانه ها ی دیگر حاۀز اهمیت است به عبارت دیگر توسعه و ایجاد رسانه ها به پیشتازی روزنامه ها و به دنبال انقلاب صنعتی انگلیس و فراوانی اخبار مهم رشد اطلاعات و اطلاع رسانی ونیز تکنولوژی از طرفی ضرورت انتقال و توزیع سریع اخبار را به وجود آورد .تحول دیگر در رسانه های غربی این گونه بوده است که کسی بر اخبار جهانی می تواند کنترل داشته باشد که توانایی تولید و انتقال سریع اخبار را با کمک و استفاده ی تکنولوژی های ارتباطی داشته باشد.

 

 

 

عصرهای ارتباطات:

 

 

 

الف)عصر اول ارتباطات:ویژگی عصر اول ارتباطات سیاسی بودن آن است .قبل از اینکه رادیو و تلوزیون ملی به وجود آید شبکه های ارتباطی به وجود آمده بودندو اطلاع رسانی به وجود آمده بود. در عصر اول ارتباطات سیاسی سیستمهای ارتباطات مبتنی بر چند نشریه و کانال بود و با سیستمهای سیاسی همزیستی داشته اند.

 

ب)عصر دوم ارتباطات:در عصر دوم که در طی آن تحولات عمده ای در ماهیت سیستم های ارتباطی  وسیستم های سیاسی و روابط بین آنها صورت گرفت  و تفاوتهای زیادی نسبت به عصر اول انجام شد ورود شبکه های جهانی و اینترنت و تکنولوژیهای نوین و متناسب آن روند جهانی شدن کاملا نو و جدید شد .نکته ی دیگر اینکه وقتی شهروندان به خاطر تغذیه ی سیاسی خود شان شدیدا به رسانه های همگانی متکی می شوند در شیوه ی رفتار و فعلیت سیاسی شان تحولی بنیادین صورت گرفت.

 

جامعه ی اطلاعاتی :در این جامه مسایل صنعتی و فرا صنعتی مهم نیست .این تولید و پردازش اطلاعات است که مهم است.

 

جامعه ی اطلاعاتی اطلاعات را در برخی از جوامع به عنصری حیاتی تبدیل کرده است .در جوامعی که در آنها به جای تولید صنعتی به تولید و پردازش یا توزیع اطلاعات اشتغال داشته باشند و فناوری اطلاعاتی را تغذیه کند جامعی اطلاعاتی می گویند.در این جوامع اطلاعات کم کم جایگزین سایر منابع می شود بنابر این گذار از جوامع صنعتی وسنتی به جوامع اطلاعاتی نوین مستلزم تغییرات بنیادی و شگرف در ساختار جوامع است این تغییر یا دگرگونی شامل تحول در رسانه ها نیز می شود.

 

تعریف ارتباطات سیاسی:  سهم و نقش ارتباط را در به دست آوردن وتوزیع قدرت مورد مطالعه قرار می دهد و لذا هر نوع ارتباط که در حوزه ی بدست آوردن و توزیع قدرت در جامعه مربوط باشد در حوزه ی ارتباطات سیاسی به شمار می آیند.

 

مطالعات حوزه ی ارتیاطات سیاسی :  

 

مطالعات ارتباطات سیاسی شامل سه محور ارتباطات به معنی عام کلمه و ارتباطات کلامی وعلوم سیاسی می باشد .ارتباطات سیاسی یک رشته ی میان رشته ای بوده که با علوم دیگری هم چون روانشناسی اجتماعی و فردی و جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ارتباط دارد .

 

روانشناسی اجتماعی و فردی چون در مورد فکر عقیده نگرش افکار قالبی و تغییر نگرش صحبت می کند به روانشناسی نیازمند هستیم.

 

به دلیل اینکه در مکانیزم های دولت صحبت و تحلیل می کند به جامعه شناسی سیاسی نیز نیاز داریم.و سوم به دلیل اینکه وسایل ارتبط جمعی نقش موثری بر شکل گیری افکار و نگرش و عقیده ی مردم  دارد بیشترین استفاده را از جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی می بریم.

 

 

 

 

 

مهمترین عناصر ارتباطات سیاسی:

 

 

 

الف)پیام دهندگان:که ممکن است شامل احزاب گروه ها ی فشار وشوراها انجمنها و افراد باشند.

