دوره آموزشی روش تحقیق

 

6- روش علمی : ازترکیب جنبه های مهم دو روش استقرایی و قیاسی روش علمی شکل گرفت . چارلز داروین اولین کسی بود که این دو روش را ترکیب و روش قیاسی – استقرایی را بوجود آورد .در روش علمی فرد ابتدا به صورت استقرایی و با استفاده از مشاهدات خود فرضیه یا فرضیه های را صورتبندی می کند و با اصول استدلال قیاسی به کاربرد متطقی فرضیه می پردازد  و آن را مورد آزمون قرار می دهد . 

یکی از این روشها و یا ترکیبی از این روشها مورد استفاده قرار گرفته است

مراحل روش علمی : جان دیویی  الگویی را به عنوان چاچوب روش علمی در حل پرسشهای پژوهشی مطرح کرده است که امروزه یکی از روشهای شناخته شده در تحقیق یه کار می رود . به عقیده او حل مساله شامل مراحل زیر است :

1 – شناخت و بیان مساله 2 – ساختن فرضیه 3 – جمع آوری اطلاعات 4 – تجزیه و تحلیل داده ها 5 – استنتاج برای تایید یا رد فرضیه 

ویژگیهای مساله تحقیق :

1 - مساله  باید محدود و مشخص باشد و متغیرهای آن به گونه عینی قابل تعریف باشند .

مثال :  - سوال نامناسب : آیا ویژگیهای شخصیتی زنان و مردان تفاوت دارد ؟

            - سوال مناسب    :  آیا  بین زن و مرد از نظر گرایش به منبع کنترل تفاوت وجود دارد ؟

2- در مساله تحقیق باید موضوع مهمی مطرح شده باشد .

3 – مساله تحقیق باید موضوع جدیدی باشد .

4 – مساله مورد تحقیق باید با دانش و زمینه تخصصی محقق و امکانات و شرایط محیطی هماهنگ باشد .

ساختن فرضیه :

فرضیه ها حدسهای سنجیده و بخردانه هستند که بر اساس تجارب قبلی محقق و یا از راه مطالعه تحقیقات دیگران بدست می آیند .

ویژگیهای فرضیه محقق :

1 - فرضیه باید با شواهد غقلی و حقایق علمی شناخته شده هماهنگ باشد .

 2- فرضیه باید آزمون پذیر باشد .

3 – فرضیه باید بدون ابهام باشد و با ساده ترین اصطلاحات بیان شود .

4– فرضیه عمدتا رابطه بین دو یا چند پدیده ( متغیر ) را پیش بینی می کند .

مثال  سئوال :  آیا بین x  و y رابطه ای وجود دارد ؟

   فرضیه ها : الف ) با بالا رفتن  x  ، y نیز افزایش می یابد .

    ب ) با بالا رفتن x ، y  کاهش می یابد .

    ج )  با تغییر x  ، y  نیز تغییر پیدا می کند . ( x با y رابطه دارد )                                                       

فرضیه الف و ب از فرضیه ج قویتر است چرا ؟   

 جمع آوری اطلاعات :

پژوهشگر باید بداند که اطلاعات برای چه گروهی و در چه شرایطی باید جمع آوری گردد .

 بدین منظور باید جامعه تحقیق ، نمونه گیری و طرح پژوهشی مشخص باشد . سپس ابزار و وسیله مناسب را انتخاب نماید .

تجزیه و تحلیل داده ها :

تجزیه و تحلیل داده ها مستلزم بکار بستن روشهای آماری است و به دو صورت انجام می شود :

1 – تجزیه و تحلیل توصیفی : محقق داده ها را دسته بندی و جداول توزیع فراوانی آنهارا تنظیم می کند. نمودارهای هر جدول را ترسیم می کند و از شاخصهای آماری توصیفی استفاده می کند .

2 – تجزیه و تحلیل استنباطی :

پس از توصیف ویژگیهای گروه نمونه ، پژوهشگر مایل است این ویژگیها و شاخصها را به جامعه مورد پژوهش تعمیم دهد . با استفاده از آزمونهای آماری مناسب ، فرضیه های تحقیق را آزمون می کند .

