ارتباطات توسعه در جهان سوم

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهان سوّم :

این اصطلاح بیشتر معنای ضمنی فقر ، بیکاری ، اضافه جمعیت و توسعه نیافتگی اقتصادی را با خود به همراه دارد . این مفهوم امروزه برای ارجاع به آن دسته از  کشورهایی در آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین به کار می رود .

* در ذیل به برخی از تعاریف جهان سوّم از منظر تعدادی از پژوهشگران و همچنین به نقشه های جغرافیایی آناشاره شده است :

 

 

1- جان ایسبیستر (1991) :

نامبرده مفهوم جهان سوّم را در قرن هیجدهم فرانسه جایی که سه طبقه اجتماعی به عنوان منزلت های اول ، دوّمو سوم توصیف شده اند ردیابی می کند .

منزلت های اول و دوّم صاحب قدرت سیاسی بودند و منزلت سوم شعار انقلابی در خلال انقلاب فرانسه بود که در سال 1789 شروع شد و بعد از پیروزی ، قدرت سیاسی را از گروه کوچک نخبگان به گروه متعلق به طبقه 3 منتقل کرد . جان ایسبیستر مفهوم جهان سوم را به گروه های ستمدیده و انقلابی یک کشور ارجاع می دهد .

2- آلفرد سووی :

نامبرده برای نخستین بار اصطلاح جهان سوم را در سطح جهانی به کار برده است .

مشارالیه با مشاهده وضعیت جهان بعد از جنگ جهانی دوّم به این نتیجه رسیده است که اکثریت مردم مانند طبقه سوم قرن هیجدهم فرانسه از همه چیز محروم شده اند .

آلفرد سووی مفهوم جهان سوم را در بافت جنگ سرد برای توصیف کشورهای بی طرف یا غیر متعهد که هر دو بخش جهان اول و دوم می خواستند آنها را تسخیر کنند به کار برده است .

3- ژان پل سارتر :

نامبرده مفهوم جهان سوم را به عنوان « نماد گرسنگی و ستمدیدگی » به کار برده است .

 

 

4- پلچ :                          

 نامبرده نشان داد که چگونه سووی مفهوم جهان سوم را برای ارجاع به کشورهای غیر متعهد در زمان جنگ سرد به کار برده است .

از نظر پلچ در تصور عامه جهان به بخش های مدرن در مقابل سنتی ( یا فقیر ) تقسیم شده است که بخش مدرن خود نیز تا سال 1989 به دو زیر بخش کمونیست ( یا سوسیالیست ) و جهان آزاد تقسیم می گردد .

 

5- نقشه جغرافیایی مرکاتور:

این نقشه مفهوم جغرافیایی جهان سوم را مبنی براینکه کوچکتر و مجزا از بقیه جهان است تقویت می کند و نقشه جهان را به نفع کشورهای استعمارگر اروپایی تحریف نموده است .

در این نقشه نیمکره شمالی از لحاظ وسعت خشکی بسیار بزرگتر از نیمکره جنوبی نشان داده شده است . این در حالی است که نیمکره شمالی از نظر وسعت خشکی نصف نیمکره جنوبی می باشد .

6- نقشه جغرافیایی پیترز:

این نقشه ، نقشه مناطق برابر نام دارد و در آن هر چهار ربع نقشه مناطق خشکی یا دریایی به صورت تحریف شده و برابر عرضه شده است . در واقع این نقشه نیز جغرافیا به نفع کشورهای اسلامی استعمارگر و بر علیه کشورهای به اصطلاح جهان سوم ترسیم شده است .

در مقابل تقسیم بندی جغرافیایی جهان و به عنوان کردن کشورهای جهان سوم به برخی از کشورهای در حال توسعه ، بحث دیگری نیز وجود دارد و آن وجود جهان سوم در داخل جهان موسوم به اول و جهان اول در داخل جهان سوم می باشد .

به عبارتی بسیاری از مردمی که در جهان اول زندگی می کنند محروم و تا حدودی شبیه ستمدیدگان جهان سوم اند و وجود افراد و گروه های ثروتمند و مرفه با سطح زندگی استاندارد در داخل کشورهای فقیر و به اصطلاح جهان سومی می باشد .

بنابراین افکار و فرایندهای توصیفی مبتنی بر وضعیت جغرافیایی نیست بلکه توسعه ، ارتباطات توانمندسازی و ارتباطات توسعه در هر جایی ممکن است وجود داشته باشد .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارتباطات و الگوهای ارتباطی :

1- فرایند خطی ارتباطات : یعنی فردی پیامی را از طریق یک مجرا برای فرد دیگری می فرستد و پاسخ ( بازخورد)آنرا دریافت می کند و مداخله در این فرایند اختلال نامیده میشود .

از آنجا که در این الگو ابتکار عمل و قابلیت دستکاری عمدتاً با فرستنده است جریان یک سویه و فاقد روح پیام است .

