تفاوت مقاله با خبر و گزارش

 

2- طرح : طرح پاسخ دو پرسش دیگر ما را می‌دهد یعنی به ما می گوید که به "چه ترتیبی باید بنویسیم".

طرح‌ریزی گزارش بیمه‌نامه گزارشگر است تا از محدوده هدف و موضوع گزارش انحراف نیابد. در طرح گزارش نخست فهرست فکرها، دیدگاهها و نظرات در یک ستون آورده می‌شود.رعایت تقدم و تاخر مطالب در این مرحله اهمیت چندانی ندارد.یعنی در این مرحله نویسنده گزارش هر آن، مطلب و موضوعی که در مورد گزارش می‌باشد و به دستش می‌رسد بدون رعایت توالی ثبت می‌کند.با انجام این عمل و گذشتن از این بخش از مراحل گزارش و نگارش نویسنده گزارش به یک اجتهاد فکری خواهد رسید که بر اساس شناخت این مواد اولیه گزارش که در قسمت طرح جمع‌آوری شده است باید در نوشتن گزارش خود چه ترتیبی را رعایت کند و سپس چگونه بنویسد تا به هدف گزارش که نتیجه‌گیری مستدل می‌باشد دست یابد.

3- جمع‌آوری اطلاعات : این مرحله شامل تجمیع کلیه مطالبی است که در تنظیم گزارش به کار نویسنده می‌آید، این بخش وسیله‌ای برای محتوا‌بخشی به گزارش می‌باشد.

4- تهیه پیش‌نویس : در این مرحله از گزارش‌نویسی طرح و اطلاعات جمع‌آوری شده منظم و بر اساس هدف‌گزاری ، گزارش تنظیم و مرتب می‌گردد.

5- حک و اصلاح پیش‌نویس : در این مرحله بازدید نهایی از پیش‌نویس صورت می‌پذیرد تا اگر نکته‌ای از قلم افتاده باشد آورده و یا اگر مطلبی به صورت تکراری ذکر شده باشد حذف و متن به صورت کامل ویرایش گردد.

6- پاکنویس : متن نهایی پاکنویس می گردد.


 

انواع گزارش :11/12/89

1- گزارش خبری  2- گزارش غیر خبری

گزارش خبری  : گزارش خبری نوعی تکنیک انتقال پیام به مخاطب از جریان یک واقعه یا رویداد اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد که در آن ابتدا خبر یک رویداد مهم اتفاق افتاده شده در سطح جامعه ارائه می‌گردد.، سپس تهیه‌کننده گزارش به سراغ آن رفته و از زوایای گوناگون به آن می‌پردازد.

گزارش خبری گزارشی است که بیشتر جنبه توصیفی و گاه جنبه تحقیقی ، توصیفی دارد.

گزارش غیر خبری : نوعی تکنیک انتقال پیام به مخاطب است که در آن گزارشگر به تحقیق، توصیف یا تحقیق و توصیف یک رویداد می‌پردازد.

انواع گزارش غیرخبری : الف) تحقیقی ب) توصیفی ج) تحقیقی، توصیفی

تفاوتهای گزارشهای تحقیقی و توصیفی :

1- گزارشهای تحقیق حاصل یافته‌های علمی و مستندات است اما گزارشهای توصیفی حاصل تحلیل و ادراکات حسی گزارشگر است.

2- گزارشهای تحقیقی در رسانه‌های تخصصی بیشتر کاربرد دارند اما گزارشهای توصیفی در رسانه‌های عام.

3- گزارشهای تحقیقی بیشتر به ریشه‌یابی مطالب می‌پردازد و وارد عمق موضوعات می‌شود در حالی که گزارشهای توصیفی در سطح موضوعات حرکت می‌کند.

4- گزارشهای تحقیقی مستقیما با درک عقلانی مخاطب در ارتباطند در حالی که گزارشهای توصیفی در ابتدا با درک حسی و بعد با درک عقلانی مخاطب در ارتباطند.

