اثرات رسانه ها و ظهور دوره چهارم

 

در طی کمتر از یک قرن ( 93 سال )رویکردهای پژوهشی متعددی در مورد ارتباط جمعی و تاثیر رسانه ها بر روی مخاطب ارائه شده‌اند وپاسخ‌های متفاوتی برمیزان تأثیر رسانه‌ها بر مخاطبان فراهم نموده شده و پاسخ‌های متفاوتی برمیزان تأثیر رسانه‌ها بر افکارعمومی فراهم نموده اند‌ این دیدگاهها را  به سه دوره زمانی تقسیم نموده اند البته به اعتقاد نگارنده دوره چهارم نیز با ظهور شبکه های اجتماعی پا به عرصه حضور گذاشتندو تعاملات از یک ارتباط یکسویه به یک ارتباط دوسویه با امکان واکنش به موضوعات و بازخورد به وجود آمد :

با احتساب این نظر، ( دیدگاه نگارنده )  نسبت به تاثیر رسانه ها واثرات آنها بر روی مخاطب را به چهار دسته تقسیم می نماییم .

 

1-    دیدگاه تأثیر نامحدود (دوره قدرت تمام عیار رسانه‌ها از سال 1920 تا 1943.م):

در این دوره کار رسانه‌ها، تبلیغات و در پی آن اقناع بود. بینش حاکم بر رسانه‌ها، بینش دستکاری فکری برای تأثیر گذاری نامحدود بر مخاطبان بوده است. از آنجا که در این دوره تعدد رسانه‌ها کم و کانالهای ارتباطی معدود است، امکان تأثیر گذاری از طریق رسانه‌ها بالاست و رسانه‌ها می‌توانند بر مخاطبان تأثیرات عمیق بگذارند و آنان را به هر شکلی درآورند.

 

2-    دیدگاه تأثیر محدود (دوره اثر محدود رسانه‌ها از سال 1944 تا 1960.م):

در این دوره مطالعات، بیشتر روی تأثیر رادیو و مطبوعات بوده است. تلویزیون پیشرفتی نداشت و فاقد قدرت بود و ماهواره‌های ارتباطی هم تا آن زمان کاربرد پیدا نکرده بودند. لازارسفلد و همکارانش به این نتیجه رسیدند که رسانه‌ها خیلی قدرتمند نیستند. به عقیده آنها در این دوره فقط رسانه قدرت تغییر افکارعمومی را ندارد بلکه، رهبران فکری نیز نقش اساسی دارند. در واقع قدرت رسانه‌ها تقویت عقاید موجود است.

 

3-    دیدگاههای انتقادی، نظریه دو یا چند مرحله‌ای ارتباط (دوره جدید یا دورة پیچیدگی اثرات یا اندیشه متمرکز به قدرت تلویزیون از سال 1960 تا 1995.م):

در این دوره، این نظریه گسترش یافت که با توجه به توسعه تلویزیون، تأثیر رسانه‌ها پیچیده و متفاوت است و آنها را در خدمت سرمایه داری می‌داند. اخیرا برخی متخصصان علوم ارتباطات بازگشت به دوره قدرت تمام عیار رسانه‌ها را مطرح کرده‌اند. مثل نظریه مارپیچ سکوت که توسط خانم نئومان ارائه شده است.

 

نظریات مطرح در مورد جایگاه و قدرت رسانه‌ها در شکل‌گیری افکارعمومی:

در این زمینه نظریه های متفاوتی وجود دارد که در ابتدا این نظریه‌ها را به طور خلاصه تشریح، و در انتها،تأثیر رسانه‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

 

1-    نظریه تزریقی یا تأثیر نامحدود:

بر اساس این نظریه می‌توان پیام را به نحوی تجویز کرد که در ذهن و قلب مخاطب اثر بگذارد در حدی که تأثیر مورد نظر فرستنده پیام در او ایجاد شود. پس رسانه‌ها سازنده تمام و کمال افکارعمومی هستند. در بین عناصر ارتباطی تکیه بر پیام است که خوب طراحی می‌شود و اثر خود را روی مخاطب می‌گذارد. مخاطب منفعل است و نقشی ندارد. این نظریه در زمان جنگ جهانی اول و دوم از طرف کافلین مطرح گردید و کاربرد یافت. هیتلر و موسولینی از طرفداران این نظریه بودند.

