نظریه های ارتباط جمعی

 

رواج صنعت و جمعیت باعث دگرگونی درافکار عمومی بوجود آورد .

گزل شافت: مطالب در وسایل ارتباط جمعی نمی شود تعریف کرد و به عناصر زندگی کاملاً وابسته است ولی در ارتباطات سنتی این ویژگی وجود ندارد.

 دو مکتب:

مکتب جامعه شناسی ارتباطات مکتب شیکاگو از هارول لاسول

فرستنده S       

پیام چیست   M

کانال ارتباطی C

مخاطبان R     

بازخورد  F     

 

بحث ارتباط جمعی : ویژگی های آن، کثرت پیام زیاد، استفاده کنندگان نامتجانس هستند، عوامل متعددی وسایل ارتباط جمعی را معرفی می کند.

عوامل ارتباط جمعی: زبان، فرهنگ، سلسه مراتب اجتماعی می شود و اطلاعات را یکسان می کنند

اولین نظریه در حوزه ارتباط جمعی از سوی چه کسانی مطرح شد؟

 

 

*مهم تعریف نظریه ارتباط جمعی :

مجموعه ای از مفاهیم و معرفت ، تصورات و معارفی است که روابط بین پدیده ها را تبیین و تفسیر می‌کند و علت ومعلولی پدیده ها (پدیده های ارتباطی) را مشخص می کند.  (Theory)

 

*مهماز نظر دنیس مک کوایل چهار نظریه در خصوص ارتباط جمعی وجود دارد؟

1. آثار و نظریاتی که مبتنی بر مطالعات جامعه شناختی است .

2. نظریه هنجاری (تجویزی) که شاخه‌ای از فلسفه اجتماعی است. که ماهیت ارزش های اجتماعی را مشخص می کند.

3. نظریاتی که مجموعه ای از آگاهی های ساخته و پرداخته و باور شده توسط فعالان وسایل ارتباط جمعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نظریه نظریه ی کاربردی است توسط کاتز و لاسفلد

4. فهم متعارف از تجربه مستقیم مخاطبان ناشی می شود. (هر فرد بر اساس درک و فهم خود ایده‌ای از رسانه ها دارد)

*مهم ویژگی های عام رسانه های جمعی :

1. صنعت رو به رشد و یک فن آوری است.

2. نهاد یک منبع قدرت است بعنوان یک نهاد مطرح می‌شود.

3. به عنوان یکی از ابزارهای کنترل، مدیریت و نوآوری در جامعه تلقی می شود.

4. زندگی مردم در آن رشد و نمو پیدا می کند و مردم حرفشان را می زنند.

5. در بروز تحولات فرهنگی، خلق و خو، بردها و سلیقه ها و شیوه زندگی تاثیر می گذارد.

6.  تصویری (عکسی) از واقعیت های اجتماعی ارائه می کند.

 

رسانه ها به 3 دسته تقسیم می شود.

1. رسانه های دولتی  (رادیو و تلویزیون رونامه ها)

2. خصوصی (مطبوعات) 

3. عمومی (غیر دولتی) مثل کیهان، اطلاعات

رسانه های جمعی نماینده مردم هستند و در نظام های مردم سالار بعنوان منبع قدرت تلقی می شود.

]سواد رسانه ای: یعنی تحلیل و تفسیر کردن، دربست پیام ها را قبول نمی کنند، ارزش های نهفته در پیام را دریابیم. از بعد شناختی، احساسی، مذهبی و غیره بررسی کنیم.[

 

در تاریخ رسانه های جمعی با چهار عنصر روبرو هستیم که عبارتند از:

1. تکنولوژی

2. وضعیت سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه

3. مجموعه ای از فعالیت ها، وظایف و نیازها (نیاز به رادیو ، نیاز به مطبوعات)

4. مردم در قالب گروه ها، طبقات یا منافع ملی (آن چیزی که مطرح می شود ) اینکه طبقات اجتماعی متفاوت شده جامعه از حالت بسته در آمده و باز شده)

 

سه پروسه از تحولات اجتماعی را که جهان به خود دیده است؟

1. حکومت های استبدادی

2. دوره انقلاب های دموکراتیک (در این زمان رسانه های واقعی داشتیم مطبوعات آزاد قانون مطبوعات فرانسه) از قرن شانزدهم میلادی تا نیمه اول قرن 19

3. از نیمه قرن نوزدهم نظام های سرمایه داری بوجود آمد.