5- ساده و روان‌نویس : یعنی در تهیه چکیده از زبان معیار استفاده شود. از آوردن جملات و اصطلاحات غیر مسطلح خودداری شود ، همچنین در این امر از بکار بردن واژگان گنگ و نامفهوم به شدت خودداری شود.

17/1/90

ویرایش چیست و ویراستار کیست؟

ویراستن در لغت به معنای پیراستن است، ویرایش اسم مصدر است از بن مضارع ویرای و در اصطلاح به معنی بررسی نوشته‌ها و برطرف ساختن ضعف‌ها و جبران کمبودهای نوشته است.

ویراستار صفت فاعلی است از بن فعل مضارع ویراست ، به معنای کسی که کار ویراستاری را انجام می‌دهد و از نظر قالب و محتوا به نوشته نظم و انسجام می‌بخشد و ضعف و کمبود آن را جبران می‌کند.

ویراستاری اسم مصدر است و یای آن  یاء مصدری است به معنی پیراستن نوشته از هر ضعف و کمبود و نارسایی و آراستن آن به ضرروتهای فنی و معنوی وظایف اصلی ویراستار یا ویرایشگر است.

وظایف کلی ویراستار :

ویراستار محتوای هر اثر را از جهات فنی و معنایی بررسی می‌کند.

هرگاه آن اثر تالیف باشد به ارزش و اعتبار علمی آن از جهات منابع و اسناد و طرز استفاده آنها و همچنین به چگونگی فصل‌بندی ، تدوین ، تناسب و توازن فصلها و مطابقت محتوای اثر با مقصود نویسنده توجهی ظریف و همه جانبه معمول می‌دارد و هرگاه آن اثر ترجمه باشد آنرا با اصل مقابله می‌کنند و میزان دقت و مهارت مترجم را در نقل معانی و مفاهیم و گزینش معادلها و یکدستی در کاربرد الفاظ و همچنین درستی ضبط و روانی بیان می‌سنجد.


 

ویراستار عموما از دو دیدگاه فنی و محتوایی به ویرایش یک اثر می‌پردازد :

الف) ویرایش فنی :

این مرحله شامل مواردی است که وظایف فراگیر و گسترده ویراستار را معرفی می‌کند. این موارد عبارتند از :

1- توجه به ساختار نگارش کتاب که شامل مواردی چون رعایت فاصله فهرست، رعایت فاصله صفحه‌های اهدا و سپاسگزاری، رعایت فاصله و جایگاه پیش‌گفتار، رعایت فاصله صفحه یا صفحه‌های مقدمه با متن،

 رعایت فاصله بخشها و فصلها

2- رعایت نشانه‌گذاری :‌شامل ( ویرگول ، نقطه، نقطه ویرگول، پرانتز، گیومه و ... علامت تعلیق)

3- بررسی فهرست موضوعی و اعلام

5-  توجه به واژه‌نامه کتاب، معرفی منابع و ماخذ

6- شکسته ننوشتن و رعایت فاصله هر واژه و جمله نسبت به واژه‌ها و جمله‌های پیش و پس

7- شناختن آئین و فلسفه ویراستاری در دو بع فنی و معنوی

8- بدست آوردن ضبط لاتینی نامها یا معادل خارجی

9- اشراف بر کار صفحه آرایی

10- تهیه و تنظیم مقدمه ناشر در صورت نیاز

ویرایش محتوایی :

این مرحله کاری است بسیار دقیق و ظریف با مطالعه اثر نویسنده یا مترجم. ویراستار تا حدودی به حریم سبک صاحب اثر نزدیک می‌شود، آزادی ویراستار در این مرحله محدود است و نمی‌تواند با اعمال سلیقه به تغییر سبک نویسنده یا مترجم بپردازد.زیرا هر اثری نماینده سبک و طرز تعبیر صاحب اثر است نه نماینده سبک ویراستار آن.ویراستار می‌تواند هر گونه کاستی و نادرستی نحوی و زبانی را پس از مراجعه به منابع معتبر اصلاح کند. ادب ویراستاری حکم می‌کند که ویراستار متن ویرایش شده یا صفحه‌هایی از آنرا به صاحب اثر ارائه کند و نظر او را جلب نماید.

