مقاله نویسی

 

معمولا افراد متخصص دریک رشته هرگاه به یک کشف تازه دست پیدا می کنند،نتیجه ی تحقیق خودرا دریک مقاله درروزنامه یا مجله به چاپ میرسانند.

"معلم ها میتوانند،بارسیدن به یک راه ورورش  تدریس تازه حتی تجربی،ویا شیوه ی برخورد مناسب بایک دانش آموز نا آرام ویا  شیوه ی نو برای تالیف یک کتاب درسی ویا شیوه ی مدیریتی نو درمدرسه پس ازتحقیق ونتیجه گیری آنرادریک رسانه به برساند،تادیگرمعلمان ازتجربیات اواستفاده نمایند."

2- مقاله ی اجتماعی: مقاله های اجتماعی چنانچه ازنامشان  پیداست،درباره ی موضوعاتی مانند:امور تربیتی،وضع خانوادگی،مطالب اخلاقی،وبطورکلی مسائلی که به نحوی باجامعه ارتباط دارند، چون انسان دراجتماع زندگی می کند،به ناچاربابسیاری از مسائل اجتماعی دربرخورداست،و همین برخورد همواره اندیشه و ذهن اورا بخود مشغول میدارد،ازآنجایی که هرکس به مقتضای فتربیت وضع خانواده،شغل میزان معلومات،وعومل دیگر ازدیدگاه خودبه مسائل اجتماعی می نگرد،دراینگون از مقالات وضع عمومی مردم،روابط آنان باهمدیگر،مشکلات زندگی،ناهمواریهای اجتماعی،تضادها تبعیضها،بیدادگریها،ومطالبی ازاین دست،مورد بحث قرارمیگیرد.

درمقاله های اجتماعی ،اگر مقاله مربوط به موضوعهای علمی یاامورمربوط به جامعه باشد،از روش مشاهده وتجربه استفاده میشود،واگرباموضوعهای ادبی وتاریخی ارتباط پیدا کند،ازروش مطالعه بهره گرقته میشود.

3- مقاله ی انتقادی : مقاله های اجتماعی اغلب باانتقاد همراه هستند،زیرا وقتی نویسنده ای از فضیلتها سخن میگوید،مفاسد اخلاقی و رذیلتها را نیز یادآوری می کند.وآنگاه که برای ارشاد جامعه براه ترقی و پیشرفت ازقلم خودیاری میگیرد،دردها و نقاط ضعف رانیزنشان میدهد.وآنگه که اصول و روشهای درست رامورد تاییدقرارمیدهد،خواه ناخواه ازشیوه های ناصواب هم سخن میگوید،ولاجرم دربسیاری ازمسائل اخلاقی وروسوم و عادات غلط اجتماعی دست به انتقاد میزند،وانسانهای اجتماع راازکارهای درست ونادرست آگاه می سازد،ودرهرحال چراغی فراراه آنان می گذاردتادرست رااز نادرست بازشناسند.

ویژگیهای مقاله نویسی : نویسندگان وشاعران ضمن اینکه به حکم وظیفه ی اخلاقی خود نسبت به جامعه ونیازهاوخواسته های آنان توجه کنند،درنوشتن بایستی به مواردزیرراسته باشند:

  الف) ازموضوع مورد بحث آگاهی کافی داشته ،وبابرتری به مسئله بپردازند،لذابایستی آگاهانه دست به قلم شوند.

ب) مقاله نویس باید احساس آزادی کند،تا بتواندبدون تشویش خاطر مسئله رامورد بحث قراردهد.

پ) نویسنده باید به آنچه می نویسد،اعتقاد کامل داشته باشد،ومطلب راباصداقت و صمیمیت مورد بحث قراردهید،

ت)نویسنده باید درهمه حال عفت کلام را نگهدارد،وپاازدایره ی اصول وموازین اخلاقی بیرون ننهد،بی گمان تملق و چاپلوسی کسی یاگروهیرا گفتن،نیزازاعتباروارزش نوشته می کاهد.