استنتاج ( تایید یا رد فرضیه ) :

پژوهشگر با توجه به یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها به تایید و یا رد فرضیه می پردازد .

فرضیه و نظریه : هدف نهائی علم نیز رسیدن به یک نظریه است وگرنه جمع آوری اطلاعات و بیان واقعیتهایی که صرفا از تایید فرضیه ها به دست می آیند ، به پیشبرد علم کمکی نمی کنند .

مثال : برای پژوهشگری در فرایند یک پژوهش سه فرضیه  زیر تایید می شوند :

1 – بین هوش فرزندان و والدینشان همبستگی مثبت وجود دارد .

2 – همبستگی بین هوش همزادان یک تخمکی بیشتر از همزادان دو تخمکی است .

3 – همبستگی بین هوش فرزندان و پدر و مادرانی که آنان را به فرزندی پذیرفته اند کمتر از همبستگی بین هوش همین کودکان و پدران و مادران واقعی آنهاست .

با تایید این سه فرضیه ذهن محقق به این نظریه سوق  داده می شود که

« هوش از وراثت بیشترین تاثیر را می  پذیرد . » این نظریه اولا واقعیتهای پراکنده (فرضیه های مختلف ) را خلاصه می کند .ثانیا علت روابط بدست آمده را به روشنی بیان می کند . ثالثا به محقق قدرت پیش بینی می دهد.

نظریه بیان کلی و ارتباط بین پدیده هاست و آزمون پذیر نیست بلکه برای تایید آن باید به تایید فرضیه هایی پرداخت که آزمون پذیر هستند و متغیرهای آن به صورت عینی تعریف شده اند

مفهوم متغیر : متغیر صفت یا خصیصه ای است که از شخصی به شخص دیگر و یا از موردی به مورد دیگر تفاوت می کند . در حقیقت ویژگیهای متمایز یک گروه را متغیر می نامند.

مثال : قد ، وزن ، نگرش به یک موضوع در مردم یک شهر متغیر است و لی محل سکونت متغیر نیست . ویژگی مشترک مورد توجه محقق نیست .

- آیا تشویق بیش از تنبیه در تغییر رفتار نامطلوب کودکان موثر است . ؟

- آیا پسران پرخاشگرتر از دخترانند ؟

انواع متغیرها :

1)       ازنظر اندازه گیری

2)       از نظر امکان دستکاری متغیرها

3)       از نظر نقش متغیر در فرایند پژوهش

v      طبقه بندی متغیرها از نظر اندازه گیری

-          متغیرهای کیفی : به این متغیرها متغیرهای اسمی یا مقوله ای نیز می گویند و گروه مورد مطالعه فقط بر اساس یک متغیر طبقه بندی می شوند و دو گونه است : دو وجهی مانند جنسیت ، چند وجهی مانند گروه خونی a-b- ab و o

-   متغیرهای کمی : متغیرهایی که به آنها مقادیر عددی نسبت داده می شود . و حداقل از نظم رتبه ای برخوردار هستند و دو دسته اند : 1) متغیر کمی پیوسته که بین هر دو مقدار متوالی آن مقادیر بی شماری وجود دارد مانند قد و وزن ونمره پیشرفت تحصیلی .

2 ) متغیر کمی گسسته : متغیری که بین دو مقدار متوالی آن مقدار دیگری نمی توان یافت مانند تعداد فرزندان 

v       طبقه بندی متغیرها از نظر امکان دستکاری :

-          متغیر های فعال : پژوهشگر آن را دستکاری می کند و یا امکان دستکاری آن وجود دارد .

-           متغیرهای ویژگی : نمی توان آنها را دستکاری کرد .

طبقه بندی متغیرها از نظر نقش آنها در تحقیق :

-          متغیر مستقل : متغیری است که پژوهشگر آن را دستکاری یا انتخاب می کند تا تاثیر آن را بر متغیر دیگر مورد بررسی قرار دهد

-          متغیر وابسته : متغیری است که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد و بر اثر تغییر آن تغییر می کند .

