جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

 

ارتباط را انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهایی چند می دانند ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات، افکار و رفتار از شخصی
 به شخص دیگر
به نظر این سه دانشمند(موجز،لاندبرگ،شراگ)زمانی که انسانها از طریق نمادهایی چند به تاثیر یکدیگر می پردازند
در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.

3)آیا در جریان فرایند ارتباطی بین انسانها فقط فکر و اندیشه انتقال می یابد؟

خیر. در جریان ارتباط بین انسانها نه تنها دانسته ها، بلکه عقاید، نظرات و احساسات مورد تبادل قرار می گیرند.

4)آیا ارتباط بین انسانها با تعالی و تکامل فرهنگ مرتبط است؟

بله . بسط و تراکم ارتباطات موجبات بسط و تعالی فرهنگ را فراهم می سازد.

5)نماد در معنای عام و خاص چیست؟

نماد در معنای خاص: نشان یا علامتی است که برای تجسم واقعیتی غیر مادی به کار می رود.

نماد در معنای عام : در معنای کلی نماد به معنای نشانی است قراردادی، نسبی و تابع شرایط محیطی ویژه .

فصل دوم اهمیت ارتباط  اجتماعی

1)فقدان ارتباط اجتماعی چه آثاری بر جای می گذارد؟

ارتباط انسانی منشا فرهنگ به عنوان زمینه و مبنای حرکت و ارتقای انسانی است. فقدان ارتباط، به معنای سکون نسبی در حیات انسانی و مانعی در راه هر نوع تعالی اجتماعی است و فقدان ارتباط باعث فقدان زبان می شود.

2)تعلق جهانی خبر چیست و در برابر کدام مفهوم دیگر قرار می گیرد؟

یکی از معانی مفهوم particularismدر انگلیسی تعلق یک حادثه به یک  محل ، یا خاص بودن آن است.

امروزه مفهوم universalismیا جهانی بودن یا تعلق جهانی خبر یا واقعه به جای آن مطرح می شود. بدین ترتیب یک خبر ساده امواجی از تاثیر را در سطح جهان چه در حوزه اقتصاد و چه در صحنه سیاست برمی انگیـــزد یعنی در جامعه ارتباطات مفهوم جهانی universalism به جای مـــلیnational یا محلی نشسته است.به همین جهت در دنیای ما حوادث ،خاص یک جغرافیای محدود نیست بلکه در عرصه جهان طنین می افکنند. به عنوان مثال:خودسوزی یک کشیش بودائی در گوشه ای از سایگون تنها موجبات تماشای چندرهگذر را فراهم نمی آورد بلکهدر تمامی جهان انعکاس می یابد.

3)پویایی نسبی اجتماعی به چه معناست؟

هرگز هیچ جامعه ای در حال سکون مطلق نیست و باز هرگز هیچ مرحله ای از حرکت تاریخی یک جامعه شاهد سکون و عدم پویایی مطلق نیست . آنچه وجود دارد و قابل توجه است، حرکت بطئ یا سریع اجتماعی است. در بعضی از موارد، جوامع در حالتی چنان ساکن به سرمی برند که شبه ایستا به نظر می آیند.

4)کاستی در ارتباط اجتماعی چه آثاری بر جای می گذارد؟

موجب پیدائی آسیبهای روانی است که خود می تواند به صوری بسیار نظیر خودکشی و.... تجلی نمایند.

فصل سوم  انواع ارتباط اجتماعی

1) ارتباط مستقیم چیست؟

ارتباط مستقیم ارتباطی است بین فرد یا افرادی چند با فرد یا افرادی دیگر بدون آنکه وسیله یا فردی واسطه وجود داشته باشد.

2) ارتباط جهانی از چهار دیدگاه و با در نظر گرفتن چهار نوع ابزار مطرح است، این چهار نوع وسیله ارتباطی کدامند؟

1 ابزار ارتباط جهانی نظیر تلفن، تلگراف، بی سیم و ...