 

ب)پیام:پیام دهندگان تلاش دارند که به وسیله ی پیام که خود می تواند کلمه یا تصویر  جمله و یا حرکات دست باشد تمایلات خود را به مخاطب یا مخاطبین نشان دهند.

 

ج)رسانه:رسانه که پیام را به فرد یا افراد و یا عده ای از مخاطبان می رساند .تلوزیون – مطبوعات- روزنامه- ماهواره- کتاب و رادیو که دارای بیشترین مخاطب و بالاترین تاثیر سیاسی هستند بر اساس نوع جامعه تاثیر گذار است.

 

د)دریافت کننده ی پیام با مخاطبان:دریافت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است و هر چه قدر میزان علاقه و آگاهی دریافت کننده بیشتر باشد تاثیر گذاری آنها بیشتر است.

 

و)بازخورد :دریافت پیام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و به وجود آوردن واکنش در مخاطب و یا دریافت کننده ی پیام هدف ارتباطات سیاسی است.

 

این واکنش می تواند به طور واداشتن مخاطب برای اندیشیدن به یک مو ضوعی یا مطلبی در فرد دگرگونی ایجاد کند و تغییرنظریات و اعتقاد ات مخاطب یکی از اهداف دیگر ارتباطات سیاسی می باشد تحریک مخاطب و فعال ساختن او برای انجام یک اقدامی که از قبل طراحی شده است در بازخورد می توان مورد سنجش قرار داد.

 

هدف کلی ارتباطات سیاسی:

 

هدف از مطالعه در ارتباطات سیاسی شناخت کار برد وسایل ارتباط جمعی در زندگی سیاسی مخاطبان و تاثیر پیام های سیاسی در آن است به عبارت دیگر هدف از مطاله و کاربرد ارتباطات سیاسی چگونگی به وجود آوردن واکنش در مخاطب است .

 

ویژگی های ارتباطات سیاسی :

 

ارتباطات سیاسی از طریق نظام ارتباطی جامعه ایفای نقش می کند واگر در نظام پیامها و مجراهای سیاسی و ارتباطی خاص وجود داشته است.

 

به طور عینی میان خود نظام سیاسی قسمت اعظم ارتباط سیاسی از طریق کانال وروند اجتماعی ایفای نقش می کند.پیام سیاسی بویژه در ذهن مخاطبین همیشه متمایز از پیامهای دیگر است.

 

 

 

 

 

عوامل موثر بر ارتباطات سیاسی :

 

 

 

عوامل فیزیکی – تکنولوژیست و فرهنگی ارتباطات سیاسی همانند ارتباطات در مفهوم کلی آن از عوامل فیزیکی – تکنولوزیست- اقتصادی – فرهنگی- اجتماعی و سیاسی تاثیر می پذیرد.موانع و محدودیت های فیزیکی ارتباطات چه در شکل کوهها دریاها بیابانها و حتی جنگلها و فاصله های دور همیشه قابل توجه بودند.این وضعییت ها در جوامع جهان سوم وجود دارند.از طرفی پیشرفت تکنولوژیک تعداد زیادی از این مشکلات را تا حد زیادی از بین ببرد ویا آنها را کاهش داده تا آنجایی که ماشال مک لوهان یکی از مشهورترین نظریه پردازان ارتباطات جهان را به عنوان دهکده ی جهانی توصیف کرد.تکنولوژیهای جدید توسعه ی وسایل ارتباط جمعی را تسریع کرده است به دلایل اینکه اطلاعات می تواند به طور ارزان در سطح وسیعی و با سرعت زیاد برای انبوه مخاطبین پخش شود.

 

عامل تحول و تغییرات بنیادی در جامعه:

 

عامل تغییرات بنیادی در جامعه بر اساس دیدگاهها و مکاتب مختلف فرق می کند.

 

الف)دیدگاه کارل مارکس:کارل مارکس معتقد است اقتصاد و شیوه های تولید عامل اصلی در تحول جامعه است.

 

ب)دیدگاه مارشال مک لوهان:برای اولین بار اعلام کرد که وسایل ارتباط جمعی وگسترش این وسایل مبنای تغییرات اجتماعی جامعه و بشر را بنیان می گذارد گسترش وسایل ارتباط جمعی امتتداد حواس انسان است.

 

:Telecracy  حکومت راه دور یا

 

/ 0 نظر / 20 بازدید