-           آیا نوع گذران اوقات فراغت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟

-          در انواع خاصی از پژوهشها ، نامگذاری متغیرهای تحقیق به صورت متغیرهای مستقل و وابسته میسر نیست .

-          مثال : بین نمره های درس فارسی و علوم دانش آموزان دبستانی همبستگی مثبت وجود دارد . 

v      متغیر تعدیل کننده : متغیری است که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد و به آن متغیر مستقل ثانوی نیز می گویند .

-          همبستگی بین هوشبهر و نمره های پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است .

-          جنسیت متغیر تعدیل کننده است .

v      متغیرهای مداخله گر: متغیری که قابل مشاهده نیست ولی از روی تاثیر متغیر مستقل قابل استنباط است و قابل کنترل نیست .

مثال : علاقه به حل مساله ، مهارت دانش آموز را در حل مسائل افزایش می دهد .

متغیر مداخله گر : کوشش بیشتر درراه تمرین و حل مساله   

v      متغیر کنترل : متغیرهایی که پژوهشگر با روشهای خاصی اثر آنها را خنثی می کند تا بتواند تغییرات متغیر مستقل را بر متغیر وابسته نسبت دهد متغیر کنترل می گویند .

مثال : اعتماد به نفس فرزندان اول خانواده ها بیش از فرزندان آخر است .

متغیر مستقل : ترتیب تولد

متغیر وابسته : اعتماد به نفس

متغیرهای کنترل : هوشبهر- الگوهای تربیتی خانواده – جنسیت 

مراحل اندازه گیری متغیرها :

1)       تعریف متغیرها تهیه   2-  ابزار یا وسایل اندازه گیری 3 -  پیش بینی مقیاس کمی

تعریف عملیاتی و مفهومی :

متغیرها را می توان به دو صورت تعریف کرد :

الف) تعریف مفهومی (نظری)    ب) تعریف عملیاتی (عملی)

الف) تعریف مفهومی :

تعریف های مفهومی نشانگر پایه های نظری اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه است ارائه تعریف مفهومی متغیرها قبل از تعریف عملیاتی آن ها در پیشنهاده تحقیق الزامی است .

تعاریف مفهومی عبارات یا کلامی هستند کلی و نظری که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیع را تشریح می نمایند. در تعریف مفهومی، یک واژه با استفاده از واژه های دیگر تعریف می شود

مثلا می توانیم «هوش» را «عمکرد خردمندانه»، «دقت ذهنی» یا «توانایی تفکر انتزاعی» تعریف کنیم .

انواع تعریف عملیاتی:

1 - تعریف عملیاتی آزمایشی:

تعریف عملیاتی آزمایشی چگونگی دستکاری و دخل و تصرف هایی را که در متغیرها به عمل می آید، بیان می کند ، یا به عبارت دیگر نحوه ایجاد شرایط آزمایشی را توضیح می دهد . مثلا چنانچه در یک تحقیق آزمایشی پژوهشگر بخواهد تاثیر روش های مختلف مطالعه را بر یادگیری دانش آموزان مورد مطالعه قرار دهد، ترتیبی می دهد که دانش آموزان در گروه های مختلف از شیوه های گوناگون مطالعه در یادگیری استفاده نمایند . در اینجا روش های مطالعه (متغیر مستقل) را می توان به طور عملیاتی با بیان جزییات لازم در مورد استفاده گروهی از دانش آموزان که از یک روش خاص استفاده می کنند و گروه دیگر که روش دیگری به آنان توصیه می شود ، تعریف کرد .

مثال : گفتن کلمه تشویق آمیز مانند آفرین ، پس از بروز رفتارنامناسب

2- تعریف عملیاتی سنجشی:

در این نوع تعریف عملیاتی ، محقق فعالیتهایی را که لازم است برای اندازه گیری متغیرها صورت گیرد، پیش بینی و مشخص می نماید ، به طور مثال در یک تحقیق توصیفی پژوهشگر معدل قبولی دانش آموزان را به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی قرار می دهد . در اینجا تعریف سنجشی، معدل دانش آموزان است که به عنوان شاخص یادگیری اندازه گیری میشود .

روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری

پژوهشگر برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از ابزار یاابزارهای متفاوتی استفاده می نماید . ابزارهای جمع آوری اطلاعات هر کدام برای اندازه گیری نوع خاصی از متغیرها مناسبند. برای جمع آروی داده های تحقیق به طور کلی دو روش وجود دارد : اول این که محقق از ابزارهای پیش آماده شده استفاده می نماید . دوم آن که محقق خود وسیله اندازه گیری مورد نظر را طراحی و تهیه می کند . 

وقتی که سوالها یا مواد تست بصورت «1» و «0» نمره گذاری شود، از فرمول 20 کودر-ریچاردسون (K-R-20 ) برای تعیین ضریب هماهنگی درونی مقیاس استفاده می شود. در صورتی که نمره های اختصاص داده شده در مقیاسی غیراز صفر و یک (مثلا 1و5 ) باشد ، ا زضریب آلفا ی کرونباخ برای تعیین هماهنگی درونی تست استفاده می شود. ضریب پایایی آزمون باید 70 و یا بیشتر باشد

v      پیش بینی مقیاس کمی : برای بیان نتیجه اندازه گیری متغیرها ی تحقیق باید مقیاسی در نظر گرفته شود .

v      1) مقیاس اسمی : برحسب صفات و ویژگیهای مشترکشان طبقه بندی و هر طبقه نامگذاری می شود .متغیرهای مانند محل سکونت – وضعیت ازدواج – نوع شغل

v      ممکن است به هر یک از طبقات عددی اختصاص یابد اما باید دانست که اعداد اسمی از نظم و ترتیب اعداد طبیعی پیروی نمی کند . و فاقد هرگونه ارزش کمی بوده و تابع قواعد ریاضی نیستند.

2) مقیاس ترتیبی : در مقیاس ترتیبی نه تنها تفاوت کیفی متغیرها مشخص می شود بلکه برتری و کمتری مقدار و درجه صفت مورد بررسی نیز نشان داده می شود . فاصله رتبه ها برابر نیست

3) مقیاس فاصله ای : این مقیاس نه تنها افراد از نظر صفت مورد مطالعه طبقه بندی می شوند و رتبه هر فرد تعیین می گردد ، بلکه تفاوت هر فرد از فرد دیگر را نیز می توان تعیین کرد . و فرض بر این است که اندازه واحد های اندازه گیری در طول مقیاس یکسان و تقریبا ثابت است .

مثال: فردی که نمره 14 گرفته از فردی که نمره 12 گرفته ، 2 نمره بیشتر و از فردی که 16 گرفته 2 نمره کمتر است .

در این مقیاس صفر مطلق وجود ندارد .

عمل ضرب و تقسیم را در مورد داده های آن نمی توان بکار بست .

به عنوان مثال نمی توان گفت پیشرفت ریاضی کسی که در یک آزمون ریاضی 20 گرفته است دو برابر کسی است که در همان آزمون نمره 10 گرفته است و یا کسیکه نمره 5 گرفته یک سوم کسی معلومات دارد که نمره وی در همان امتحان 15 است .

مقیاس نسبی : این مقیاس همه خصایص مقیاسهای سه گانه بالا را دارد و چون دارای صفر مطلق است تمامی اعمال ریاضی را می توان در باره آن انجام داد. بنابرین دقیقترین مقیاس اندازه گیری است .