عناصرتشکیل دهنده ی مقاله: مولفان شیوه ی نگارش برای مقاله 4رکن قایل شده اند.

1- موضوع   2- مقدمه 3- متن 4- نتیجه

1- موضوع : عنوانهای مقاله ها ممکن است،یک کلمه باشند،مانند:جنگ،صلح،امید، طوفان،فساد امنیت،نیازوماننداینها.یاازدوکلمه درست شده باشد.مانند:دردکار،مرگ گرگ،پول و شیطان و....موضوع مقاله راممکن است،چندکلمه تشکیل دهند،مانند:طوفان درسرزمینهای مغرب، بزرگترین مردجهان،و.... همچنین ممکن موضوع مقاله یک جمله ی خبری پرسشی ویادستوری باشد.

2- مقدمه : همیشه نمیتوان یک نویسنده راملزم دانست که مقاله ی خود رابامقدمه آغاز کند،واین بستگی به ذوق وسلیقه ی نویسنده دارد.

3- متن: متن که پایه ای ترین بخش مقاله است،وبدرستی دربردارنده ی پیام نویسنده است،بایدبه تجزیه و تحلیل وتفسیرمسئله پرداخت،وموضوع رابابیان دلایل روشن و قابل قبول به اثباط رساند.

4- نتیجه گیری: درمقاله نتیجه گیری چندان موردتوجه نیست،بیشترنویسندگان زبردست پیام خود رادرمتن به آگاهی خواننده میرسانند،ونتیجه گیری وداوری رابه دوش خواننده می گذارند.

 

متحصصین فن مراحلی رابرای نوشتن مقاله قایل هستند:

الف) دقت نظردرموضوع واندیشیدن درپیرامون مسئله.

ب) یادداشت روس مطالب

پ) تنظیم یادداشتها

ج) نوشتن بندها

د) اصلاح مقاله

ر) پاکنویس

ز) خواندن پاکنویس

و) یادآوری منابع ومآخذ


چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

 

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلی ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشی است  و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود. به طور کلی هر مقاله پژ وهشی شامل اجزای اصلی زیر است:
    عنوان
    نام نویسنده یا نویسندگان
    اطلاعات تماس
    چکیده
    واژگان کلیدی
    مقدمه
    مبانی نظری تحقیق
    روش تحقیق
    یافته های تحقیق
    بحث و نتیجه گیری
    فهرست منابع

عنوان مقاله
1)    اولین بخش یک مقاله عنوان است که باید اشتراکاتی با موضوع اصلی تحقیق داشته باشد و به شکلی جذاب جمله‌بندی شده باشد. نکات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند:
2)    عنوان مقاله حتی الامکان باید دقیق و رسا بوده و از به کار بردن اصطلاحات ناآ شنا یا اختصاری خودداری شود.
3)    عنوان مقاله حتی الامکان باید جمله خاصی باشد که نکات اصلی و عمده موضوع را در بر داشته باشد.
4)    به طور معمول (نه همیشه) و در نام‌گذاری اکثر تحقیق ها این نکات در نظر گرفته می شود: چه چیزی را میخواهیم بررسی کنیم، در چه جامعه ای، در کجا و در چه زمانی. مثلا عنوان یک مقاله میتواند این باشد: بررسی رابطه سطح سواد مادران و تغذیه کودکان در شهر تهران سال 1386
5)    عنوان باید «فاقد پیش داوری» باشد. به عنوان مثال، انتخاب این عنوان برای یک مقاله، مناسب به نظر نمی رسد: بررسی علل بی علاقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنی!
6)    اگر کلماتی در توصیف ویژگی مطالعه شما نقش کلیدی دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانید. مثل مطالعه آینده نگر مطالعه دوسویه کور یا مطالعه تصادفی شده
7)    هیچ گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود.

