آسیب شناسی تبلیغات:

 

اسطوره سوم:  زندگی خوب یعنی خرید لوازم گران قیمت.

اسطوره چهارم:  رضایت، شادی، جذابیت جنسی با این خرید شما حتمی است.

اسطوره پنجم:  هیکل و اندام شما به اندازه کافی خوب نیست.

اسطوره ششم:  شرکت های تجاری نگران رفاه عمومی هستند.

آثار مثبت و منفی تبلیغات:

آثار منفی: 

سطحی کردن نگرش مردم

مصرف گرایی (ایجاد احساس نیاز در جامعه و افزایش دائمی مصرف گرایی)

تشویق به فردگرایی (جمع باید در خدمت فرد باشد، تبلیغات باتوجه به پافشاری برروی امکاناتی که برای فرد دارد، تشویق به فردگرایی می کند)

از خود بیگانگی (بیگانگی از خود، دیگران،‌ کالا و چرخه تولید)

آثار مثبت بر تولید،  توزیع و مصرف کالاها به خصوص به عنوان استراتژی رقابت در عرصه اقتصادی هر روزه در محافل جامعه شناسی ارتباطات مطرح و مورد نظر قرار می گیرد، به طوری که مکاتبی بزرگ همچون مکتب انتقادی فرانکفورت یکی از محوری ترین مباحث خود را نقش مخرب آگهی های تبلیغاتی قرارداده است.

تبلیغات به دنبال حفظ وضع موجود است.

تبلیغات به دنبال مطرح کردن دموکراسی صوری (شبه دموکراسی) است.

تبلیغات با توسعه ملی هم راستا و هم مسیر نیست.

تبلیغات دنبال اهداف کوتاه مدت است.

تبلیغات باتوجه به ویژگی های مالی، شخصیتی و فرهنگی مخاطب تغییر می کند.

منبع تبلیغات تجاری بخش خصوصی است.

مطالبی که در تبلیغات بیان می شود، الزاماً به آن اعتقادی نیست.

 

جدول آثار مثبت و منفی تبلیغات

-----

مثبت

منفی

اقتصادی

1ـ تأثیرات مثبت بر تولید، توزیع و مصرف

2ـ  تبلیغ به عنوان استراتژی رقابت

3ـ  افزایش حجم مبادلات

4ـ  تقویت روحیه افزایش کیفیت

1ـ  ایجاد نیاز کاذب

2ـ  مصرف گرایی و مصرف زدگی

3ـ  اسراف و تجمل گرایی

4ـ  اتلاف منابع

فرهنگی

1ـ  سرگرمی و تفریح

2ـ  افزایش سطح آگاهی مردم

3ـ  رشد ذوق و سلیقه مردم

4ـ  آموزش و اطلاع رسانی

1ـ  همانندسازی

2ـ  فخر فروشی

3ـ  تقویت روحیه فردگرایی و لذت جویی

4ـ  تحمیل پیام با تکرار

سیاسی

1ـ  افزایش حق انتخاب و تصمیم گیری

2ـ  توهم زدایی

3ـ  تقویت روحیه رقابت

4ـ  دسته بندی مردم

1ـ  شست و شوی مغزی

2ـ  ایجاد روحیه تسلیم و محافظه کاری

3ـ  توهم زایی

4ـ  تردید و دودلی

تبلیغات بازرگانی:

تبلیغات بازرگانی عبارت است از پیش بینی و تهیه پیام های سمعی و بصری که در ازای پرداخت بهای نشر توسط یک یا چند عامل تبلیغاتی به اطلاع مردم رسانیده شود. این پیام ها حامل خبری از خصوصیات و امتیازاتی که کالا و خدمت یا یک خبر یا شیوه عمومی خواهدبود که اطلاع از آنها موجب افزایش فروش کالا یا استقبال عمومی از خدمت و فکر مورد نظر است.

 

آگهی یا تبلیغ در فرهنگ آکسفورد:

1.       اعلام، معرفی یا شناسایی یک مورد به خصوص همچون برگزاری کنسرت، گردهمایی های سالیانه انجمن های مختلف، جشن های سالگرد و مواردی از این قبیل.

2.       ترغیب مردم به خرید و استفاده از کالا یا خدمات مانند فروش خانه، اتومبیل و از این قبیل.

3.       درخواست و تقاضای چیزی را کردن مانند، آگهی استخدام، همکاری و مانند آن.

 

ویژگی های عمده فرآیند تبلیغات:

1.       یکسویه بودن ارتباط مبلغ (منبع) با مخاطب

2.       مشروعیت استفاده از راه ها و ابزارهای مختلف برای رسیدن به هدف

3.       اهمیت داشتن صرف منافع مؤسسه یا منبع

4.       دستکاری اطلاعات در جریان تبلیغ

5.       تحمیل عقاید به مخاطب

6.       توجه به «اقناع» در شکل متعالی تبلیغ

 

تبلیغ از نظر گارت اس جاوت و ویکتوریا اودانل:

1.       تبلیغات آشوب آفرین یا هیجانی: دراین نوع تبلیغ سعی می شود مخاطب به سوی اهداف معین هدایت شود.

2.       تبلیغ وحدت بخش:  در این نوع تبلیغ، تلاش منبع منفعل کردن مخاطب است.

3.       تبلیغ سفید:  منبع مشخص است و اطلاعات پیام ارسالی از طرف او صحت دارد و تلاش منبع ایجاد اعتبار در نزد مخاطب است.

4.       تبلیغ خاکستری:  ممکن است منبع مشخص یا نامشخص باشد و احتمال اطلاعات پیام نیز درست یا نادرست باشد.

5.       تبلیغ سیاه:  اطلاعات پیام نادرست و ساختگی بوده و هدف منبع نیرنگ آمیز است.

 

تفاوت آگهی تجاری و تبلیغ سیاسی از نظر پروفسور معتمدنژاد:

در تبلیغات برای نیل به هدفهای خاص، اخبار و اطلاعات تحریف و دگرگون می شود، تحریف بر دو نوع است:

الف ـ  تحریف کمی:  اگر حوادث و وقایع کوچک، بزرگتر از آن چه هست معرفی شود.

ب ـ  تحریف کیفی:  تشریح و تفسیر حوادث و وقاع ممکن است با بدبینی یا خوش بینی صورت گیرد.

آثار منفی تبلیغات از ابعاد مختلف

اقتصادی

فرهنگی

سیاسی

1.        ایجاد نیاز کاذب

2.   مصرف گرایی و مصرف زدگی

3.   اسراف و تجمل پرستی

4.   اتلاف منابع و ریخت و پاش

5.   ایجاد حرص و ولع سیر ناپذیری دائمی

6.   ایجاد احساس کمبود

7.   تخریب محیط زیست

8.   مصرف بی رویه

9.   تحمیل مصرف

 

 

 

1.   همانندسازی

2.  

/ 0 نظر / 81 بازدید