سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی ا

 

6- به فعالیتی که......کنش انسانی می گویند.

جواب:انسان

7-چهار ویژگی کنش انسانی را ذکر کنید؟

جواب:اگاهانه بودن –ارادی بودن –هدفدار بودن- معنادار بودن

8- پیامدهای طبیعی کنش انسانی به اراده ی فرد کنشگروابستگی  دارد.

جواب: غ

9- کنش های انسانی را بدون توجه به ............آنها نمی توانیم بشناسیم.

جواب: معنا

10-پیامد.......و...........کنش انسانی قطعی است.

جواب: طبیعی وغیر ارادی

11- پیامد طبیعی وغیر ارادی کنش انسانی .......است.

جواب: قطعی

12- فلسفه جزء کدام علوم است؟

جواب: علمی مستقل است

 

درس2

13- به طور خلاصه تفاوت علوم انسانی وفلسفه را بنویسید؟

جواب:موضوع علوم انسانی کنش انسانی وپیامدهای آن می باشد اما موضوع فلسفه اصل وجود است وقوانین کلی موجودات راشناسایی می کند.

14-فواید علوم طبیعی رابنویسید؟

جواب:شناخت طبیعت   -پیش بینی حوادث طبیعی برای تسلط برطبیعت   -رها سازی انسان ازاسارت طبیعت

15-موضوع فلسفه..........است.

جواب:اصل وجود

16-جه تفاوتی بین علوم طبیعی وعلوم انسانی وجود دارد؟

جواب:موضوعات علوم انسانی کنش های انسانی است وحال موضوعات علوم طبیعی ،طبیعی است

ب)کنش انسانی چون بااراده واگاهی انسان انجام می شود دارای هدف ومعنایی خاص است وبه همین دلیل شناخت کنش انسانی بدون فهم هدف ومعانی واهدافی که انسان ها در نظر می گیرند مستقل هستند یعنی به تصمیمات واقدامات انسان ها وابسته نیستند. بنابر این شناخت آن ها هم مستقل از اهداف واغراض انسان هاست.

17- علوم انسانی به علومی گفته می شود که موضوع آنها .......است.

جواب:کنش انسانی

18- موضوع فلسفه چیست؟

جواب: قوانین کلی موجودات را شناسایی می کند

19- بسیاری از دانشمندان تفاوت علوم را در تفاوت ......می دانند.

جواب: موضوعات

 

 

درس3

20-منظوراز علوم طبیعی چیست؟

جواب : موضوع علوم طبیعی عالم طبیعت است .این دسته ازعلوم باشناخت طبیعت قدرت پیش بینی وپیش گیری را برای انسان فراهم می اورد وانسان رابر عالم طبیعت مسلط می گرداند

21-دوتفاوت عمده علوم انسانی و علوم طبیعی چیست؟

جواب : موضوعات علوم انسانی کنش های انسانی است  وحال ان که موضوعات علوم طبیعی پدیده های جهان طبیعی است .کنش انسانی بااراده وآگاهیانسان است به همین دلیل شناخت کنش انسانی بدون فهم هدف ومعنای ان ممکن است اما پدیده های طبیعی طبیعی ازمعانی واهدافی که انسان ها در نظر می گیرند مستقل است.

22- چرا به علوم طبیعی علوم ابزاری می گویند؟

جواب: علوم طبیعی همچون ابزاری هستند که در دست انسان قراردارند انسان با این ابزار بر عالم طبیعت مسلط می شود.

23 -دومورد ازفواید علوم انسانی را بنویسید؟

جواب: شناخت وفهم معانی کنش های آدمیان-رها سازی انسانها از ظلم

24-  اگر علوم طبیعی دچار مشگل شوند قدرت تصرف انسان در........محدود می شوداما اگر علوم انسانی گرفتار مشگل شوند انسان از .......واز........وآمانهایی که باید دنبل کند باز می ماند.

جواب: طبیعت-  تدبیر زندگی – شناخت ارزش ها

25- اصطلاحات زیر راتعریف کنید؟

الف)علوم ابزای      ب)پدید های اجتماعی      ج)کنش اجتماعی     د)قانون علیت

جواب: الف)  علوم طبیعی چون ابزار تسلط انسان برطبیعت ووسیله  ی رها سازی انسان از محدودیت های طبیعی اند علوم ابزاری می گویند.

ب) کنش اجتماعی اولین پدیده اجتماعی است پدید ه های اجتماعی دیگر آثار وپیامدهای کنش اجتماعی هستند.