 

تئوری ها و نظریه های ارتباط جمعی در چند سطح مطرح می شود؟ 3 سطح

1. سطح عام و کلان مثل تئوری مک لوهان جامعه شناس ارتباطی کانادایی در خصوص رسانه ها- ویلیام شرام و لاسول هم همینطور، بین گروه های اجتماعی نظریه هایشان مطرح می شود.

 

2. تئوری ها یا نظریه های ارتباطی که بین گروه ها و خانواده و طیف اجتماعی محدودی کاربرد دارند، مثل درون احزاب و گروه ها و گروه های وسیع را شامل می شود . روابط بین ارتباطات فردی و گروهی

 

3. تئوری هایی که در سطح خرد و فردی به مطالعات روح و روان و شخصیت افراد می پردازد. یا نظریاتی که در وانشناسی اجتماعی مطرح می شود مثل گوستاو لوبن – کابریل تارد که اثرات روانی را در گروه اجتماعی بررسی می کنند.

 

 

تقسیم بندی نظریه ارتباطی از لحاظ محتوایی

1. نظریات آرمانی و پیشگویانه:  تحولات آینده را از نظر ارتباطی پیشگویی می کند .

مثل نظریه توده وار (مثل هم اندیشیدن) سی رایت میلز- رزنبرگ – ادگار مورن

 

2. نظریه تجربی گرایان:  آنچه در جامعه در خصوص ارتباطات می خواهیم بدانیم باید در محک آزمایش قرار دهیم یعنی تمام دیدگاهها را باید تست کنیم و تحقیق انجام دهیم.

 

3. نظریه انتقادگرایان: گروهی که به بحث لیبرالیسم یا نظام آزادی گرایی انتقاد دارند.

انتقادگرایان معتقدند سرمایه داری و لیبرالیسم از مردم استفاده ابزاری کرده و توده مردم را برای رسیدن به مقاصد خود فریب می دهند و همچنین معتقد هستند که تحولات جهانی باید در قالب یک جریان فرهنگی از ارتباطات روند بخورد.

 

ویژگی های جامعه توده ای: عبارتند از رشد مطبوعات سیاسی، تجاری شدن، روزنامه ها، وابستگی رسانه ها به آگهی ها، لیبرالیسم، خاتمه یافتن سانسور، تولید انبوه ، مصرف انبوه

 

خود واژه توده یا Mass  یک سری ارزش های مثبت و منفی دارد

توده گروه وسیعی است و تجانس (هماهنگی) در آنها وجود ندارد و پراکنده هستند.

1. ارزش های مثبت توده:  مردم زحمتکش، مردم معمولی، فرهنگ توده، جنبش توده ای، حمایت توده‌ای

2. مفهوم منفی توده : مردم جاهل به قانون، فقدان فرهنگ یا دانش، اغواگر (پوچ گرا، فریب خور و فریب دهنده) اوباش

 

ویژگی های توده:

خود توده ناشناخته بودن اعضاء ، پراکنده، عدم آگاهی و هویت فردی، عدم سازماندگی ، فاقد عمل گرایی، ناهمگون، فاقد سازماندهی و هدف خاص دگرگونی در ترکیب .

توده: مجموعه پراکنده از افراد و استفاده کننده از وسایل ارتباط جمعی

همگان: یک عامل ذهنی مشترک و روانی مشترک این افراد را به هم پیوند می دهد. مثل همه آنهایی که فقط رونامه کیهان یا فقط روزنامه شرق و ...... مطالعه می کنند یا فقط یک مجموعه فیلم‌هایی را تماشا می کنند که کارگران آنها یکی است .

مقایسه گروهGroup ، انبوه خلقCrowd ، همگانPublic ، توده

 


1. درجه تعامل               گروه                درجه تعامل گروه بالاست گروهها برای رسیدن به هدف خاصی

                                               همکاری و تعامل دارند   

 


                         انبوه خلق         درجه تعامل بالاست چون مجاورت فیزیکی دارند. در یک حادثه ای

                                               کمک می کنند و یک عامل باعث جمع شدن آنها می شود

 


                         همگان             درجه تعامل متوسط و پایین است

 


                         توده                درجه تعامل خیلی پایین است  هیچ تعاملی با هم ندارند. من در خانه

                                                نشته ام           تلویزیون می بینم و یکی در شهر دیگر

 

 

 

2. علت یا هدف            گروه                هویت افراد مشخص است  چون منافع مشترک است هدفها مشخص

       مورد علاقه                                است

 


                         انبوه خلق         علت خاصی و هدف مخشصی ندارد   موقتی و گذرا است سطح پایین

                                               است ممکن است در زمان کوتاه مدت باشد (مثلاً در تظاهرات ممکن

                                               است با هم آشنا شوند)

                        

                         همگان             علت و هدف مورد بحث و گفت و گو است  

 


                         توده                علت و هدف مورد علاقه ، سازمان یافته است بدون اینکه خودمان

                                                آگاه باشیم   مثلاً توجه به یک رسانه  

 


3. بحث کنترل              گروه                به شکل غیر رسمی و درونی است  گروه کوجک و افراد همدیگر را

    و سازمان                                     می شناسند.     