 

2-   نظریه استحکام (تأثیر محدود):

بر اساس این نظریه قدرت پیام رسانه محدود است. رسانه‌ها فقط می‌توانند عقاید موجود را تقویت کنند. به عبارتی رسانه‌ها تغییرات بنیادین در افکارعمومی ایجاد نمی‌کنند. در بین عناصر ارتباطی به مخاطب توجه می‌شود و مخاطب پویا است. این نظریه توسط برلسون و لازارسفلد در زمانی که نظریه تزریقی حاکم بود،‌ بیان شد.

 

«فر‌انک بیوکا» معتقد است که مخاطب فعال پنج ویژگی دارد که او را از مخاطب منفعل جدا می‌کند که عبارتند از:

1-    مخاطب فعال، گزینش‌گر است یعنی خود مخاطب، پیام مورد نظر را از بین مجموعه پیامهایی که از طریق رسانه‌ها فرستاده می‌شود،انتخاب می‌کند.

2-    مخاطب فعال، فایده‌گراست یعنی پیام‌هایی را انتخاب می‌کند که برایش سودداشته باشد، یا نیازی را از او برطرف کند.

3-    مخاطب فعال، هدفمند است یعنی بطور آگاهانه و ارادی و بر اساس طرح ذهنی خود، رسانه‌ای را برای استفاده و پیام انتخاب می‌کند.

4-     مخاطب فعال، خود را با رویدادها درگیر می‌کند یعنی فکر می‌کند و دنبال تکمیل و یا توقف اطلاعات است. در واقع بعد از فکر کردن و درگیری با خبر، بهرة لازم را از آن می‌برد.

5-    مخاطب فعال، در برابر نفوذ رسانه‌ها، مقاومت می‌کند یعنی نفوذ رسانه در او بسیار کم است، مقاومت می‌کند، انتخاب می‌کند و متفاوت عمل می‌کند

 

 

3-    نظریه دو یا چند مرحله‌ای ارتباط:

بر اساس این نظریه پیام وسایل ارتباط ابتدا به رهبران عقاید یا رهبران فکری می‌رسد و از طریق آنها به مخاطبین واقعی‌(مردم) منتقل می‌شود. رهبران عقاید تنها نقش گزینش‌گر خبر را ندارند بلکه اخبار را بر اساس دیدگاه‌های خودشان دستکاری کرده و به مخاطبین منتقل می‌کنند. الهیوکاتز و لازارسفلد این نظریه را ارائه کرده‌اند. اگر اخبار رسانه‌ها مورد توجه رهبران فکری واقع نشود، در افکارعمومی تأثیرگذار نخواهد بود. گاهی اوقات رسانه یا رسانه‌های همسو، با کمک رهبران عقاید، پیام را برجسته می‌کنند و به مخاطب می‌دهند. پس با این دیدگاه، افکارعمومی را رهبران فکری می‌سازند. اگر رهبران فکری بخواهند با سکوت خود جریان ارتباطی را قطع می‌کنند.

 

4-   نظریه برجسته‌سازی:

این نظریه می‌گوید، رسانه‌ها در انتقال پیام‌ها نوعی برجسته‌سازی یا اولویت به وجود می‌آورند، به عبارت دیگر رسانه‌ها نمی‌توانند تعیین کنند که مردم چطور بیندیشند اما قادرند به مردم بگویند درباره چه فکر کنند و از این طریق تأثیر کمی بر مخاطبان دارند. ساده‌تر اینکه رسانه‌ها با انتخاب تیترهای بزرگ و مورد نظر، مخاطب را هدایت می‌کنند که چه مطالبی را بخواند، البته محتوای آن، مورد توجه نیست، بلکه در تیتر به برجسته کردن یک موضوع می‌پردازند. در واقع کار رسانه‌ها اولویت‌دهی به مخاطب می‌شود و تأثیر فقط در رفتار مخاطب است. البته این تأثیر هم خیلی عمیق نیست. مک کامب و شاو این نظریه را طی سالهای 1971-1965.م ارائه کردند.


نظریه استفاده و خشنودی:

بر اساس این نظریه، در شکل‌دهی افکارعمومی مخاطب به نیاز خود آگاه است و به دنبال اطلاعاتی می‌رود که دوستدارد و طالب آن است بدین منظور:

مخاطب پویا است و بر اساس نیاز خود تلاش می‌کند و مطالب مطلوب مورد نظر خود را به دست می‌آورد.