ج) کنش هایی که با توجه به دیگران انجام می دهیم

د) هر پدیده ای که واقع می شود دارای علت لست وخودبخودی بوجود نیامده است.

26- دلیل اهمیت بیشتر علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی در چیست؟

جواب: هنگامی که خود انسان  گرفتار بحران گمراهی می شود. علوم ابزاری نه تنها مشکلی راحل نمی کند بلکه بر مشکلات او می افزاید علوم انسانی به سبب این که راه استفاده از طبیعت وعلوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

27- علوم طبیعی را توضیح دهید؟

جواب: موضوع علوم طبیعی عالم طبیعت است .این دسته از علوم باشناخت طبیعت ،قدرت پیش بینی وپیش گیری حوادث را برای انسان فراهم می آورد وانسان رابر عالم طبیعت مسلط می گرداند.

درس4

28- کنش اجتماعی چیست با مثال بنویسید؟کنش هایی که با توجه به دیگران انجام می دهیم نوعی از کنش انسانی است که آکاهانه وارادی است مانند لباس پوشیدن در منزل وخارج از منزل

29- نظام قومی وقبیله ای به چه نوع ارزشهایی سازگار است ؟دو هنجار وکنش اجتماعی مناسب با این نظام رابیان کنید؟

جواب: نظام قومی وقبیله ای با ارزش ها ی همان قوم وقبیله سازگار است  مانند جنگآوری ،شجاعت      در نظام قبیله ای فرد باید روحیه جنگ آوری داشته باشد در نتیجه در این نظام اکثر مردان قبیله در سوار کاری وتیر اندازی ماهر هستند ،به شدت به سالمندان احترام می گذارنند.

30 – کدام پیامد کنش اجتماعی اند؟

الف) هنجار ها وارزشها   ب)نظام اجتماعی خرد وکلان   ج)هر دو مورد

جواب:  ج

31- اگر کنش اجتماعی نباشد هیچ...........شکل نمی گیرد وهیچیک از ارزش ها وآمان های اجتماعی مانند عدالت وحقیقت ....... نمی شود.

جواب:   هنجاری-محقق

32- ارزشهایی که صورت اجتماعی پیدا کرده باشند از کنش ها یی حمایت می کنند که .......باآنها باشد.

جواب: متناسب

33-پدیده جامعه پذیری وکنترل اجتماعی چه زمانی صورت می گیرد؟

جواب: هنجار ها وارزشها   بعد از آن که از طریق کنش اجتماعی انسان ها تحقق پیدا کنند از سویی  با آموزش وپرورش و تشویق وتنبیه پدیده جامعه پذیری و کنترل اجتماعی را ایجاد می کنند

34- هنجار ها چگونه زمینه ی لازم برای نقش ها ی اجتماعی به وجود می آورند؟

جواب: هنجار ها وارزشها از سوی دیگر با تعیین انتظارات وتوقعات زمینه لازم را برای نقش های اجتماعی بوجود می آورد.

35- لباس پوشیدن شما در منزل وبیرون منزل چه تفاوتی دارد؟

  جواب:تابع کنش اجتماعی است

36- به چه علت در علوم اجتمای قدرت پیش بینی مشکل است؟

جواب: زیرا هر کنش براساس نیت وهدف خاصی شکل می گیرد.

درس5

37- علوم زیر راتعریف کنید؟

الف)علم اقتصاد         ب)علم مردم شناسی

جواب: الف) اقتصاد علم به کنش های انسان در زمینه های تولید ،توزیع ،مبادله ومصرف است .این کنش ها نظام اقتصادی راپدید می آورد.

ب) کنش اجتماعی وروابط اقوام محلی وگروه های نژادی وابعاد فرهنگی جوامع وپیشین وجوامع شهری رامطالعه می کند.

38- هریک از جامعه شناسان خرد وکلان چه تعریفی از جامعه سی دارند؟

جواب: به  پدیدهای اجتماعی خرد مانند کنش اجتماعی نظر دارد (جامعه شناسی خرد) پدید های اجتماعی کلان در جامعه شناسی کلان مورد بررسی قرار می گیرد.

39- چرا علوم اجتماعی همه فواید علوم انسانی رادارا می باشد؟

جواب: زیرا علوم انسانی عام تر از غلوم اجتماعی است

40- علم حقوق چگونه علمی است؟

جواب: علم به آن دسته از قواعد زندگی اجتماعی است که ضمانت اجرای رسمی دارند وبخشی از روابط اجتماعی افرادرا تعیین می کنند.