 

                         انبوه خلق         کنترل در سطح پایین است   سازمان و تشکیلاتی وجود ندارد و

                                               کنترل هم نیست . غیر رسمی است

 


                         همگان             به صورت متوسط، پائین و غیر رسمی است     

 


                         توده                کنترل خارجی + کنترل داخلی. به نوعی مصرف کننده وسایل

                                               ارتباطی هستند  

 

         

 


4. میزان آگاهی             گروه                میزان آگاهی بالاست .    

 

                         انبوه خلق         به صورت موقتی  بالا است.

 


                         همگان             میزان آگاهی متغیر است .    

 


                         توده                بسیار پائین است .   هیچ آگاهی نسبت به هم ندارند.

 

 

نکته: فرهنگ توده وار به چه شکل بوجود آمد ؟

فرهنگ توده وار، آن نوع محتوایی است که توسط رسانه های جمعی تولید و گسترش یافته است .

 

مقایسه فرهنگ توده ، فرهنگ سطح بالا(نخبه) با فرهنگ  عامه

 

 

فرهنگ سطح بالا

فرهنگ توده

فرهنگ عامیانه

درجه و نوع نهادی شدن

سازمان یافته و منحصر به فرد و تخصصی گرایش آن به کتاب و روزنامه بیشتر است

به رسانه و بازار سپرده شده بیشتر مصرف گرا هستند.

مثل تلویزیون، ماهواره

 

قبلا مورد غفلت واقع شده و درحال حاضر حمایت می‌شود. دید و بازدیدها، تعاملات سنتی و عاطفی

نوع سازمان و تولید

منحصر به فرد و تخصصی استو تخصصی‌است‌دراینجا‌‌‌سازمان‌های فرهنگی خاصی تشکیل می شود که کمتر به بازار وابسته است. نوع سازمان: دانشگاه ها (محدود بودن جمعیت)

 

 

تولید انبوه مبتنی بر بازار مصرف با استفاده از تکنولوژی روز و بازار شامل: جامعه توده وار

مصرف توده وار،تولید توده وار

مثل جامعه غربی یا جامعه خودمان‌در سطح کلانشهرها

گروه ها نامتجانس هستند

شکل گرفته براساس استاندارد و هنجارهای سنتی شکل گرفته طراحی با دست و سنت گرایی (اصلا مبتنی بر بازار نیست)

 

 

 

محتوا و معنا

فرهنگ از نظر محتوایی مبهم، ناخوشایند، بی زمان یعنی به زمان خاصی مربوط نمی شود و ماندنی است

خوشایند، سطحی، بی ابهام و از بین رفتنی است

یعنی فرار است ممکن است در سطح جهانی باشد.

از نظر معنا و هدف ناخودآگاه و غیرجهانی و پایدار در زمان است

(برای زمان خاصی این فرهنگ عامیانه دوام دارد ) در سطح جهانی نیست.

مخاطبان

مخاطبان‌نسبتا‌کوچک،خبرگان آموزش دیده و تحصیل کرده

نامتجانس، مصرف گرا، همگان

فرهنگ خاص و محدود است که اعضای‌یک‌فرهنگ‌را در بر می‌گیرد

هدف از تاثیر

تعمیق و گسترش و ارضای‌ فکری (کتاب)

ارضای آنی و انحراف توجه (فرهنگ تلویزیون)

پیوستگی آداب و رسوم جامعه و وحدت و یکپارچگی

 

 

 

نظریه دو مرحله ای در ارتباطات (کاتز و لازارسفلد):

این نظریه تاکید می کند پیام وسایل ارتباطی ابتدا به رهبران عقاید داده می شود و سپس رهبران عقاید پیام ها را از طریق رسانه های جمعی به دیگران منتقل می کند

رهبران عقاید نقش یک گزینش گر خبر که فقط برخی خبرها را انتخاب می کنند ندارند بلکه آنها با توجه به خط مشی هایی که دارند اخبار را منتقل می کنند و کوشش می نمایند فرد را در جهت اعتقادات خود هدایت کنند و رفتار مورد نظر را در فرد به وجود آورند.

