مدیریت فرهنگی

 

عوامل موفقیت در برنامه ریزی را بنویسید:   آماده سازی محیط : در هر سطح از برنامه‌ریزی مدیران باید محیط را آماده پذیرش کنند . این امر مستلزم هدف‌گذاری ، تبلیغ و گویا کردن نتایج مثبت از برنامه ریزی است . سازمان‌دهی برنامه ریزی : ترکیب مناسب گروه‌های کاری موثر در امر برنامه ریزی و اجرا  برنامه ریزی سازمانی مناسب می‌تواند محیط مناسبی را برای برنامه ریزی فراهم نماید. تعیین محدوده برنامه ریزی : نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک

اهداف برنامه ریزی را بنویسید: اهداف مهم دولت در برنامه ریزی اقتصادی دسترسی به رشد اقتصادی بهینه است با همان رفاه اجتماعی دولت در بخش برنامه ریزی مانند برنامه ریزی اجتماعی ، برنامه ریزی آموزش فرهنگی ، برنامه ریزی بهداشت ، برنامه ریزی توسعه کشاورزی و غیره

اهداف آرمانی و کلانی فرهنگی را توضیح دهید: اهداف آرمانی: این اهداف از عالی‌ترین سطح هدف‌گذاری در نظام فرهنگی برخوردار هستند که شامل مجموعه‌ای از ساختارها، سازمان‌ها، نهادها، قوانین و کادرهای مؤثر در زمینه فرهنگی هستند. سمت و سوی فعالیت‌های فرهنگی را تعیین و بایدها و نبایدها را مشخص می‌کنند. تعیین اهداف آرمانی با رهبران است اهداف آرمانی ذهنی، اندیشه‌ای و شامل خواست‌های درونی و آمال است. اهداف کلان فرهنگی: ترجمان اهداف آرمانی متناسب با مقدورات و توان ملی را در دوره‌های زمانی مشخص اهداف کلان فرهنگی می‌گویند.تعیین اهداف کلان با مدیران است.اهداف کلان نیز بر اساس (تهدیدها، آسیب‌ها، فرصت‌ها) طراحی می‌شود . از لحاظ بُعدزمانی دارای زمان‌بندی معین بوده و قابلیت کنترل، نظارت و ارزشیابی دارد. به دوسته کلی: ملی و فراملی تقسیم می‌شود

اهداف ملی و فراملی را شرح دهید: . اهداف ملی: اهدافی که تحقق آن‌ها موجب افزایش سطح توانمندی‌ها و بهبود شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در مجموع باعث تکامل کشور و شرایط زیستی بهتر برای جامعه می‌شود از سوی دیگر اهداف ملی ضریب رشد و توسعه ملی را به شکل مناسب ارتقاء می‌بخشد (رویکرد کمّی).  اهداف فراملی: اهدافی هستند که نتایج و آثار آن‌ها باعث حفظ تعادل در مناسبات و روابط یک نظام در سطح جهانی می‌گردد. به عبارت دیگر اهداف فراملی از بروز بحران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در داخل کشور ممانعت کرده و امکان تبادل، تعادل و تفاهم نظام سیاسی و فرهنگی را با سایر دولت‌های عرصه بین‌المللی برقرار می‌کند. تحقق اهداف فراملی، تأثیر مستقیمی در افزایش توان ملی دارد.

ویژگی های برنامه ریزی و استراتژیکی فرهنگی را توضیح دهید:  ویژگی‌های اهداف استراتژیک فرهنگی:1. اهداف باید جامع و کامل باشد؛ 2. اهداف باید به صورت گویا، صحیح و مطابق با اهداف کلان و آرمانی باشد؛ 3. اهداف کلان ملی و فراملی باید قابل سنجش و اندازه‌گیری باشد؛ 4. اهداف باید از رابطه منطقی بین مقدورات، توانمندی‌ها، منابع و ابزار بهره ببرند.

5. اهداف باید رویکردی منطقی و انطباقی با مصالح و منافع ملی داشته باشند؛ 6. اهداف فراملی (سازمانی) ملی، کلان و آرمانی باید با یکدیگر رابطه طولی داشته باشند (سلسله مراتبی)؛

7. اهداف باید ما را به نتایج مورد انتظارمان رهنمون سازند؛ 8. اهداف باید وظایف نقش‌ها و مأموریت‌های سطوح بعدی خود را به خوبی روشن نمایند.