2- فرایند جمعی ارتباطات : تحقیقات تجربی و پیشرفتهای بوجود آمده در فناوریهای ارتباطات و اختراع هایی از قبیل کامپیوتر ، ماهواره و دیجیتال بر نقش و قدرت رسانه های جمعی و مواردی مانند برجسته سازی گفتمان عمومی ، آموزش و الگوسازی و تأمین نیازهای مخاطبان و رضایت مندی آنها تأکید دارند .

3- ارتباطات با معنای حفظ ، تغییر و تولید فرهنگ : به سبب جدایی ناپذیری بین فرهنگ و ارتباطات ، ارتباطات ارزش ها و قلمروهای هژمونیک را در جامعه تقویت می کند .

از آنجا که فرایند های هژمونیک نامحسوس و فریبنده می باشند بیشتر مخاطبان در قبال ارزشهای نهفته در پیامها مقاومتی نمی کنند و فعالانه آن را می پذیرند به همین دلیل بسیاری از آثار انتقادی بر تحلیل متن است که ارزشهای نهفته در محتوای رسانه ها را آشکار می سازد و مواجهه ای را فراهم می کند که به کارکرد مهم ارتقای آگاهی منجر می شود و هژمونی را به چالش می کشد ..

* قواعد متنی :

گروه های قدرتمند برای تقویت پیامهای مسلط این قواعد را به کار می گیرندو آنها عبارتند از : 1- کمرنگ جلوه دادن دیدگاه های جریان غیر اصلی 2- نادیده گرفتدیدگاه های بدیل 3- پافشاری در حمایت از دیدگاه جریان اصلی و اتکای بیش از اندازه بر دولتو منابع مشترک .

* سنّت های رسانه ای که قواعد متنی را تقویت می کنند:این سنّت ها عبارتند از :  1- تمرکز بر رویدادها به جای زمینه 2- برجسته کردن برخورد ها به جای وفاق3- تمرکز افراد به جای گروه ها .

* یکی از ابزار کلیدی ارتباطات زبان و انتخاب برچسبی است که از دستورالعملهای هژمونیک حمایت می کند . این برچسبها نشان دهنده تفاوت اساسی در معنای آن اصطلاح و زمینه مناسب برای کاربرد آن است . به عنوان مثال به جای واژه روستایی از واژه های فقیر ، آسیب پذیر یا محروم استفاده می کنند .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توسعه :

توسعه به معنی بهبود شرایط زندگی در جامعه است .

* رویکردها یا شیوه های اندیشیدن درباره توسعه عبارتند از :

1- رویکرد نوسازی : این رویکرد مبتنی بر نظریه اقتصادی نوکلاسیک است و از توسعه اقتصادی سرمایه داری حمایت و آن را تشویق می کند .

طبق رویکرد فوق الگوی غربی رشد اقتصادی در هر جای دیگری قابل اجرا است و تکنولوژی های نوین در توسعه اهمیت اساسی دارند .

2- رویکرد انتقادی : این رویکرد امپریالیسم و توسعه طلبی های فرهنگی اقتصادی نوسازی را نقد کرده و به چالش کشیده اند .

3- رویکرد رهایی بخش :این رویکرد متأثر از الهایت رهایی بخش است و بر رهائی افراد و اجتماع از ستمدیدگی و همچنین توانمندسازی و خود اتکایی افراد تأکید می ورزد .

الهیات رهایی بخش مفروض می گیرد که همه مردم می خواهند کاملاً انسان ، آزاد ، متّکی به خود و دارای ظرفیت توسعه باشند .

4- رویکرد توسعه پایدار یا محیط زیست پایدار :این رویکرد مبتنی بر ضرورت حفظ تنوع زیست محیطی سیارۀ زمین برای بقای بشریت است .

5- رویکرد حامیان نقش زنان در توسعه :حامیان این رویکرد معتقدند که زنان در توسعه نقش محوری دارند و نادیده گرفتن ملاحظات زنان موفقت طرح های توسعه را به مخاطره می اندازد .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توانمندسازی :

فرایندی است که طبق آن افراد ، سازمان ها و اجتماعات به کنترل و تفوق به شرایط اقتصادی و اجتماعی به مشارکت دموکراتیک در اجتماعاتشان و به کنترل اخبارشان نائل میشوند .

ابعاد توانمندسازی :

1- توانمندسازی فردی ( توسعه آگاهی فردی و اعتماد به نفس در مواجهه با ستمدیدگی )

2- توانمندسازی ارتباطی ( افزایش توانایی برای مذاکره و تأثیر در تصمیم های ارتباطی)

3- توانمندسازی جمعی ( کنش جمعی در سطح محلی یا بالاتر برای تغییر ساختارهای اجتماعی ظالمانه )

الگوهای توانمندسازی ( از نظر سانتی روزاریو) :

1- توانمندسازی مبتنی بر افراد نه تشویق کنش اجتماعی جمعی توسط ستمدیدگان

2- توانمندسازی مبتنی بر وجدانی سازی و کنش اجتماعی رادیکال .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارتباطات توسعه :

نظریه و فعالیت های ارتباطات توسعه نشان دهنده دیدگاه های ارتباطات ، توسعه و توانمندسازی می باشد . دیدگاهی که ارتباطات را به منزله فرایند انتقال پیام می داند توسعه را به عنوان نوسازی از راه انتقال یا جای دادن تکنولوژی ها و یا القای ارزش ها ، نگرش ها و رفتارها در مردم می بیند .