2 ابزار ارتباطی که صورت فرا ملی یافته اند، نظیر تلویزیون اروپایی

3 وسایل ارتباط جمعی با انعکاس جهانی

4 ابزار یا وسایل حمل و نقل که حرکت یا جابجایی انسانها را در سطح جغرافیا فراهم می آورند.

3)ارتباط احساس برانگیز چیست؟ توسط چه کسی مطرح شد؟

فرآیند ارتباطی است که از طریق سخن یا نمادهای گوناگون برقرار می شود،بدون آنکه معنای دقیقی (محتوی ) انتقال یافته باشد.
در جریان این فرآیند ارتباطی، صرفا حالات احساس گونه منتقل می شوند و همبستگی اجتماعی و آمادگی روانی مشترک پدید میآورند. این مفهوم در آغاز توسط مالینوسکی به کار رفت .

4) ارتباط معطوف به هدف در برابر کدام یک از انواع ارتباط قرار می گیرد؟

ارتباط احساس برانگیز

5) فرا ارتباط چیست؟

به معنای ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباط های بعدی را مشخصسازد.

6) ارتباطات حرکتی کدامند؟

ارتباطی است نه از طریق سخن، بلکه با حرکات. به عنوان مثال، زبان بدنی موجبات پیدایی ارتباط حرکتی را فراهم می سازد .
هر حرکت چهره، سر و یا دست معنایی را به ذهن طرف ارتباط متبادر می سازد و در هر جامعه نیز تمایز می پذیرد.

 

فصل چهارم ( عناصر ارتباط اجتماعی )

1)بازخورد و عوامل رادع در تحقق آن کدامند؟

تاثیر مخاطب بر فرستنده پیام را برخی با تعبیر پس خورد مطرح ساخته اند .زمانی که بین فرستنده و گیرندهپیام، رسانه یا وسیله ای به عنوان ابزار واسط ارتباطی قرار می گیرد، فرایند پس خورد با اشکالات بسیاری مواجه می شود .

2)آیا وسایل ارتباطی، عناصری خنثی و بدون هیچ تاثیر بر فرآیند ارتباط و پیام قابل انتقال هستند؟

خیر در مورد تاثیر وسایل ارتباطی بر پیام و تمامی فرایند ارتباط و همچنین جامعه و محیط پیرامونشان، عقایدبسیاری وجود دارد؛ برخی از خنثی بودن و صرفا حامل بودن این وسایل یاد می کنند، برخی دیگر بدین اعتقادند که جامعه جدید از این وسایل چنان تاثیری شگرف برمی گیرد که ماهیتش تابعی از آنان است .

3)خویشتن یابی در برابر کدام مفهوم قرار میگیرد و در جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی چه معنایی را به ذهن متبادر میسازد؟

در برابر مفهوم شئ سروری است . باید در صدد آگاهی انسانها برآمد، موجبات بازگشت به خویشتن یا خودیابی را در آنان فراهم ساخت و کالا یا وسیله را در خدمت رفاه و سعادت آنان به کار گرفت .

 

فصل پنجم (صاحب نظران ارتباط اجتماعی)

1)مک لوهان هر یک از وسایل را در امتداد یکی از حواس انسانی می داند، منظور چیست؟

هر وسیله ارتباطی امتداد یکی از حواس انسان است.به عنوان مثال، خط امتداد چشم و رادیو امتداد شنواییاست. به بیان دیگر با پیدایی خط انسان توانست به عمق تاریخ رخنه کند و دنیاهای دوردست را ببیند؛ همانطور که در زمان خود با انسانهایی که فرسنگها دور از او هستند آشنا شود. این نظرمک لوهان این ویژگی صرفا از وسایل ارتباط جمعی نیست، بلکه همه وسایل چنین اند.به عنوان مثال، از دیدگاه او چرخ امتداد پاست .