عوامل موثر بر برنامه ریزی را توضیح دهید: عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی عبارت‌اند از:1ـ‌ اخلاق اجتماعی و برنامه‌ریزی: قبل از برنامه‌ریزی باید مشخص شود که آنچه سطح اخلاقی جامعه نامیده می‌شود چیست؟ اخلاق اجتماعی عبارت است از: اعتماد متقابل مردم به یکدیگر؛ تمایل مردم به همکاری باهم؛ درستکاری عمومی؛ احساس مسئولیت نسبت به وظیفه خود در جامعه و در قبال رفاه دیگران؛ احساس شفقت نسبت به نیازمندان؛ مدارا نسبت به کسانی که نمی‌تواند با سرعت دیگران حرکت کنند؛ سخاوت بدون انتظار پاداش؛ احساس عدالت و انصاف نسبت به مردم بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی آن‌ها؛ احترام به جان، مال دیگران و .... 2ـ تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی: تعلیم و تربیت دو وظیفه اساسی را ایفاء می‌کند. نخست اینکه به مردم تا اندازه‌ای شایستگی حرفه‌ای می‌بخشد تا بتواند کار مورد انتخاب خود را در جامعه به خوبی انجام دهند، دوم اینکه بین تعلیم و تربیت و سطح زندگی مردم رابطه‌ای اصولی وجود دارد و زمانی که کشوری تحت برنامه منظم و مداوم قرار گیرد، مراکز آموزشی آن به پیش‌بینی مشاغل جدیدی که به وجود می‌آید می‌پردازد و افراد جوان را جهت اداره آن آماده می‌سازد. هر چه این کار به نحو کارآمدتری انجام گیرد سرعت توسعه و در نتیجه سطح زندگی افزایش می‌یابد و برنامه‌های تنظیم‌شده هم موفق‌تر خواهند بود. 3ـ سطح زندگی و برنامه‌ریزی: در صورت پایین بودن سطح زندگی در یک کشور، مسلم است که اعتبارات مورد لزوم جهت تأمین وسایل تعلیم و تربیت نیز موجود نخواهد بود. کشوری که بخشی از درآمد ملی را ذخیره کرده و سپس در امور زیربنایی سرمایه‌گذاری نماید به طور مداوم قادر به افزایش درآمد ملی خود شده و سطح زندگی مردم را بالا می‌برد. 4ـ سیاست‌های اجرایی یک برنامه: اگر چه امروزه دیگر هیچ‌کس معتقد به سیاست بدون قید و بند در کسب‌وکار و تجارت نیست، با وجود این، طرفداران رژیم اقتصاد آزاد عقیده دارند که در کلیه موارد باید تولید در دست بخش خصوصی بماند و سیستم اقتصادی باید تحت تأثیر سازوکار بازار، قیمت‌ها را در یک چارچوب اجتماعی قرار ‌دهد تا ضامن تأمین حداقل سطح زندگی برای مردم جامعه باشد 5ـ نظم و تداوم در برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی پیش‌بینی آینده و تمهیدات لازم برای حل مسائل آینده است و طبیعی است که رسیدن به این هدف بدون کوشش منظم و مداوم و آگاهی در راه وصول به هدف‌های مشخص ممکن نیست. منظور از تلاش منظم، فعالیت سازمان‌یافته، متشکل و جمعی است و این فعالیت زمانی مؤثر و ثمربخش خواهد بود که استمرار و تداوم داشته باشد. مهم‌تر از همه، اراده بشری و دانش انسانی به دنبال ایجاد یک رابطه صحیح و مؤثر بین وسایل و منابع موجود و هدف‌ها و مقاصد است. 6ـ هماهنگی در برنامه‌ریزی: هماهنگی یکی از اساسی‌ترین عوامل در برنامه‌ریزی توسعه است. هماهنگی یعنی برقرار کردن رابطه مناسب بین بخش‌های مختلف، همخوان کردن تصمیم‌ها، فراهم آوردن وسایل لازم برای وحدت رویه، به کار بردن شیوه یکپارچه و متعادل برای حل مسائل یا همساز کردن سیاست‌ها و فعالیت‌ها به منظور نیل به اهداف مطلوب.