نویسندگان و آدرس ها
اسامی نویسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند باید بطور کامل ذکر شود. همچنین نویسنده اصلی که مسئول ارتباط با خوانندگان است باید مشخص شده و آدرس کامل و شماره تلفن وی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.
چکیده تحقیق
چکیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهای یک مقاله خوانده میشود و در چکیده قسمت های مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیقق بصورت خلاصه ذکر می شود. متن بسیاری از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نیست و گاهی فرصت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو چکیده مقاله اهمیت زیادی دارد. در اکثر مجلات تعداد کلمات چکیده 150 تا 250 کلمه محدود است.


واژگان کلیدی
چند واژه کلیدی که از اهمیت زیادی در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذکر می شود. ضمن این که با ذکر واژه های کلیدی در سایتهای علمی می توان به دنبال مقاله نیز گشت. به طور معمول تعداد این واژه ها حدود 6-5 کلمه در نظر گرفته می شود.


مقدمه
مقدمه یک مقاله پژوهشی ضمن بیان مسئله و تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ میدهد که ارزش مطالعه حاضر برای انجام آن چه بوده است. در حقیقت با مطالعه مقدمه یک مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک میکند. متن مقدمه باید روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثردر 2 صفحه تایپ شود.
مبانی نظری تحقیق
ادبیات تحقیق یا مبانی نظری، به تشریح مفاهیم، تعاریف و تاریخچه موضوع تحقیق می پردازد. نویسنده مقاله باید بر ادبیات تحقیق مسلط بوده و مبانی نظری موضوع تحقیق خود را به طور مختصر ولی کاربردی بیان نماید. مبانی نظری تحقیق باید با استناد و ارجاع علمی آورده شود. یک مقاله خوب باید بخش مبانی نظری قابل قبولی داشته باشد.
روش تحقیق
در این قسمت از مقاله چگونگی و روش انجام پژوهش توضیح داده می شود. همچنین نمونه های مورد بررسی، چگونگی نمونه گیری، جامعه هدف، مراحل اجرائی پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها ذکر می شود. در این قسمت در مورد تغییر بیشتر بحث شده و روش اندازه گیری و میزان دقت و چگونگی کنترل آنها بیان می شود.
یافته های تحقیق
در این قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذکر می شود. نتایجی کلیدی مطالعه باید با کلمات روان و دقیق و بدون بزرگ نمایی ذکر شود. از روشهای مختلفی برای ارائه نتایج استفاده می شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها کمک ارزنده ای به ارائه مطلب بطور ساده تر می نماید اما لازم است داده های جداول و نمودارها به طور کامل تشریح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در مواردی که از روش ها و آزمون های آماری برای بررسی نتایج و تحلیل داده ها استفاده شده باشد، باید نوع آن نیز ذکر شود.
بحث و نتیجه گیری
در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازیم. همچنین می توان به مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه گیری نمود. در صورت لزوم می توان پیشنهادهایی برای انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آینده ارائه داد.

فهرست منابع
در پایان لازم است کلیه منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، به شیوه ای مطلوب ذکر شوند. شیوه نگارش منابع در نشریات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمایی این نشریات و شرایط نگارش مقالات کمک بگیریم.

چند نکته اساسی در ارسال مقالات به نشریات علمی
به یاد داشته باشید که قبل از ارسال چکیده مقاله خود به یک مجله، ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله  دریافت نموده و چکیده خود را در قالب آن فرم تهیه و تایپ نمایید (به عنوان مثال تعداد کلمات، فونت، تعداد خطوط، فاصله خطوط از کناره های صفحه و…)

دلایل عدم پذیرش چکیده یک مقاله در نشریات علمی
1) ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین
2) عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق
3) نمونه گیری نامناسب
4) عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه
5) عدم ذکر صحیح ارقام آماری
6) فقدان بحث و پرداختن به نتایج
7) چکیده های خیلی کوتاه و خیلی زیاد
8) بی دقتی در تهیه متن (غلط تایپی ، اشتباهات متن)
9) عدم ارتباط موضوع مقاله با رویکرد نشریه


فن مقالهنویسی و الگوی آن*

مقدمه

همواره ذهن پژوهندگان، درگیر این مسأله است که پس از پردازش و دستهبندی فیشهایمربوط به یک تحقیق، چگونه آن­ها را عرضه کنند؟ چه روساختی برای کالای پژوهشی خودبرای جذب مشتری درنظربگیرند؟ و به طور کلی چه قالبی را برای نگارش انتخاب کنند تادر بازار خوانندگان حرفی برای گفتن داشته باشند؟ درگیر و دار چنین پرسشهایی شایدشناخت ساختاری منسجم از نوشتار بتواند به پژوهندگان پاسخی در خور بدهد. بنابراینمقاله حاضر شناخت یکی از رایجترین ساختارهای نوشتار به نام "مقاله" را سرلوحهخود قرار میدهد و ساختارهای دیگر را به زمان و سخنی دیگر وا میگذارد. بدیهیاست که شناخت این قالب رایج، با مطالعه منابع نگارشی ممکن میگردد و چون در اینزمینه اثری مستقل دیده نشده است تا پژوهندگان آن را راهنمای عمل خود قرار دهند. نوشتارحاضربر آن است تا با استفاده از منابع نگارشی، دادههایی را در زمینهساختار مقاله به خوانندگان عرضه نماید. البته مقاله خود انواع گوناگونی دارد کهنوشتار حاضر، به نوع پژوهشی آن خواهد پرداخت.

پیش از ورود به بحث، ارائه تعریفی از مقاله و نوع پژوهشی آن ضروری جلوه میکند. درپاسخ به «مقاله چیست؟» دائرةالمعارف بریتانیکا میگوید: «انشائی که حجمی متوسطدارد و درباره موضوعی معین با رسایی و روشنی بحث میکند» از سوی دیگر بهترینتعریف مقاله پژوهشی عبارت است از «نوشتهای که از جست و جوی دقیق و سامان یافته دریک یا چند موضوع مشخص و محدود حاصل آمده باشد.»اکنون با شناخت اجمالی ازرایجترین قالب نوشتار و نوع پژوهشی آن، میتوان به سوی هدف اصلی نوشتار حاضریعنی شناخت ساختار مقاله پژوهشی گام برداشت. در پاسخ به چگونگی ساختار مقاله پژوهشیبه نظر میاید که کاملترین ساختار بر مقالهای بار شود که از سه بخش مقدمه، متنو نتیجه برخوردار باشد.بنابراین آگاهی از ویژگیهای هر یک از بخشهای مقدمه،متن و نتیجهگیری پیشنیازی برای نگارش مقالهای پژوهشی است.

اجزای یک مقالهپژوهشی

ساختارمقدمه: در ساختارهای مقالههای پژوهشی اولین بخش به "مقدمه" اختصاص دارد. سرآغاز هر نوشتاری، که آن را مقدمه، درآمد و یا مطلع نیز مینامند، باید علاوهبر تازگی و جذابیت، ارتباطی منطقی و بسیار محکم با متن داشته باشد. هرچند وجودمقدمه از ضرورتهای ساختاری مقاله پژوهشی است، نباید چنین تلقی کرد که نبود آن دریک نوشتار بر بیساخت بودن آن نوشته دلالت می کند، چراکه نوشتارها از این جنبهسهگونهاند: گونه اول بر مقالههایی بار میشود که بدون مقدمه سراغ موضوع اصلیمیروند. دومین گونه، مقالههایی را دربرمیگیرد که حساسترین بخش از میانهمتن آغاز میگردد. گونه سوم هم به مقالههایی گفته میشود که سخن خود را بامقدمه شروع می کنند. اینگونه اخیر بهترین ساختار برای یک مقاله پژوهشی است. بهعبارت دیگر مقالههای پژوهشی بهتر است که دارای مقدمه باشند.

بند آغازین مقالههای مقدمهدار از چهار ویژگی ساختاری برخوردار است. اولین ویژگیاهمیت حیاتی جمله اول است؛ زیرا در مقدمه، شروع مناسب یک مقاله ایجاب میکند کهجملة اول با دقت و در پیوند با کل نوشتار انتخاب شود.ویژگی بعدی، بهرهوری ازجملات محرک برای ایجاد جذابیت در ذهن خواننده و جلب توجه وی میباشد. اینخصوصیت با روشهای متفاوتی پیوند میخورد که در میان آنها دو روش قیفی و طرحسؤال، کاربرد بیشتری دارند. در روش قیفی تلاش میشود تا با محدود نمودن حیطه سخنبر موضوع اصلی مقاله تمرکز شود. در روش طرح سؤال نیز، جلب توجه خواننده با طرح وتبیین چند پرسش صورت میگیرد. سومین ویژگی، وجود جمله انتقالی در بند آغازیناست. جمله انتقالی جملهای است که ذهن خواننده را از جملههای ابتدایی مقدمه بههدف اصلی مقاله و طرحواره آن حرکت میدهد. در نهایت آخرین ویژگی، قرار گرفتنجلمه موضوعی یا طرحواره در پایان مقدمه میباشد. در جملة موضوعی، خواننده ازطرح کلی نوشتار آگاهی مییابد و چارچوب پیرویشده در متن را میشناسد. ویژگیاخیر نشان میدهد که جمله پایانی، بند آغازین برترین جمله است، گرچه جلمه ابتداییمقدمه نیز اهمیتی حیاتی دارد. خلاصه سخن اینکه بند آغازین مقالة مقدمهدار باتوجه به اهمیت جمله اول و استفاده از جملههای محرک و جمله انتقالی، بر جملهموضوعی تمرکز میکند تا ذهن خواننده را برای پذیرش متن آماده سازد. (برای درک صحیحساختار مقدمه به نمودار شماره یک نظر کنید)

ساختار متن: دومین و اصلیترین بخش ساختاری مقالههای پژوهشی، "متن" آن است. متن،استخوانبندی یک نوشته است که جان کلام را عرضه مینماید. هر متنی ازبندها، حلقههای ارتباطی، جلمهها، اجزاء ارتباط درونی جمله و اجزاء ارتباطبیرونی جملهها شکل میگیرد. بند، کوچکترین واحد ساختمان نوشته است که جملهیا مجموعه جملههای بیانکننده فکر و ایده واحد را دربردارد. به دیگر سخن هربند، جمله یا مجموعهجملههایی است که بین آنها ارتباط و همبستگی لفظی ومعنایی بیشتری وجود دارد و روی هم، مفهوم کامل و مستقلی را میرسانند. هر یکاز بندهای متن باید با محور قرار دادن هسته جمله اصلی، ایده خود را به خوبیبپروراند. با توجه به اهمیت بنیادین بندها در یک مقاله، نمیتوان بدون شناختآنها به مقالهنویسی دست زد و یا در مورد ساختار مقاله سخنی به میان آورد. بنابراین نوشتار حاضر معرفی ساختار، گستره و شمار بندها را بهعهده میگیرد تاگامی در راه شناخت ساختار مقاله پیشتر رود.