2)دورانهای سه گانه جوامع از دیدگاه مک لوهان با توجه به تطور وسایل ارتباط جمعی کدامند؟

دوران تمدن باستانی بدون خط- دوران تمدن دارای خط یا بصری- دوران تمدن مبتنی بر وسایل ارتباطی الکترونیک

3)آیا مک لوهان به دورهای بسته در حرکت تاریخی جوامع می اندیشید؟

خیر . برخلاف بسیاری از صاحب نظران دگرگونی اجتماعی که بر دوره های بسته - یعنی تکرار تاریخ و بازگشت به دوران پیشین تاکید می ورزند، مک لوهان بر این اعتقاد است که هر چند در تاریخ دورانهایی مشابه ادوارپیشین پدید می آیند، اما، هرگز شاهد تکرار دورانهای گذشته در اعصار جدید نیستیم. این نظریه را دوره های باز یا مارپیچی می خوانند .

4 سه دوران مورد توجه رایزمن در تطور تاریخی جوامع بشر کدامند؟

1 دوران سنت راهبر 2 - دوران خود راهبر 3- دوران دیگر راهبر

5 تبلیغات فراآگاهی کدام است؟ به چه شیوه ای صورت می پذیرد؟

فنی خاص در تحمیل کالاهای مصرفی به توده هاست . بدین صورت که به همراه تبلیغ کالای خاص نام یا تصویری مقدس و جاذب با سرعتی بسیار از برابر بینندگان عبور داده می شود و آنان بدون آنکه ادراکی روشن از این تصویر ثانی یابند، نادانسته به کالای تبلیغ شده عشق می ورزند .

6 چهار تمایز اصلی بین جامعه صوری و معنوی کدام است؟

جامعه صوری : وسعت ، اراده اندیشیده ، بی نامی ، ارتباط سطحی

جامعه معنوی : اراده ی اورگانیک ، ارتباطات عمقی ، امتداد تاریخی ارتباط ، کوچکی جمع و ارتباط تام .

فصل اول ( ویژگی اساسی وسایل ارتباط جمعی : فراگرد گزینش )

1 مفهوم دروازبانان از کیست و منظور از طرح آن چیست ؟

شرام از صافی و کورت لوین از دروازبانان سخن به میان آورده اند . دروازبانان که در سرتاسر شبکه های خبری جای می گیرند، شامل خبرنگارانندکه باید تصمیم گیرند در جریان یک دادگاه، یا یک حادثه خاص یا تظاهرات سیاسی، کدام قسمت را متبلور سازند، کدام خبر را رها ساخته، کدامینرا در مجرای وسیله ارتباطی جای دهند، همچنین دروازبانان مولفان را نیز شامل می شود. زیرا آنان باید تصمیم بگیرند، از کدام موضوع یا فرد سخن بگویند، یا کدامین دیدگاه از زندگی را مطرح بسازند.تولیدکنندگان فیلم نیز باید تصمیم بگیرند از کدام صحنه فیلم بگیرند.کتابفروشان نیز باید تصمیم بگیرند کدام کتاب را برای فروش عرضه کنند و چگونه. معلمان باید تصمیم بگیرند کدام کتاب و یا مرجع را درسی تلقی نمایند.تلخیص کنندگان وقایع نیز باید تصمیم گیرند، کدامین حادثه یا خبر را در خلاصه خود جای دهند. حتی شوهر نیز باید تصمیم گیرد در ساعات شب کدام یک از حوادث روزانه را برای همسرش تعریف کند .

2 منظور از جامعه حسی چیست ؟ واضح این مفهوم کیست ؟

این مفهوم از سوروکین جامعه شناس معروف روزگار ماست . به نظر او، در چنین جامعه ای، امور معنوی اولویت کمتری می یابند و در مقابل، امور و پدیده های مادی، ملموس و محسوس، به جای آن می نشینند . به هنگام عمل و اتخاذ تصمیم، بشر در این جامعه به مصالح شخصی و مخصوصا مصالح آنی چنان بها می دهد که گاه ابعاد معنوی عمل به فراموشی سپرده می شود . دوران مصلحت گرایی، سود اندیشی، خویشتن نگری و مخصوصا توجه به پدیده هایی است که با ارضای غرایز جسمانی مرتبط اند.

3 در کار گزینش داده های خبری مشکل اساسی وسایل ارتباطی جدید نظیر روزنامه، رادیو و تلویزیون چیست ؟

مشکل اساسی وسایل ارتباط جمعی مخصوصا رادیو، تلویزیون و روزنامه تحقق کار گزینش در نهایت سرعت است .