رسانه‌ها برای تامین نیاز مخاطبان با هم و با دیگر پدیده‌ها رقابت می‌کنند. اگر چه زمانی که مخاطب حق انتخاب دارد، رقابت صورت می‌گیرد.

مخاطب جستجوگر است و روش‌های مختلف را تجربه می‌کند.

مخاطب چون به نیازهای خود آگاه است از بین مجموعه رسانه‌ها و پیام‌ها دست به انتخاب می‌زند.

بواسطه این نظریه در صورتی که خوراک ذهنی مخاطب بخوبی پاسخ داده نشود و ابهامی در ارائه خبر وجود داشته باشد مخاطب بدنبال خبر به جستجو پرداخته و به اطلاعات خود دست می یابد  و این موضوع می تواند از اعتبار منبع خبر داخلی بکاهد .

 

 

نظریه وابستگی:

بر اساس این نظریه پیام بر دانش و تفکر افراد موثر است. در این دوران در صورتی که نیاز اطلاعاتی مخاطب برآورده نشود مخاطب به سوی رسانه خاص گرایش پیدا می کند و در واقع به آن وابسته می شود و در صورت تداوم نیاز وابستگی بوجود می آید.

 

همانطور که در موضوع بالا  اشاره شد مخاطب در صورت نبود اطلاعات کافی یا سانسور خبر، خبر خود را از رسانه دیگر جستجو و دریافت می نماید و در صورتی که این امر تکرار شود و نیاز مخاطب تامین نگردد موجب وابستگی به سایر خبرگزاریها  (خارجی ) می گردد. طبیعتا میزان وابستگی رسانه خاص با میزان تاثیر پذیری او رابطه مستقیم دارد.

 

5-   نظریه مارپیچ سکوت:

یکی از نظریه‌هایی که بیش از بسیاری از نظریه‌های دیگر به رسانه‌های جمعی قدرت می‌دهد نظریه مارپیچ سکوت است که الیزابت نوئل نئومان (11980-1973) آن را مطرح نموده است.  بر طبق این نظریه اکثر افراد سعی می‌کنند که از داشتن یک نگرش و باور منزوی و تنها دوری کنند. فرد به محیط اطرافش دقت می‌کند که بیاموزد کدام نظریات حکمفرما و قالب است و کدام نظریات رو به زوال قرار دارند. وقتی فرد به این نتیجه برسد که قالب نظریات مخالف نظر اوست به سکوت تمایل پیدا می‌کند و رغبتی برای بیان نظر خود ندارد. نوئل- نئومان استدلال می‌کند که سه ویژگی ارتباط جمعی، یعنی تراکم، همهجایی بودن و هم صدایی در ایجاد اثرهای قوی بر افکارعمومی با هم ترکیب می‌شوند.

هم صدایی به تصویر هم شکلی از رویداد یا موضوعی که می‌توان توسعه داد اشاره دارد و اغلب میان روزنامه‌های مختلف مجلات، شبکه‌های تلویزیون و رسانه‌های دیگر مشترک است.

اثر هم صدایی این است که بر مواجهه گزینشی غلبه می‌کند تا افراد نتوانند پیام دیگری را انتخاب کنند و نشان دهنده این گمان است که بیشتر افراد به گونه‌ای به موضوع نگاه می‌کنند که رسانه‌های جمعی آن را عرضه می‌دارند.

عامل دیگری که وارد عمل می‌شود مارپیچ سکوت است. در خصوص یک موضوع مناقشه برانگیز، افراد درباره توزیع افکارعمومی حدس‌هایی می‌زنند، آنها سعی می‌کنند تعیین نمایند آیا در اکثریت قرار دارند یا خیر و سپس سعی می‌کنند تعیین کنند آیا تغییر افکارعمومی در جهت موافق با آنهاست یا خیر. اگر احساس کنند در اقلیت قرار دارند تمایل پیدا می‌کنند که درباره موضوع سکوت کنند و اگر هم فکر کنند تغییر افکارعمومی در جهت فاصله گرفتن از آنهاست گرایش پیدا می‌کنند در خصوص موضوع ساکت بمانند.

هر چه بیشتر سکوت کنند افراد دیگر بیشتر احساس می‌کنند که دیدگاه خاصی (متفاوت) عرضه نشده است و آنها هم بیشتر ساکت می‌مانند. نقش رسانه‌های جمعی مهم است زیرا مرجعی هستند که افراد به آنها نظر دارند تا توزیع افکارعمومی را پیدا کنند.