 این افراد (رهبران فکری) گاهی سکوت می کنند و با سکوت خود جریان ارتباطی را قطع می کنند. در این نظریه، اعتبار نظریه (منبع) نیز مطرح است هرکس نمی تواند تاثیرگذار باشد به عبارتی منبع پیام باید اعتبار داشته باشد.

 

نظریه تزریقی یا نظریه تاثیر قدرتمند:

در فاصله بین دو جنگ جهانی از سوی هیتلر، موسی لینین و کافلین مطرح شد براساس این نظریه می توان پیام را طوری تجویز کرد که در قالب و ذهن افراد نفوذ کند و آن رفتاری را که مورد نظر فرستنده پیام است را در مخاطبان به وجود آورد.

در این نظریه بر پیام تکیه می کند مخاطب منفعل است و ارتباط گر همه کاره طرفداران این نظریه به تاثیرات کوتاه مدت و آنی توجه دارند این دیدگاه تا جنگ جهانی دوم برقرار بود. چاکوتین و گوبلز (وزیر تبلیغات هیتلر) از این نظریه استفاده های فراوانی کرده اند.

 

نظریه‌های ارتباط جمعی

1-    نظریه برجسته سازی: رسانه‌ها در انتقال پیام اولویت خاصی قائلند و برخی از موضوعات را پررنگ و برجسته نشان می‌دهند تا بتوانند بر افکار مردم تاثیر بگذارند. یکی از نظریه‌پردازان بنام برنادر کهن معتقد است رسانه‌ها به ما نمی‌گویند چگونه بیاندیشید ولی می‌گویند به چه فکر کنید. براساس این نظریه (برجسته‌سازی) مخاطب پویا ست اما مسئولیت جهت دهی به افکار مردم با رسانه‌هاست.

به عبارت دیگر وظایف رسانه‌ها عبارتند از الگوی آگاهی بخشی (اطلاعات به افراد می‌دهند) الگوی برجسته‌سازی (یعنی مهمترین اطلاعات) سرانجام اولویت بخشی است.

از طرفداران این نظریه (مک کومس و دونالد شاو)

 

2-    نظریه رضایت و خشنودی (نیازجویی)مخاطبان:the use and gratification

طرفداران این نظریه (بلور، کاتز، سیورت)

این نظریه بر دو عامل متکی است :

1-    پویا دانستن  مخاطب (فعال بودن)

2-    چند متغیر بودن فرایند ارتباط

این نظریه می‌گوید مخاطب به نیاز خود آگاه است و در فرآیند انتقال پیام پنج ویژگی را باید در نظر گرفت:

1-    مخاطب پویاست.

2-    رقابت رسانه‌ها برای تامین نیاز مخاطبان الزامی است.

3-    رقابت رسانه‌ها با سایر پدیده‌ها برای تامین نیاز مخاطبان لازم است.

4-    مخاطب جستجو‌گر است.

5-    مخاطب برای تامین نیاز خود آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب می‌کند.

رویکرد افراد به این رسانه‌ها به دلایل زیر می‌باشد:

1-    پاداش آنی (شامل افکار، رویدادها، حوادث و غیره).

2-    پاداش آتی (دراز مدت) شام ل مقوله‌های آموزشی نیاز به شغل، جستجوی آگهی‌ها، استفاده‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی

 

3-    نظریه هنجاری (الچول): الچول در کتاب عوامل قدرت می‌گوید مطبوعات مستقل نمی‌توانند وجود داشته باشند رسانه‌های همگانی و عوامل آن منافع کسانی را که هزینه‌های آنان را تامین می‌کنند را بر عهده دارند.

 

وی از سه مدل رسانه در جهان یاد می‌کند.

1-    مدل جهان اول لیبرالیسم و سرمایه‌داریست

2-    مدل جهان دوم کشورهای سوسیالیستی  (کمونیست‌ها و کشور شوری)

3-    مدل جهان سوم و در حال توسعه

 

 

الچول معتقد است که در جهان مطبوعات 7 قانون روزنامه‌نگاری وجود دارد که در کلیه نظام‌های سیاسی و ارتباطی حاکم است.

1-    درتمام نظام‌های مطبوعاتی رسانه‌های خبری عوامل آن کسانی هستند که قدرت سیاسی و اقتصادی را در کنترل خود دارند.

2-    محتوای نظام رسانه‌ای غالباٌ منافع  کسانی را تامین می&zw

/ 0 نظر / 43 بازدید