چه نکاتی باید در برنامه ریزی فرهنگی مورد توجه قرار گیرد: نکات اساسی که در برنامه‌ریزی فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرند :

1ـ برنامه‌های فرهنگی باید منعطف باشند (درصدی از تغییرات را در نظر بگیرند)؛ 2ـ برنامه‌های فرهنگی باید انضمامی و تجربی باشند؛ 3ـ برنامه‌های فرهنگی از یک طرف باید بر اساس تعریف محدود از فرهنگ استوار باشند و از طرف دیگر، انتخابی بوده و صرفاً به بعضی از متغیرهای راهبردی در سطوح فوقانی جامعه توجه کند به عبارت دیگر این‌گونه نباشد که بدون در نظر گرفتن عوامل انگیخته در عرصه‌های گوناگون و در سطح مختلف برای جزیی‌ترین امور در سطح کلان برنامه‌ریزی نماید که در این برنامه‌ریزی از قبل نتیجه چنین برنامه‌ای مشخص است؛ 4ـ برنامه‌ریزی فرهنگی باید خصلت ساختاری داشته باشد نه اجباری. به عبارت دیگر برنامه‌های فرهنگی باید به دنبال ایجاد فرصت‌های ساختاری برآید تا مردم به طور خودخواسته بر اساس آن رفتار نمایند نه اینکه مستقیماً برای انجام کاری مجبور شده و تحت فشار قرار گیرند؛ 5ـ برنامه‌های فرهنگی باید خصلت مشارکتی داشته باشند و مردم به طور قلبی خواهان مشارکت در آن باشند؛ 6ـ برنامه‌ریزی فرهنگی باید برای جلب مشارکت مردم، خصلت داوطلبانه داشته باشد چرا که این نوع برنامه‌ریزی با عنصر فکر و اندیشه مردم سروکار دارد و این امر بدون مشارکت داوطلبانه مردم میسر نخواهد بود.

فرهنگ را تعریف کنید:  فرهنگ دیگر به عنوان پیشرفت یا یکی شدن نیست بلکه به مجموعه‌ای از امور واقف گفته می‌شود که به طور مستقیم در یک مقطع زمانی خاص قابل مشاهده است و می‌توان تحول آن را دنبال کرد همچنین مختص جوامع جدید یا مردمان خاص نیست بلکه همه جوامع یا مردم دارای فرهنگ هستند و اصولاً اصطلاح انسان بی‌فرهنگ بی‌معناست . فرهنگ صفت متمایز انسان‌ها از یکدیگر نیست بلکه صفت متمایز انسان از حیوان است .

فرهنگ امری است اکتسابی نه وراثتی لذا آموختنی است که شامل اموری می شود که بشر آن را می سازد و به نسل‌های آینده آموزش می‌دهد . نسل‌ها هم آن را آموخته و به دیگران انتقال می دهند .

تعریف فرهنگ از نظر تیلور چیست:  مفهوم فرهنگ که به اعتقاد تیلور فرهنگ یا تمدن با مفهوم گسترده ای که در قوم نگاری دارد مجموعه پیچیده ای است شامل :

دانش‌ها – باورها – اخلاقیات – حقوق – آداب و رسوم و دیگر عادات و توانایی‌هایی که انسان به عنوان عضو جامعه آن را داراست

ابعاد و جلوه های فرهنگ را نام ببرید:  صاحب نظران علوم اجتماعی فرهنگ را از دو بعد متمایز می کنند :

فرهنگ به عنوان واقعیت عینی یا فرهنگ مادی مانند آثاری که تحقق پذیرفتن یا هر آنچه که به عنوان نتیجه ارائه می شود . آنچه که محسوس و قابل اندازه‌گیری است -

فرهنگ به عنوان واقعیتی که انسان‌ها با آن زندگی می‌کنند . مشارکت در سلسله اموری مستمر و با تحرک و متشکل از ارزش‌ها یا به عبارتی فرهنگ غیرمادی

ویژگیهای فرهنگ را بنویسید: گی روشه خصوصیات فرهنگ را اینگونه بیان می‌کند : فرهنگ مجموعه به هم پیوسته از شیوه های تفکر احساسی و عمل است که کم و بیش مشخص می‌باشد . توسط تعداد زیادی از افراد فراگرفته ، بین آن‌ها مشترک است و به دو شیوه عینی و نمادین بکار گرفته  می شود بنابراین بر اساس تعریف فوق خصوصیات فرهنگ از نظر وی عبارت است از :

1-       شامل شیوه‌های تفکر احساسی و عمل یک گروه یا اعضای یک جامعه که آن را شیوه زندگی اعضای یک جامعه معین یا روش مقاومت زندگی و یا طرح زندگی گروهی از مردم می‌دانند

2-       فرهنگ هم شکل رسمی دارد و هم غیررسمی

3-       شیوه‌های مشترک فکر احساس و عمل بین افراد از جمله مواردی هستند که قبل از هر چیز فرهنگ را می سازد تعداد اشخاص اهمیتی ندارد عده معدودی کافی است تا فرهنگ گروه محدودی را به وجود بیاورد.

4-       هیچ خصوصیت فرهنگی به طور زیستی یا ژنتیکی انتقال نمی‌یابد . بنابراین اصل فرهنگ ناشی از مکانیزم های یادگیری است.