مثل یک خط کش مدرج

روش تهیه و تنظیم پیشنهاده

پژوهشگران آموزشی با بهره گیری از روش های منظم علمی ، پدیده های آموزشی را در سطوح مختلف تحلیل ، تبیین و قابل پیش بینی می سازند و از این مسیر اطلاعات معتبری را برای تصمیم آموزشی تولید می کنند . به این ترتیب وظایف و ماموریت های دشوار و حساس آموزش و پرورش در پرتو فعالیت های پژوهشی فرصت مناسب تری برای تحقق می یابند . 
پیشنهاده پژوهشی مجموعه ای قالب بندی شده از تدابیر علمی لازم و مشخصی است که قسمت ها و مراحل مختلف پژوهش را به طور منسجم و مرتبط با هم معرفی و تشریح می نماید. 
پیشنهاده پژوهشی در واقع نقشه و راهنمای شمار درانجام تحقیق است . همانطور که شما در احداث یک ساختمان نیازمند به نقشه یا نقشه های ساختمانی هستید ، در اینجا نیزپیشنهاده پژوهشی همان حکم را دارد .

تفاوت پیشنهاده با طرح

در برخی ازموارد پژوهشگران از واژه « طرح » برای

 « پیشنهاده » تحقیق استفاده می نمایند .

پیشنهاده ترجمه واژه Proposal ) و طرح ترجمه واژه               ( Design ) است . طرح تحقیق یکی از اجزای پیشنهاده است که پژوهشگران در این قسمت ، برنامه و شیوه اجرای پژوهش، چارچوب گردآوری اطلاعات بوسیله ابزارهای سنجش را با همکاری شرکت کنندگان در تحقیق بیان می کند . همچنین پژوهشگر در طرح تحقیق نشان می دهد که چگونه عوامل تاثیرگذار بر داده ها و یافته ها را پیش بینی می کند و از چه راههایی آن ها را کنترل می نماید. بنابراین این دو واژه راباید برای دو منظور متفاوت به کار ببریم .

پیشنهاده های پژوهشی به طور غالب در سه بخش کلی تدوین می شود :

الف) اطلاعات مربوط به پیشنهاد دهنده و همکاران وی

ب) اطلاعات مربوط به پیشنهاده پژوهش .

ج) اطلاعات مربوط به هزینه های اجرای پژوهش .

ب) اطلاعات مربوط به پیشنهاده پژوهش :

1)عنوان طرح : ( به فارسی و انگلیسی )

2)مقدمه

3)بیان مسئله ( مسئله تحقیق باید با یافته های حاصل از حداقل پنج تحقیق مرتبط با مسئله تنظیم شده و چهارچوب نظری آن تبیین شود )

4)اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق ( تشریح کاربردها و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق )

5)اهداف تحقیق

6)سوالها یا فرضیه های تحقیق

7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مطرح شده در سوالها یا فرضیه های تحقیق

8)انواع متغیرها از لحاظ نقش آنها در تحقیق و چگونگی کنترل متغیرهای تحقیق

9)ابزارهای اندازه گیری و شرح ویژگیهای آن ( ویژگیها ، روایی ، پایایی و در صورت امکان ابزار و یا نمونه ای از آن ضمیمه شود )

10)چکیده تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور پیرامون مساله مورد نظر ( حداقل 5 چکیده (داخلی و خارجی ) ، ترجیحا 5 سال اخیر که مستقیما به عنوان تحقیق مربوط است ، در صورت نبود تحقیقات مستقیم ، تحقیقاتی که به یکی از متغیرهای عنوان تحقیق مربوط باشد )

11)روش تحقیق ( ذکر نوع تحقیق و روش مورد استفاده همراه با دلایل منطقی )

12)شرح روش های کمی و کیفی تحلیل سئوالها یا فرضیه های تحقیق ( روش های آماری متناسب با سئوالها و فرضیه های پژوهشی و سطوح اندازه گیری متغیرها دقیقا توضیح داده شود )

13)جامعه آماری ، برآورد حجم نمونه و روش های نمونه گیری ( مشخـصات جامعه آماری و تعداد آن ، حجـم نمـونه و روش هـای نمونه گیری دقیقا بیان گردد )

14)مراحل و چگونگی اجرای پژوهش

15)منابع

*مقدمه

مقدمه به منظور ایجاد فضاسازی ذهنی صورت میگ

/ 0 نظر / 37 بازدید