24/1/90

مقاله :

مقاله نوشته‌ای است درباره موضوع خاصی که نظریات و دریافتهای یک نویسنده را درباره آن موضوع به دیگران منتقل می‌کند.به عبارت دیگر مقاله نوشته‌ای است که مبهمات موضوع انتخاب شده را با استفاده از تحقیقات و پژوهش حل و فصل می‌کند.چون اکثر مقالات ، نظر و عقاید خاص نویسندگان را بیان می‌کنند و بیشتر با انتقاد همراه هستند.بنابراین بیشتر جنبه تفسیری دارند.مقاله می‌تواند در زمینه‌های گوناگون از مسائل ساده تا پیچیده‌ترین مسائل باشد.

هدف مقاله :

1- انتقال حقیقی تحقیق و پژوهش به دیگران

2- بازگو و آشکار ساختن ناگفته‌ها در ارتباط با یک موضوع

مراحل نوشتن مقاله :

1- انتخاب موضوع (عنوان) :

نخستین گام در نوشتن یک مقاله ، خواه تحقیقی ،اجتماعی باشد ، خواه ادبی یا سیاسی و ... انتخاب موضوع می‌باشد.موضوع مقاله باید جدید و تازه باشد و به گونه‌ای باشد که انگیزه خواندن را در خوانندگان ایجاد کند.همچنین باید حساس و تاثیرگذار باشد.موضوع یعنی فشرده مفهوم اصلی پژوهش


 

2- مولف و همکاران :

بعد از موضوع نام مولف و یا مولفان در زیر آن ذکر می‌شود.اگر مولف عضو آموزشی دانشگاه و یا موسسه‌ای باشد، نام دانشگاه یا موسسه به دنبال نام مولف ذکر می‌شود.

- ویژگیهای موضوع مقاله :

الف) مختصر و کوتاه باشد (حداکثر تا ده کلمه)

ب) جذاب باشد

ج) جدید و تازه باشد

د)  دور از بدیهیات باشد. مانند : پوهشی درباره چگونگی استفاده از کتابهای مرجع در علوم طبیعی

- چگونگی انتخاب موضوع :

تحقیق این مسئله را ثابت کرده که نویسندگان بر اساس رشته خاص خود در نگارش مقالات ، موفقتر از دیگران می‌باشند. به دلیل اینکه وقتی شخصی در یک رشته خاص تحصیل می‌کند، در آن رشته متخص می‌گردد و به کم و کیف موضوعات آن واقف می‌شود .بنابراین ذهن چنین شخصیتی بیشتر در موضوعات همان رشته سیر می‌کند. با این توصیف یکی از مهمترین منابع انتخاب موضوع برای نگارش مقاله ، رشته تحصیلی و مطالعاتی نویسنده می‌باشد. دیگر منبع انتخاب موضوع ذهن کنکاشگر و نقاد نویسنده است.آن موضوعاتی که در ذهن نویسنده وارد می‌شود و فکر او را به خود مشغول می‌کند می‌تواند موضوع مقاله باشد.

دیگر منبع انتخاب موضوع مقاله می‌تواند کتاب ، مجلات ، روزنامه‌ها و رسانه‌های صوتی و تصویری باشند.بدین معنی که گاهی با مطالعه کتاب ، روزنامه و مجله‌ای به نکته یا نکاتی برمی‌خوریم و احساس می‌کنیم که ناگفته‌هایی در آن وجود دارد.ضمنا ذهن با استفاده از تجربیاتی که دارد می‌تواند آنرا با تفسیر و تحلیل‌های جدید اثبات کند و در اختیار خوانندگان قرار بدهد.

بنابراین منابع انتخاب موضوع عبارتند از :

رشته تحصیلی ، ذهن ، کتابها ، رسانه‌های جمعی و تصویری

- موضوع مقاله می‌تواند یک مفهوم واحد باشد یعنی یک کلمه باشد.

- موضوع مقاله می‌تواند بین دو یا چند مفهوم باشد. مانند کار و اندیشه ، آزادی و راستی

- موضوع مقاله می‌تواند جمله خبری باشد. مانند : ایدز در حال ازدیاد است.

- موضوع مقاله می‌تواند به صورت جمله پرسشی باشد. مانند : چرا ایدز در حال ازدیاد است.

- موضوع مقاله می‌تواند به صورت جمله پیشنهادی باشد. مانند : باید پیشرفت بیماری ایدز را از بین برد.

- موضوع اگر یک مفهومی بود مانند : آزادی ، در نوشتن چنین مقاله‌ای بعد از واژه‌یابی و تعریف آن ، طرح مقاله باید به صورت کلی باشد. به طور مثال باید گفت تاثیر آزادی بر رفتار انسانها و شکوفایی استعداد و پرورش توان اقتصادی و فرهنگی جامعه خواهد بود.

- موضوع اگر به صورت دو یا چند مفهومی بود ، مانند : آزادی و صداقت ، بعد از تعریف دو مفهوم نویسنده می تواند طرحهای آنرا به شکلهایی چون رابطه آزادی با صداقت، تاثیر صداقت بر آزادی و بالعکس و .... مطرح کرد.

- اگر موضوع مقاله به صورت جمله خبری بود باید مسائلی که طرح می‌شود به اثبات برسد یا رد شود.

- اگر موضوع مقاله به صورت جمله پرسشی بود باید به پرسشها پاسخ داده شود.

- اگر موضوع مقاله به صورت جمله پیشنهادات و نظریات بیان شود.

 

/1/90

چکیده :
چکیده خلاصه ای بسیار فشرده از متن مقاله می باشد که در آغاز مقاله می آید چکیده باید به گونه ای باشد که خواننده با خواندن آن به متن مقاله پی می برد .

1- اشاره به موضوع

2- گزارش مختصر متن

3- پرهیز از نقد و بررسی

4- اشاره به هدف مقاله

5- اشاره نکات کلیدی متن گزارش

6- پرهیز از مطالبی که در متن مقاله نیست .

استاندار د عددی چکیده نویسی حداقل 75 کلمه و حداکثر 120 کلمه است .

 

 

طرح مقاله : 

یکی از ضروریترین و حیاتی ترین بخش های مقاله طرح مقاله است

طرح یعنی : سبک و سنگین کردن مطالب طرح یعنی ترتیب منطقی بین اجرای تشکیل دهنده ی  یک مقاله طرح یعنی نظم و پیوستگی بین مطالب و به این دلیل طرح در مقاله همچون گزارش ضروری است . زیرا نویسنده باید بتواند افکار خویش را نسبت به موضوع در جای خود بگنجاند پس می توان گفت : ( طرح خطی است که حرکت و نظم مقاله را نشان می دهد و در واقع نقشه ی کار را بافهرست نکات اصلی مقاله به ترتیبی که باید نوشته شود تشکیل می هد.)

 

مثال برای طرح مقاله :

بخش هایی که می توان برای طرح مقاله ای با موضوع نقشه شکوفایی استعداد ها در پیشرفت اهداف در نظر گرفت می تواند به صورت زیر باشد :

- توانایی و  استتعداد ها بر همه افراد یکسان نیست .

- هوش و استعداد فراگیری دانش نعمتی است که همه به یک اندازه از آن بهره مند نیستند

- شکوفایی هوش و استعداد به رفاه و خوشبختی همگان کمک می کند .

- با وجود استعداد در جوانان بسیاری از افراد از پرورش استعداد های  خود محروم هستند .

- پرورش استعداد باید همگانی با شد تا مردم بتوانند از این نعمت بهره مند شوند .

- ارگانهای مختلف از جمله دولت با قوانین خاصی می توانند در شکوفایی استعداد ها نقش داشته باشند .

طرح باید به گونه ای با شد که:

الف: خوانندگان بتوانند روان طبیعی مطالب را دریابند

ب: اهمیت و جایگاه هر بند از مقاله را به راحتی بیابند و مورد داوری قرار دهد.

 

 

منابع و ماخذ :

بدون شک ارزش علمی یک مقاله علمی و تحقیقاتی علاوه بر یافته‌های از منابع و صنعت‌ها چگونگی استفاده از اندیشه‌های دیگران نیز می‌باشد.شیوه‌های استناد کردن به منابع در متن مقاله عبارتند از :

الف ) اگر اثری دارای یک مولف بود در متن مقاله با بازکردن پرانتز ، نام خانوادگی ، نام ، نام اثر و سال چاپ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.

ب) اگر اثری دارای دو مولف بود درست به شیوه بالا استناد می‌کنیم با این تفاوت که نام خانوادگی و نام هردو نویسنده را پشت سرهم ذکر می‌کنیم و در میان آنها نقطه‌ویرگول می‌گذاریم.

ج) اگر اثری دارای مولفان زیاد بود در متن با بازکردن پرانتز نام خانوادگی ، نام ، نام مولف و همکاران ذکر می‌شود.

د) اگر اثری به نام سازمانی یا نهادی چاپ شده باشد نام سازمان و سال چاپ ذکر می‌شود.

هـ)اگر اثری داراری مولف نبود عنوان اثر و سال چاپ ذکر می‌شود.

و) اگر اثری ترجمه شده بود نام مولف ،‌نام مترجم و سال انتشار ذکر می‌شود.

مهم : اگر در ذکر مطلبی نقل در نقل شد یعنی اگر مطلب از منابع دست دوم ذکر شده باشد ابتدا باید نام اثر دوم نویسنده و به نقل از کتاب اول (نام کتاب و نویسنده‌اش ) ذکر شود.

شیوه ارجاع در پی‌نوشت :

الف) نام خانوادگی و نام مولف – نام اثر – انتشارات – تاریخ و نوبت چاپ

ب)اگر منبع دایره‌المعارفها و فرهنگ‌ها بود:‌نام و نام خانوادگی سرپرست – اسم اثر- سال چاپ

ج) اگر منبع پایان‌نامه بود : نام و نام خانوادگی نویسنده – سال – نام اثر – رسانه در مقطع – نام سازمان یا دانشگاه

د) اگر منبع مقاله بود : نام مولف – تاریخ انتشار – نام مقاله – نام مجله‌ای که درآن چاپ شده است – شماره صفحه – شماره دوره

ممکن است نویسنده‌ای در تهیه یک مقاله‌ای تحقیقی از نظریات و یا نوشته‌های دیگران استفاده نماید که این ایرادی ندارد اما شرط آن رعایت امانت‌داری است یعنی نقل‌قول از سخن دیگران را در صورتی صحیح است که آن گفتار در جوامع علمی بعنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده باشد،‌در ثانی نویسنده باید هر مطلبی را که از منابع گوناگون می‌گیرد با ذکر نشانی کامل به خواننده باز نماید.

 

انواع مقاله :

1- مقالات علمی و تحقیقاتی : مقالاتی هستند که جنبه علمی و تحقیقی دارند و بیشتر در مراکز پژوهشی و آموزشی و در مجلات دانشگاهی و علمی درج می‌گردند. این نوع مقالات در زمینه‌های مختلف علمی از جمله پزشکی ، علوم انسانی ، علوم ریاضی، علوم اجتماعی و ... می‌باشد و در آن یک حقیقت علمی با تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. به سخن و نظریات بر پایه منطق و استدلال می‌باشد و عبارت دیگر این نوع مقالات بر پایه عقل و اندیشه صرف برقرار می‌شوند.

2- مقالات ادبی :

مقالاتی هستند که درباره یک شاعر یا نویسنده می‌باشند. در این نوع مقالات احساسات و تخیل نقش ندارند بلکه مقاله سراسر بر اساس تحقیق و منطق استوار است. دسته‌ای دیگر از مقالات ادبی وابسته به توصیف یک امر غیرحقیقی و تخیلی می‌باشند که این نوع نوشته‌ها پایه و اساسشان احساس و خیال است.