41- جمله زیر صحیح یا غلط  می باشد:

از فاید های علوم اجتماعی می توان به قدرت پیش بینی نسبت به آثار وپیامد های فعالیت های اجتماعی اشاره کرد.

جواب: صحیح

درس6

42- به علوم انسانی علوم......و.......میگویند.

جواب: انتقادی وتفهمی

43- جامعه شناسی در قرن 19الگوی خودرا از کدام دسته از علوم می گرفت؟

جواب: اثبات گرایانه زیرا باغلبه اثبات کرایی این نوع جامعه شناسی الگو وروش خودرا ار علوم طبیعی می گرفتند.

44- ازنگاه جامعه شناسی انتقادی ،جامعه شناسی پوزیتیویستی وتفهمی دید گاههایی.....است.

جواب: محافظه کارانه

45- شاخص اصلی شناخت علمی از نظر وبر.....است.

جواب:حس وتجربه

46- چرادر قرن 19 دانش پیشینیان غیر علمی دانسته شد؟

جواب: به دلیل اینکه روش های که در این دوره مورد توجه بود صرفا حسی وتجربی بود واز معرفت عقلی وروحی بی بهره بودند

47- منظور از جامعه شناسی اثبات گرایانه چیست؟

جواب: اثبات گرایان شناخت علمی را به دانش حسی وتجربی محدود می کردند

48- جمله زیر صحیح یا غلط  می باشد:

موضوع جامعه شناسی پوزیتویستی  کنش اجتماعی انسان است وجامعه وپدیده های اجتماعی اندام واره می دانند.

جواب: غلط

49- ماکس وبر جامعه شناس آلمانی ازچه کسی تاثیر پذیرفت؟

جواب: دیلتای

50-نام یکی از نظریه پردازان جامعه شناسی پوزیتویستی  رابنویسید؟

جواب: کنت

 

 

دانلود کتاب

چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم

جامعه شناسی درباره چیست؟

مبانی نظری آسیب­های اجتماعی

درآمدی برنظریه فرهنگی

سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی

» سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/٩/٢
» ثبت نام ازدواج دانشجویی :: ۱۳٩٢/۸/۴
» تجلیل از دانشجوی سخت کوش :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» برنامه هفتگی روابط عمومی :: ۱۳٩٢/٧/۱۴
» سیستم جامع آموزشی سجاد :: ۱۳٩٢/٧/۶
» فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۶/٢۵
» لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» استاد رضا بازرگان :: ۱۳٩٢/۶/٢۱
» نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی :: ۱۳٩٢/۶/٢۱
» عکس یادگاری با استاد زبان و حقوق اساسی :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» استاد محمدی پور-اصول علم سیاست :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» استاد پروین نورانی آسیا بر :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» اسامی شاگردان ممتاز و نمونه :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» نکته هایی راجع به انتخاب واحد :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» تقدیر از زحمات استاد حاج علی :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» تقدیر از اساتید :: ۱۳٩٢/۶/۱۵
» جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی :: ۱۳٩٢/۶/٧
» جزوه قانون اساسی و حقوق اساسی :: ۱۳٩٢/۶/۵
» استاد سجادی غیرقابل پیش بینی :: ۱۳٩٢/۶/۳
» تصاویر جدید استاد ملکی دوست :: ۱۳٩٢/۶/٢
» تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی :: ۱۳٩٢/۶/٢
» رهام جوان ترین دانشجوی ایران :: ۱۳٩٢/۶/٢
» یک جوان دیگر از دست رفت! :: ۱۳٩٢/۶/٢
» تصاویر جدید استاد آل قیس :: ۱۳٩٢/۵/٢۸
» برنامه امتحانی روابط عمومی :: ۱۳٩٢/۵/٢٧
» ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای :: ۱۳٩٢/۵/٢۳
» ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 :: ۱۳٩٢/۵/۱۵
» تصاویر جدید استاد حاج علی :: ۱۳٩٢/۵/۱۳
» ثبت نام علمی کاربردی 92-93 :: ۱۳٩٢/۵/۱۱
» نشست نمایندگان با جاوید مهر :: ۱۳٩٢/۵/٩
» استاد سعید میرشاهی :: ۱۳٩٢/۵/۵
» برنامه هفتگی :: ۱۳٩٢/۵/۵

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید