رزومه دکتر فاطمه مدیری

 

- مقاله علمی پژوهشی فروپاشی خانواده یا تغییرات بنیادی ، به همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی ، خانواده و پژوهش ، بهار 1389 ، شماره 1 : 85 – 63

- مقاله علمی پژوهشی فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر اوقات فراغت به همکاری دکتر خدیجه سفیری ، نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، شماره 38 : 166 - 145

-مقاله علمی پژوهشیتفاوت های جنسیتی در اوقات فراغت به همکاری دکتر خدیجه سفیری ، تحلیل اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 4/59 ، پاییز و زمستان 1389 : 169 – 147

-مقاله علمی پژوهشیبررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران ، بهار 1391 , به همکاری دکتر غلامعباس توسلی ، مطالعات زنان دانشگاه الزهرا 61 - 80 :

- مقاله علمی پژوهشیرابطه دینداری با حوزه های عمومی و خصوصی به همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی , پاییز 1390 , جامعه شناسی مطالعات جوانان : 1 - 22

- مقاله علمی تخصصی رابطهنگرش های اخلاقی با دینداری در ایرانیان به همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی , 1391 , دین و ارتباطات , شماره 35

-مقاله علمی پژوهشیسعادت ذهنی به مثابه توسعه انسانی با همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی ، مجله نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

- مقاله علمی پژوهشیسرمایه اجتماعی و جنسیت ( در مرحله داوری مجله مطالعات کاربردی اصفهان )

- مقاله علمی پژوهشیجنسیت و دینداری به همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی , 1392 , مجله جامعه شناسی کاربردی

- مقاله علمی پژوهشیجنسیت و رفاه ذهنی به همکاری دکتر تقی آزادارمکی , 1392 , مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

- مقاله علمی پژوهشیسلامت اجتماعی به همکاری دکتر خدیجه سفیری , ( در مرحله داوری مجله رفاه اجتماعی )

-پذیرش مقاله علمی ترویجی نابرابری جنسیتی در اشتغال ، اطلاعات سیاسی اقتصادی

-پذیرش مقاله علمی ترویجی بررسی موانع حقوقی مشارکت اجتماعی زنان ، اطلاعات سیاسی اقتصادی

-پذیرش مقاله علمی ترویجی نابرابری جنسیتی در دیه ،اطلاعات سیاسی اقتصادی

 

- Religiosity and gender attitudes in Iran , journal of American science

- Social capital in Iran , journal of American science 

- The Sociological Significant of Family , International Islamic family , Bright

 

 

همایش ها

 - بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی , همایش بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه , دانشگاه الزهرا

 

سوابق پژوهشی

- همکار اصلی در طرح ملی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی ایرانیان ( همکار اصلی طرح , مجری طرح : دکتر تقی آزاد ارمکی ، دانشگاه علوم اجتماعی تهران )

- پژوهش آسیب شناسی پوشش در نوجوانان و جوانان , در دست بررسی در پژوهشکده فرهنگ , هنر و ارتباطات

- پژوهش بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد )

- فراتحلیل اوقات فراغت و تحلیل جنسیتی آن ) خودفرما )

- مقدمه ای بر جامعه شناسی اقلیت

- داور مجله  مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

 

عنوان پایان نامه ها

- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی گرایش زنان به بدن با تاکید بر پایگاه طبقاتی ایشان

- پایان نامه دکتری با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ارزش های خانوادگی با تاکید بر نقش دینداری

 

کارگاهها ی آموزشی

-کارگاه آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا )

-کارگاه آموزشی spss مقدماتی و پیشرفته

-کارگاه آموزشی لیزرل

-کارگاه آموزشی مهارت های روش تحقیق دانشگاه جامع علمی کاربردی

-کارگاه آموزشی اصول برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

عضویت در گروهها و انجمن ها

-عضو انجمن جامعه شناسان ایران

- عضو انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

علائق مطالعاتی

-جامعه شناسی خانواده , جامعه شناسی جنسیت , جامعه شناسی زن

-جامعه شناسی پزشکی , جامعه شناسی فرهنگی , روش تحقیق , آمار

 

 

روش تحقیق

سر فصل های مطالب 

مقدمه

·         برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد یک مسئله به صورت علمی بیاندیشید.

 • در این قسمت شما با نحوه تهیه و تدوین طرح تحقق آشنا خواهید شد.
 • روش علمی برای تحقیق وانواع و ویژگی های آنرا را فراخواهید گرفت.
 • آغاز تحقیق از کجاست؟

تعیین موضوع تحقیق

 • هدف از انتخاب موضوع چیست؟
 • منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟
 • شرایط لازم برای انتخاب موضوع چیست؟
 • ویژگی های یک عنوان خوب کدامند؟

بیان مسئله تحقیق

 • چرا بیان مسئله تحقیق مهم است.
 • دربیان مسئله تحقیق چه موضوعاتی باید مطرح شوند؟
 • نحوه نوشتن " بیان مسئله تحقیق " جگونه است.؟

اهداف تحقیق

 • تعریف هدف و تقسیم بندی انواع آن را بیان کنید.
 • فواید و خصوصیات اهداف رامشخص نمائید.
 • نحوه بیان اهداف را شرح دهید.
 • برای موضوع تحقیق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنویسید.

فرضیه یا سوالات مهم

 • تعریف فرضیه ، انواع آن و حصوصیات یک فرضیه خوب
 • فرضیه هاچگونه روابط بین متغیرها رابیان می کنند؟
 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟
 • ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم چگونه است؟

تعریف مفاهیم و متغیر ها

 • چرا تعریف مفاهیم و متغیر ها مهم است؟
 • تعریف شرح و عملی مفاهیم ومتغیرها چگونه انجام می شوند؟
 • تعریف متغیر و انواع آن

مقیاس اندازه گیری

 • تعریف مقیاس اندازه گیری و انواع مقیاس ها
 • خصوصیات یک مقیاس اندازه گیری خوب
 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟
 • ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم چگونه است؟

جامعه مورد مطالعه

 • تعریف جامعه آماری ، واحد مورد مطالعه
 • چرا نمونه گیری می کنیم؟
 • نمونه معرف و ملاکها برای انتخاب نمونه کدامند؟
 • روش های نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی چگونه انجام می شوند؟

روش های جمع آوری اطلاعات

 • رایج ترین روش ها برای جمع آوری اطلاعت کدامند ؟
 • محاسن ومعایب هریک از روش ها چیست؟
 • ویژگی ها و انواع متداول هریک از روش ها کدامند؟

روش های تجزیه وتحلیل دادها

 • اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رایانه بسپاریم؟
 • متداول ترین روش های تجزیه وتحلیل داده ها کدامند؟
 • انواع خطا ها در جمع آوری و تجز] وتحلیل داده هاو روش های کاهش آن
 • حساسیت و اختصاصی بودن چیست وچگونه اندازه گیری می شوند؟

مرور بررسی های قبلی

 • دلایل اهمیت مرور بر بررسی های قبلی چیست؟
 • چگونه بررسی های قبلی را مرور کنیم؟
 • نحوه بیان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟

برنامه ریزی اجرا

 • مطالعه راهنما و پیش آزمون چگونه است؟
 • جدول گانت چگونه ترسیم می شود؟
 • چگونه فعالیت هارا سازماندهی کنیم؟

ملاحظات اخلاقی

 • اهمیت ملاحظات اخلاقی در چیست؟
 • چگونه ملاحظات اخلاقی را در مراحلمختلف تحقیق بیابیم وبیان کنیم؟

محدودیت های تحقیق

 • آیا شناخت محدودیت های تحقیق پیش از انجام آن امکانپذیر است؟
 • محدودیت هادرمراحل مختلف تحقیق کدامند؟
 • چگونه فعالیت هارا سازماندهی کنیم؟

گزارش نویسی 

 • چرا گزارش نویسی اهمیت دارد؟
 • انواع روش های بیان گزارش تحقیق کدامند؟
 • نحوه نوشتن یک مقاله تحقیقی و پایان نامه تحصیلی چگونه است؟
 • نحوه بیان نقل قول ، زیرنویس ومنابع چگونه باید باشد؟

فصل اول 

 ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی و اصول اولیه در تحقیق

          مقدمه

  در این قسمت توضیحاتی پیرامون ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی و اصول اولیه در تحقیق  ارائه می گردد انتظار می رود پس از مطالعه این قسمت فراگیر بتواند:

اهداف

/ 1 نظر / 44 بازدید
علی

با سلام خدمت شما دکتر مدیری من دانشجوی اصفهانم.نمیدونم چرا هر جا میرم کاری واسم نیست در صورتی که هم خوشبرخورد و هم فوق العاده کاری هستم.رزومه شمارو که خوندم هم خوشحال شدم و هم خواستم راهنماییم کنید که چکار کنم.براتون آرزوی خوشبختی و موفقیت دارم.انشالله در تمام مراحل زندگیتون موفق باشید.