بندشناسی: در اولین بحث بندشناسی، شناخت ساختار بند بر اساس جایگاه جملهها وارتباط آنها مطرح میشود. هر بندی بر اساس یکی از وظیفههای سهگانه خود،جایگاه هر جملهای را معین میکند. بندها وظیفه دارند که توجه خواننده را بهموضوع و فکر اصلی نوشته جلب کنند، فکر اصلی نوشته را پرورش دهند و اعلام نتیجهکنند. بر این اساس یک بند به سه نوع از جملهها نیاز دارد: جمله اصلی، جملهپشتیبان و جمله نتیجه. جایگاه جمله اصلی در آغاز بند است. این جمله ادعایی را دربردارد که بسط آن در پیش است. از سوی دیگر بدیهی است که جمله پیشتیبان پس از جملهاصلی میاید. جمله پشتیبان جملهای است که جمله بنیادین را با توصیف، تمثیل،استدلال و یا ترکیبی از اینها بسط میدهد.این جمله به صورت اصلی یا فرعیخواهد آمد. جمله پشتیبان اصلی، یکی از نکات اساسی جمله بنیادین را بسط میدهد وپشتیبان فرعی، روشنتر نمودن حامی اصلی را در نظر دارد. پس از شناخت جایگاه جملهاصلی و پشتیبان میتوان دریافت که جمله نتیجه، در پایان بند جای خواهد گرفت. جملهنتیجه از ریختن جمله اصلی در قالب کلماتی متفاوت و یا جمعبندی مطلب بدون ارائهموضوعی جدید به دست میاید. البته یک بند میتواند، جمله نتیجه را نیاورد و آن رابه ذهن خواننده واگذارد. علاوه بر قرار گرفتن هر جمله در جایگاه خود، سنجیده بودنساختار بند اقتضا میکند که جملههای یک بند با یکدیگر ارتباطی منطقی داشتهباشند. ارتباط جملهها به صورت خطی به رابطه هر جمله با جمله پیشین گفته میشودکه انسجام بند را به دنبال دارد. از سوی دیگر ارتباط عمودی از رابطه هر یک ازجملههای پشتیبان با جمله اصلی سخن میگوید. مرتبط بودن جملههای پشتیبان باجمله بنیادین نشان از وحدت موضوعی بند خواهد داشت. در مجموع، تنها زمانی میتواناز ساختارمند بودن بند سخن گفت که هر یک از جملههای سهگانه در جایگاه خود قراربگیرند و ارتباط خطی و عمودی میان آنان برقرار باشد. (برای فهم بهتر ساختار بند بهنمودار شماره دو نظر کنید)

در بحث بعدی بندشناسی، گستره یک بند بر اساس شیوههای بسط آن تبیین میشود. بسطهر بندی بر عهده جملههای پشتیبان آن بند است و کوتاهی و بلندی آن به پیچیدگیموضوع اصلی بند بستگی دارد. همان طور که در تعریف جمله پشتیبان آمد، عمل بسط بایکی از سه شیوه توصیف، تمثیل و استدلال و یا ترکیبی از اینها صورت میپذیرد.

بسط توصیفی به دو صورت وجود دارد. یا یکی از واقعیتهای جهان بر اساس حواسپنجگانه به تصویر کشیده میشود و یا مرحله های یک فرایند توصیف میگردند. درصورت اول آنقدر از ویژگیهای شئ مورد توصیف سخن به میان میاید که تصویری کاملاز آن چیز در ذهن خواننده ایجاد میشود. اما در صورت دوم مرحلههای انجام یک کاریکی پس از دیگری و به صورت زنجیرهای یادداشت میشوند تا خواننده بتواند خود رادر آن فرایند قرار دهد. به طور کلی در این شیوه، مطالب جالب و روشنگر در اختیارخواننده قرار میگیرد تا جمله بنیادین بند را دریابند.

بسط تمثیلی با مثال زدن، جمله اصلی را برای خواننده مستند مینماید. این شیوه ممکناست با چند مثال کوتاه صورت بگیرد، یا با مثال مفصل روا

/ 1 نظر / 44 بازدید
دانشجو دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی اهواز

سلام...دانشگاه بهزستی اهواز اجازه انتخاب واحد به ما نداد چرا باید با استادی (بهنام مکوندی)که ترم قبل با درس دادن افتضاحش و سوالات 2نمره ای که کلا 10تا سوال داد بیرحمی رو در حق دانشجویانش روا داشت مارو انداخت چرا باید این ترم به اجبار باید بازم باهاش داشته باشیم؟؟ درس دادن در حد منگولا اما امتحان در حد تیز هوشان لظفا رسیدگی فرمایید .. اقلان یه تحقیق یا کنفرانس به ما تمیدهد که بتونیم پاس کنیم فکر کنم دانشگاه قصد ش فقظ پول گرفتن از دانشجویان میباشد [ناراحت]