3- مقالات انتقادی :

همانطور که از نامش برمی‌آید این نوع مقالات مسائل مختلف را بررسی و نقادی می‌کنند. مقصود از انتقاد ، بررسی کردن خوبی‌ها و بدیهای یک اثر یا یک چیز و همچنین بررسی کردن عواملی است که سبب شده است که آن اثر خوب یا بد باشد.

 

یادآوری :

در انتقاد معیار اصلی بی‌غرضی و بیطرفی منتقد می‌باشد. یک منتقد ضمن بررسی پژوهشی، وجوه مثبت و منفی را یادآور می‌شود و ضمن تشریح علمی آنها معایب را بازگو می‌کند.

4- مقالات اجتماعی :

گسترش این مقالات در زمینه‌های مختلفی است، چراکه انسان در اجتماع زندگی می‌کند و با مسائل مختلف اجتماعی به شکل مستمر در ارتباط است. در این نوع مقالات نویسنده به بررسی جنبه‌های مختلف موضوع می‌پردازد و با ارائه راه‌حل‌های علمی مطالعه ، تجربه و آمار درصدد حل و رفع آن بر‌می‌آید.با توجه به اینکه انواع مقاله زیاد است و فقط به تعدادی از آنها اشاره می‌شود که عبارتند از :

مقالات سیاسی ، فرهنگی ، دینی ، عرفانی ، فلسفی ، اقتصادی ، ورزشی و ....

متن مقاله :

در حقیقت مهمترین بخش مقاله یا هر نوشته ی دیگر متن آن نوشته می باشد . متن مقاله محل ارائه استدلال ها ، آمار ، داده ها و ... می باشد .

مطالب در متن باید به صورت منطقی و پیوسته نوشته شوند و به سوی نتیجه حرکت کنند در هر حال ارتباط معنایی نباید گسسته شود . به طور معمول در بند های مختلف متن مقاله بعد از توضیحات برای روشن شدن مطلب مثال هایی که خواننده را به سوی نتیجه سوق دهد آورد ه می شود . مقدار هر بند یا بخش در متن  مقاله متناسب با مفاهیم آن بند است و نیازی نیست که طول بند ها به یک ا ندازه باشد.

 در متن مقاله مطالب زیر لازم و ضروری است .

 - مطالب متن یک مقاله باید به صورت منطقی باشد یعنی گسستی میان مطالب نباشد .

- مطالب متن مقاله با توجه به تنوع مطالب در صورت لزوم می تواند به فصل های و هر فصل به بخش ها ویا بندهای کوچکتر تقسیم شود .

- بیان حقیقت راست گویی احساس آزادی و استقلال برای نویسنده باید فراهم باشد .

- مطالب مقالات باید با استدلال مطرح شود .

نتیجه :

بعد از نوشتن متن مقاله در پایان نویسنده به نتیجه گیری از بحث خود می پردازد نتیجه مقاله در حقیقت باید به طور منطقی از سیر کلی مطالب آن حاصل شود که طولانی نیست وبه طور معمول در چند سطر بیان می شود .

برای بیان نتیجه مقاله :

نیازی به عنوان خاصی نیست بلکه به صورت طبیعی به یکی از دو صورت زیر بیان می شود

1- به صورت طبیعی در پایان مقاله می آید .

2- به صورت یک بند در چند سطر بیان می شود .

 

 

شیوه درست نوشتن :

چگونه بخوانیم ، چگونه بنویسیم ؟ یکی از مهمترین موارد موثر در نگارش صحیح و قدرتمند نگارش مقاله و گزارش درست نوشتن و در ارائه مقاله و گزارش درست خواندن می باشد که در اینجا به طرح برخی از اشتباهات در حوزه خواندن و نوشتن مقاله و گزارش خواهیم پرداخت .

موارد استفاده از "باید " و بایست " :

در باب کلمات باید و بایست اغلب استفاده درستی صورت نمی پذیرد و درست نمی نویسند.گاهی دیده می شود که مثلا می نویسند بایستی اینکار را بکنیم یا بایست رفته باشد . یا باید آمده باشند.