هریس کویست : 1- فرهنگ عام ولی خاص است 2- فرهنگ متغیر ولی ثابت است 3- پذیرش فرهنگ اجباری ولی اختیاری است.

ویژگیهای فرهنگ از نظر پارسونز چیست:  در تمام فرهنگ ها سه ویژگی مشترک وجود دارد که عبارت است از  : انتقال‌پذیری فرهنگ  ( یعنی از یک نسل به نسل دیگر) - انسان‌ها در فرهنگ شریک می‌باشند و آن محصول کنش متقابل است. - فرهنگ‌ها قابل آموزش هستند.

اهمیت فرهنگ را بنویسید:  به طور کلی جامعه‌شناسان از یک سو فرهنگ را به سیمان تشبیه می نمایند که افراد را در یک کل منسجم به هم پیوند می زنند و مانع جدایی آنها می شوند . از سوی دیگر یکی از نیازهای اصلی جوامع انسانی را نیاز به فرهنگ می‌دانند و معتقد هستند که هیچ جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد . موجودیت انسانی ما وابسته به فرهنگ است.

کارکردهای فرهنگ را نام ببرید: انسجام‌بخشی  - قالب ریزی شخصیت – سازگاری – هویت بخشی

نظریه‌های فرهنگی را نام ببرید و یکی را توضیح دهید:  1- تحول‌گرایی 2- اشاعه فرهنگی 3- کارکردگرایی

تحول فرهنگی : اساس نظریات تحول گرایانه بر فرآیند تحول در ابعاد مختلف فرهنگی مانند : انتقادات ، نظام خویشاوندی ، استوار است . نظریه تحول گرایانه فرهنگ همه چیز را در حال حرکت و تحول می‌بینند و گاهی این تحول را در جهت کامل شدن بر اساس ارزش‌ها معنا می‌کند.

اشاعه فرهنگی : نظریات اشاعه گرایانه فرهنگ با انتقاد شدید از خطی بودن نظریات تحول گرایانه آغاز شد. این دیدگاه سیر مراحل تمدن و فرهنگ را به صورت خطی در هر جامعه نمی‌داند بلکه معتقد است فرهنگ‌های جامعه از یک یا چند فرهنگ اشاعه گرفته است و شباهت بین فرهنگ‌ها به علت تجارت‌ها ، رفت و آمدها و لشکر کشی ها می باشد .

کارکردگرایی : کارکردگرایی شئون مختلف جامعه را بر حسب پیامدهای سودمندی که برای نظام بزرگ اجتماعی دارند تبیین می‌کند و حضور هر جنبه یا عنصر را بر حسب اثر سودمندی که برای کل نظام دارد مورد توجه قرار می‌دهد.

» استاد گل احمدی از دیار کردستان :: ۱۳٩۳/۵/۴
» هرم وارونه در رسانه :: ۱۳٩۳/۴/٢
» تصاویر ساختمان جدید در فاطمی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» استاد نبیان در ساختمان جدید :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» عکس بهاری با استاد بهبودی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» عکس بهار 93 با استاد میرشاهی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» عصاره آموزه‌های دمینگ :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» آشنایی با افکار دمینگ ... :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» آدرس ساختمان فاطمی :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» کامل ترین تعریف رسانه سرد و گرم :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» داستان غم انگیز پایان گوبلز :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» دزفولی: قلبم را به یک نفر می دهم :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» از دهکده جهانی تا خانواده جهانی :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» 80 نکته مهم در تدریس موفق :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» روابط عمومی مدرن :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» تصاویر جدید استاد لارودی :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» استاد لارودی یعنی دانشگاه :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» روش های نوین تدریس :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» هنر در روابط عمومی :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» ویژگی های تبلیغات :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» آسیب شناسی تبلیغات: :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» درس جامعه شناسی تبلیغات :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» دریافت کارت ورود به جلسه :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» عکس تیمی :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» ترم و پودمان تابستانه :: ۱۳٩۳/۳/۵
» ارزیابی اساتید :: ۱۳٩۳/۳/۴
» انواع سبکها و روشهای تبلیغات :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» تصاویر جدید استاد دزفولی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر جدیدتر استاد بهبودی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر استاد سالاریان :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر استاد میرشاهی با دست مصدوم :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر جدیدتر استاد مقیم اسلام :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» هفته روابط عمومی و ارتباطات مبارک :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» آی سی تی چیست؟ :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» کاخ گلستان گم و ناپیدا! :: ۱۳٩۳/٢/٢٩

 

 

/ 0 نظر / 101 بازدید