 

البته نقدی نیز برآن وارد است: به نظر می‌رسد علاوه بر تصور شخص از توزیع افکار عمومی و عقیدة غالب، عوامل تأثیرگذار دیگری مانند سن، تحصیل، درآمد، آگاهی سیاسی، اطمینان به درستی از نظر خود نیز وجود دارند که نشان می‌دهد که مردم در برابر عقیدة غالب آنچنان که نئومن می‌گوید ناتوان نیستند و امکان دارد تحت شرایطی در برابر مارپیچ سکوت مبارزه کنند.

 

حال نقش رسانه‌ها بر مارپیچ  سکوت چیست و چگونه بر عقاید اثر می گذارند:

الف- رسانه‌ها، تصورات افراد را راجع به اینکه چه عقایدی مسلط است، شکل می‌دهند.

ب- رسانه‌ها تصورات مربوط به عقاید رو به افزایش را شکل می‌دهند.

ج- رسانه‌ها تصوراتی را شکل می‌دهند راجع به اینکه شخص چه عقیده‌ای را می‌تواند در افکارعمومی ابراز کند بدون اینکه منزوی شود.

 

نئومان استدلال می‌کند که تمایل به سخن گفتن راجع به موضوعات به طور عمده تحت تأثیر تصور فضای عقیده است و اگر فضای عقیده بر خلاف تصور شخص باشد ترجیح می‌دهد ساکت بماند.

 

ظهور دوره چهارم به اعتقاد نگارنده:

4-    دوره چهارم دوره رسانه های اجتماعی ( 1960 تا کنون ) مربوط به دوره ای که رسانه ها با رویکرد جدید در خدمت مردم قرار می گیرند.

 

ظهور این دوره با حضور اولین شبکه اجتماعی که در سال 1960 در دانشگاه ایلی نیوز آمریکا بود آغاز گردید.

       در سال 1997  سایت 6 درجه [1]به عنوان نخستین شبکه اجتماعی متولد شد. و سپس در سال 2002 شبکه های اجتماعی به شکل نوین و انفجاری پا به عرصه وجود گذاشت .

وب سایت های اجتماعی مانند فرند استر، اورکات، لینکدین و ....[2]

درسال 2004سایت های شبکه اجتماعی فریداستر با 7 میلیون یوزر، مای اسپیس با 2 میلیون یوزر مقام های اول را داشتند.

1-      SixDegrees.com

2-      Friendster, Orkut, LinkedIn, …

در سال 2006  قوانینی برای شبکه های اجتماعی مقرر گردید و از این سال با گسترش روز افزون مخاطبان و بازدیدکنندگان وب سایت های شبکه اجتماعی رو برو هستیم.

اما به چه دلیل شبکه های اجتماعی با استقبال عمومی روبرو شده اند، تجربه مصرف کنندگان یا تجربه آنلاین مهمترین عامل در جلب توجه مخاطب بوده است.

بر طبق جدیدترین آمار نیلسن نشان می‌دهد 65.1 درصد از کاربران اینترنت از ایمیل استفاده می‌کنند در حالی که 66.8 درصد به سایت‌های شبکه اجتماعی روی آورده‌اند.

       در این بررسی که بر مبنای بازدید معمول کاربران از چنین سایت‌های صورت می‌گیرد، جست‌وجو با 85.9 درصد، برترین بخش مورد بازدید کاربران بود.

       حال نگاهی به ویژگی های اجتماعی شبکه های اجتماعی داشته باشیم تا بیشتر با دلایل اقبال روزافزون این نوع شبکه ها داشته باشیم

1-    خرد جمعی در شبکه های اجتماعی

2-    مطالعه خروجی شبکه های اجتماعی (رصد وبلاگ)

/ 1 نظر / 27 بازدید
سایت حسابداری آنلاین

سلام استاد ، سایت ما ظاهرش زیاد جالب نیست اما عملکرد خوبی در رابطه با حسابداری داره ، تقریبا میشه گفت اولین نرم افزار حسابداری آنلاین هست که بدون نیاز به نصب نرم افزار چنین امکاناتی را به کاربر میده . یه نگاه بندازید اگر خوشتان آمد و مایل بودید در وبلاگتان معرفیش کنید . برنامه نویسیش یک سال طول کشید به زودی به سراغ طراحی ظاهرش میرم . ارادات . پیمان http://takzarb.com