4 انبوه خلق موجد بروز چه نوع ارتباطاتی است ؟

این مفهوم توسط گوستاو لوبن رواج یافت . انبوه خلق موجد ارتباطات مستقیم، بازتابی و احساس برانگیز است . لیکن نباید همانند لوبن تصور رود که هر انبوه خلق وحشی است و پیدایی انبوه خلق مظهر توحش انسانهاست، بلکه باید پذیرفت که در انبوه خلق میزان احساس مسئولیت کاهش می پذیرد، هیجانات سخت تسری می پذیرند، فرد قادر به اعمالی خطیر می شود، اما همین افرادی که تشکیل دهنده انبوه خلق هستند، اگر از قبل زمینه های نژادپرستانه یافته باشند تمایل به انجام اعمالی چون مثله کردن سیاه خواهند یافت، در حالی که اگربرعکس زمینه های انسان دوستی در آنان پدید آمده و تقویت شده باشد، همین افراد حماسه هایی از ایثار خواهند آفرید .

 

فصل دوم : ساخت و سزمان وسائل ارتباط جمعی

1-وسایل و ابزار انسانی واسط در ارتباط کدامند؟

در آغاز ، وسایل ارتباطی انسانها نه ساخت پذیر و نه قابل سازماندهی بودند. مانند یک پیک ، یک چاووش (وسیله انسانی ارتباط
که در مناسک مقدس به کار می آمد. زمانی که زائری عزم خانه خدا یا حتی مشهد مقدس می نمود، در پیشاپیش او (از خانه تا محل وسیله حمل و نقل) چاووش به صدای رسا ابیاتی در ستایش خداوند و مقام والای امام می خواند و عابرین با زائر روبوسی می کردند. امروزه در معنای عام چاووشی کسی است که پیامی مقدس رساند و جمعی را از آن آگاه سازد.) یا یک جارچی (از اولین وسایل انسانی ارتباط می باشد. تفاوت آن با چاووش در این است که همواره بعد مقدس ندارد. یک جارچی خبر یا اطلاعی را به صدای بلند برای تمامی اهالی یک ده یا شهر اعلام می داشت و جمعی را از پیام فردی یا جمعی دیگر ، مطلع می ساخت.)

2-زیرساختها و روساختها در زمینه ارتباط اجتماعی کدامند؟

1.زیرساختها یا ابزار تکنولوژیک ارتباط که مجموعه ای به هم پیوسته و متشکل هستند و با نیرویی همساز عمل می کنند و بر جامعه انسانی آثاری ویژه بر جاری می گذارند.

2.روساختها یا عناصری غیرتکنولوژیک حاوی سازمانها، مقررات ، اندیشه ها و افکار مرتبط با ارتباطات که خود در رابطه ای تعاملی
با زیرساخت قرار میگیرند.بدین معنی که هر دونوع ساخت ، ضمن تأثیرپذیری از یکدیگر ، مؤثر بر یکدیگر نیز خواهند بود.

3-عناصر الگوی لسول کدامند؟

کی  - چه می گوید  - از کدام مجرا  - با کی  - با کدام نتیجه

4-تمرکز گرایی در محدوده ارتباطات چیست ؟ مفهوم مقابل آن کدام است؟

کارکرد سازمان ارتباطی تحت تأثیر اندیشه های تمرکزگرایی در صورت تأکید بر تمرکز ، همه عناصر در یک مجموعه ادغام می شوند. در انجام هر عمل (حتی کوچک) از رأس واحد دستور می گیرند. هرم سازمان عمودی است و جریان اندیشه در درون هرم صرفاً تابعی است از توان مدیریت. این نوع سازماندهی وسایل ارتباطی با ماهیت کار نیروی انسانی شاغل در آن تباین می یابد.

مفهوم مقابل تمرکزگرایی عدم تمرکز و یا تمرکززدایی است که در هرم سازمان افقی شکل می گیرد و در آن هر جزء از کل سازمان در

/ 0 نظر / 28 بازدید