هیچکدام از اینها درست نیست " باید" فعل مضارع از بایستن است.بایست و می بایست فعل ماضی و بایستی صیغه شرطی است در زمان حال " حتما باید " درست و بایستی درست نیست.

اصل جمله " بایستی اینکار را بکند " غلط فاحش و صحیح آن " باید اینکار را بکند" می باشد.

 و جمله " بایستی رفته باشد " و همینطور " باید آمده باشد" درست نیست زیرا در اینجا فعل ماضی است و " باید " نمی توان آورد و درست آن " بایست آمده باده باشد" است.

چنانکه و چنانچه دو ترکیب مختلف است و معنی متفاوت دارند.چنانکه به معنای " آنطوریکه " یا " همانطورکه " آمده است و " چنانچه " به معنی " اگر " است.مثلا چنانکه به شما گفتیم یعنی آنطورکه به شما گفتم و " چنانچه آمدید و من نبودم " ... یعنی " اگر آمدید و من نبودم ".

نهار یا ناهار :

نهار غلط است ، زیرا نهار کلمه عربی است و به معنی روز است.اصل کلمه ناهار ، ناآهار بوده است.آهار به معنی خوراک است و ناهار در اصل ضد آهار بوده و به معنی چیز نخورده و در ضمن به معنی خوراکی آمده است که پس از مدتی چیز نخوردن ، بخورند.

جمع های عربی برای کلمات فارسی ناپسند است و آوردن نشانه های جمع عربی برای کلمه های فارسی نادرست می باشد. مانند جمع بستن واژگانی چون سفارش، نگارش ، گزارش و فرمایش با نشانه  جمع عربی " الف و ت" اشتباه می باشد.

همچنین است استفاده از " ات " عربی برای جمع بستن " ده " ، " دهات " غلط است، و باید گفت " ده ها ". از این قسم واژگان که با " ات " جمع بسته می شوند : باغات ، ییلاقات  ناپسند است ، اما جمع بستن واژگان " جات " مانند "نوشته جات " اشتباهی مضاعف است.نوشته فارسی را که در آخر آن " های"  غیرملفوظ است عربی تصور می کنند و سپس های آخر آن را به " جیم " مبدل می کنند که می شود " نوشتج" و در آخر " ات" عربی به آن می افزایند که غلط در غلط است.

داستان "جات" : داستان عجیبی دارد ، چون در جمع بستن کلمات فارسی که آخر آنها "های" غیرملفوظ است " های" آنها را به "گ" بدل می کنند و جمع زنده را ، زندگان و جمع پرنده را پرندگان ، بیننده را بینندگان می گویند و دیده اند که در زبان عربی "گ" نیست در نتیجه کلمه ای را که " گ " داشته به "ج" بدل می کنند و "ات" عربی را به آن اضافه می کنند.مانند نوشته در جمع آن نوشته گان صحیح است اما چون "گ" را اعراب نمی توانستند تلفظ کنند با "ج" می خوانند یعنی نوشته جان و چون تلفظ برای اعراب ثقیل بوده است آنرا با " ات " عربی جمع بستند و تبدیل به نوشته جات شده است.نمونه دیگری از این جمع عربی غلط را می توان در واژه هایی چون سبزیجات ، ترشی جات ، میوه جات ، صیفی جات و ...نام برد.

ازاین مضحک تر استفاده از ترکیب "آلات" در پسوند اسمها است.ترشی آلات ، شیرآلات ، شیرینی آلات میاشد. از دیگر اشتباهات که میتوان به آن اشاره کرد جمع بستن مکانهایی چون شمیران ، لواسان و ... با " ات " عربی می باشد.

این جمع های غلط مانند شمیرانات، لواسانات ، گیلانات ، مازندرانات ، به وسیله شاعر معروف هندی  بیندرانات تا گور در شعری خنده دار آمده است که شعر این است : خوش و خوب آمدی را بیندرانات   که مثلث نیست  در مازندرانات

مرداد یا امرداد :

کلمه امرداد صحیح است ، زیرا در زبان پهلوی " ا " که در جلوی واژگان قرار می گرفت برای منفی کردن بود و مرداد به معنای " مرگ " می باشد و امرداد به معنای بی مزگی یا جاودانگی به کار برده می شود.