ارتباطات و اطلاعات ابزارهای ترغیبی اند که می توانند به یاری فرایندهای نوسازی بیایند ارتباطات اقناعی یا بازیابی افکار توسعه و فن آوری های وابسته را به مخاطبان می فروشند و در چنین شرایطی ارتباطات توسعه در چهارچوب نوسازی اغلب به عنوان فرایندهای اقناعی نگریسته می شود .

در مقابل نظریه های انتقادی الگوهای بازاریابی را که هدفش گسترش و حمایت از ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و فناوری های غربی است رد می کند و فعالیت های اقناعی را عوام فریبی و مضر می داند ، بنابراین رویکرد انتقادی ارتباطات توسعه فرایندی از اجماع سازی و مقاومت است و پیامد ارتباطات توسعه باز مفهوم سازی نقش توانمند سازی می باشد .

ارتباطات توسعه در رویکرد رهایی بخش به توسعه آگاهی ها ، قدرت و رهایی بخشی منجر خواهد شد . برخی از نویسندگان فعالیت های معنوی و دینی را عناصر اصلی ارتباطات توسعه قلمداد می کنند .

لذا با عنایت به نظریه های فوق الذکر در خصوص ارتباطات توسعه این نتیجه عایدمی شود که یک نظریه مناسب نباید هیچ سطح از تحلیل و فعالیت ها را نادیده بگیرد و توجه اش را فقط به یک سطح متمرکز نماید بلکه می بایست تمام سطوح ( عامه مردم ، اجتماع بزرگ ، منطقه ، سطوح ملی و جهانی ) را شامل شود .

» ارتباطات سیاسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» نظریه ی رفتار گرایی اسکینر :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» جامعه اطلاعاتی :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» بازدید از شرکت توزیع نیروی برق :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» آشنایی با نرم افزارهای حسابداری :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» امپریالیسم خبری :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۴
» بازدیدهای دانشجویان واحد 13 :: ۱۳٩٢/۱٠/۴
» بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۴
» بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری :: ۱۳٩٢/۱٠/۴
» بازدید دانشجویان کامپیوتر :: ۱۳٩٢/۱٠/۴
» بازدید از موزه هنرهای معاصر :: ۱۳٩٢/۱٠/۴
» بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی :: ۱۳٩٢/۱٠/۴
» بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور :: ۱۳٩٢/۱٠/۴
» بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» تجلیل از استادان واحد 13 :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» بازدید از روابط عمومی HYUNDAI :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» ثبت نام کنکور سراسری :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» فرم نظرسنجی را تکمیل کنید :: ۱۳٩٢/٩/۱۶
» دانشجوی عزیز روزت مبارک :: ۱۳٩٢/٩/۱۶
» خلاصه و نقد کتاب موج سوم :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون :: ۱۳٩٢/٩/۵
» سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی ا :: ۱۳٩٢/٩/۳
» کنش متقابل نظریه های جامعه شناسی :: ۱۳٩٢/٩/۳
» جامعه شناسی آنتونی گیدنز :: ۱۳٩٢/٩/۳
» دانلود کتاب :: ۱۳٩٢/٩/۳
» چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم :: ۱۳٩٢/٩/۳
» جامعه شناسی درباره چی

/ 1 نظر / 9 بازدید
مرکزمشاوره تلفنی کامپیوتر

خودتان مشکلات رایانه تان را رفع کنید آیا میدانید برای هر مشکلی نیازی به مراجعه حضوری به تعمیر گاه ، کرایه ماشین و زمان رفت و امد نیست آیا میدانید با حل مشکلات رایانه در منزل توسط خودتان علاوه بر صرفه جویی در پول و زمان خود اطلاعات شخصی و خانوادگی شما نیز در امنیت کامل قرار دارد. آیا میدانید در صورت تماس با مشاوران ما و رفع مشکلات توسط خودتان علاوه بر رفع مشکل شما نحوه برطرف کردن آن را نیز یاد گرفته اید پاسخگویی به کلیه سوالات و اشکلات کاربران محترم در زمینه های رایانه و اینترنت به صورت تلفنی وتوسط کارشناسان خبره در تمام ساعات شبانه روز نحوه رفع مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری نحوه رفع مشکلات و سوالات اینترنت نحوه اپدیت کردن انتی ویروس و استفاده از آن نصب و،ارتقا و تعمیر ویندوز ،پارتیشن بندی کافیست از طریق شماره تلفن زیر با مشاوران و متخصصان ما تماس بگیرید تماس از تمام نقاط کشور با شماره : 9099070345