کاندیدا و کاندید :

کاندیدا موقعی بکار می رود که کسی می خواهد کاری یا شغلی به او رجوع شودد واین معنای واژه کاندیدا است که در زبان فرانسه رایج است. اصل کلمه در زبان لاتین کاندیدوس بوده است به معنی سفید و سفیدپوش ، زیرا که در روم قدیم کسانی که داوطلب نمایندگی مردم در مجلس بودند برای امتیاز لباس سفید می پوشیدند در فرانسه حتی این کلمه باری کسانی شرکت در امتحان هستند به کار می رود اما کاندید دارای معنی دیگری است و به معنی ساده لوح ، رودباور و احمق است که از همان ریشه سفیدی است. یعنی کسی که افکار ساده دارد ، بنابراین در مورد انتخابات باید از اصطلاح کاندیدیا برای نمایندگان استفاده کرد.

جمهور و جمهوری :

جمهوری به معنای مردم است و جمهوری ، یای نسبت خود به معنای منسوب به مردم می باشد بنابراین در استفاده از اصطلاح رئیس جمهوری یا رئیس جمهور باید از اصطلاح رئیس جمهوری استفاده کرد زیرا معنای آن رئیسی که از جانب مردم منسوب شده است ، می باشد و رئیس جمهور به معنای رئیس اکثریت یعنی کسی که بر اکثریت ریاست دارد و نه کسی که منسوب به اکثریت است، می باشد.

 

1- گزارش نویسی چیست؟ فنی است که پیام را...

2- تفاوت مقاله با خبر و گزارش چیست؟

3- گزارش را تعریف کنید؟

4- مراحل نگارش را به ترتیب بنویسید؟

5- دو مورد از تفاوتهای گزارشهای تحقیقی و توصیفی را بنویسید؟

6- ویارستار کیست؟

7- وظایف کلی ویراستار را هنگامی که با یک اثر تالیفی مواجه است بیان کنید؟

8- موضوع مقاله اگر یک مفهومی بود نگارش مقاله باید چه اسلوبی (شکلی) داشته باشد؟

9- موضوع مقاله باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟

10- در ذکر منبع و ماخذ اگر اثر ترجمه بود چگونه عمل می کنیم؟

11- در نگارش متن مقاله رعایت چه مواردی لازم و ضروری است؟

12- متن زیر را تصحیح نمائید؟

13- کدام یک از موارد زیر صحیح و کدام غلط است، توضیح دهید؟

» تصاویر ساختمان جدید در فاطمی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» استاد نبیان در ساختمان جدید :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» آخرین عکس بهار با استاد بهبودی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» آخرین عکس با استاد میرشاهی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» عصاره آموزه‌های دمینگ :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» آشنایی با افکار دمینگ ... :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» آدرس ساختمان فاطمی :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» کامل ترین تعریف رسانه سرد و گرم :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» داستان غم انگیز پایان گوبلز :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» دزفولی: قلبم را به یک نفر می دهم :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» از دهکده جهانی تا خانواده جهانی :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» 80 نکته مهم در تدریس موفق :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» روابط عمومی مدرن :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» تصاویر جدید استاد لارودی :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» استاد لارودی یعنی دانشگاه :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» روش های نوین تدریس :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» هنر در روابط عمومی :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» ویژگی های تبلیغات :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» آسیب شناسی تبلیغات: :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» درس جامعه شناسی تبلیغات :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» دریافت کارت ورود به جلسه :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» عکس تیمی :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» ترم و پودمان تابستانه :: ۱۳٩۳/۳/۵
» ارزیابی اساتید :: ۱۳٩۳/۳/۴
» انواع سبکها و روشهای تبلیغات :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» تصاویر جدید استاد دزفولی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر جدیدتر استاد بهبودی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر استاد سالاریان :: ۱۳٩۳/٢/۳

/ 0 نظر / 673 بازدید