شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران (علمی کاربردی)
مقاله نویسی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩۳/۱/٢٥

سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی

 سامانه سجاد و نماد

سامانه آموزشی (نماد)

 

مقاله نویسی

مقاله درلغت به معنای گفتار،مبحث،سخن،قول و فصلی از کتاب یارساله آمدهاست و درفرهنگ معین یکی از معانی این کلمه رانوشته ای دانسته شده که دربارهی موضوعی نویسند.

پیشینه ی مقاله نویسی درزبان فارسی چندان نیست،درکشورمامقاله نویسی ازنیمه ی دوم قرن سیزدهم  فراترنمی رود.درواقع روزنامه و مقاله همزاد هستند،درکشورهای باختری نیز مقاله نویسی نیز به اوایل قرن هفدهم میلادی که نخستین نشریه های دوره ای کشورهای اروپایی انتشاریافت هماهنگ است.ادموندبورک فیلسوف و سیاستمدار انگلستانی روزنامه نگاران را اینگونه مورد خطاب قرار می دهد: " آقایان شما رکن چهارم دمکراسی هستید."

معمولا مقاله به آنگونه ازنوشته ها اطلاق میشود،که هدف نویسنده ی آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی،اجتماعی،اخلاقی وجزآنهاباشد و  بخواهد با پژوهش دقیق ودقت ازجوانب امر موضوع را به اثبات رساند،یا نفی کند.

انواع مقاله :اگرچه مقاله ها انواع گسترده وگوناگونی از نوشته هارا دربرمیگیرند،اما بطور کلی میتوان مقاله ها رابه سه دسته نسبتا متمایز : تحقیقی ،اجتماعی وانتقادی دسته بندی کرد.

1- مقاله ی تحقیقی: بااینکه همه ی انواع مقاله ها برپایه ی تحقیق وبررسی استوار است،اما گونه ای از مقاله ها را تحقیقی می نامند،که صرفا پس از تحقیق وبررسی همه جانبه به شیوه های علمی " ومبتنی بر:فرضیه آزمون ،تحقیق ،بررسی ونتیجه گیری " تهیه شود،ودر آن آخرین نتایج بدست آمده ازیک پژوهش معین،مورد بحث قرار گیرد.


 

معمولا افراد متخصص دریک رشته هرگاه به یک کشف تازه دست پیدا می کنند،نتیجه ی تحقیق خودرا دریک مقاله درروزنامه یا مجله به چاپ میرسانند.

"معلم ها میتوانند،بارسیدن به یک راه ورورش  تدریس تازه حتی تجربی،ویا شیوه ی برخورد مناسب بایک دانش آموز نا آرام ویا  شیوه ی نو برای تالیف یک کتاب درسی ویا شیوه ی مدیریتی نو درمدرسه پس ازتحقیق ونتیجه گیری آنرادریک رسانه به برساند،تادیگرمعلمان ازتجربیات اواستفاده نمایند."

2- مقاله ی اجتماعی: مقاله های اجتماعی چنانچه ازنامشان  پیداست،درباره ی موضوعاتی مانند:امور تربیتی،وضع خانوادگی،مطالب اخلاقی،وبطورکلی مسائلی که به نحوی باجامعه ارتباط دارند، چون انسان دراجتماع زندگی می کند،به ناچاربابسیاری از مسائل اجتماعی دربرخورداست،و همین برخورد همواره اندیشه و ذهن اورا بخود مشغول میدارد،ازآنجایی که هرکس به مقتضای فتربیت وضع خانواده،شغل میزان معلومات،وعومل دیگر ازدیدگاه خودبه مسائل اجتماعی می نگرد،دراینگون از مقالات وضع عمومی مردم،روابط آنان باهمدیگر،مشکلات زندگی،ناهمواریهای اجتماعی،تضادها تبعیضها،بیدادگریها،ومطالبی ازاین دست،مورد بحث قرارمیگیرد.

درمقاله های اجتماعی ،اگر مقاله مربوط به موضوعهای علمی یاامورمربوط به جامعه باشد،از روش مشاهده وتجربه استفاده میشود،واگرباموضوعهای ادبی وتاریخی ارتباط پیدا کند،ازروش مطالعه بهره گرقته میشود.

3- مقاله ی انتقادی : مقاله های اجتماعی اغلب باانتقاد همراه هستند،زیرا وقتی نویسنده ای از فضیلتها سخن میگوید،مفاسد اخلاقی و رذیلتها را نیز یادآوری می کند.وآنگاه که برای ارشاد جامعه براه ترقی و پیشرفت ازقلم خودیاری میگیرد،دردها و نقاط ضعف رانیزنشان میدهد.وآنگه که اصول و روشهای درست رامورد تاییدقرارمیدهد،خواه ناخواه ازشیوه های ناصواب هم سخن میگوید،ولاجرم دربسیاری ازمسائل اخلاقی وروسوم و عادات غلط اجتماعی دست به انتقاد میزند،وانسانهای اجتماع راازکارهای درست ونادرست آگاه می سازد،ودرهرحال چراغی فراراه آنان می گذاردتادرست رااز نادرست بازشناسند.

ویژگیهای مقاله نویسی : نویسندگان وشاعران ضمن اینکه به حکم وظیفه ی اخلاقی خود نسبت به جامعه ونیازهاوخواسته های آنان توجه کنند،درنوشتن بایستی به مواردزیرراسته باشند:

  الف) ازموضوع مورد بحث آگاهی کافی داشته ،وبابرتری به مسئله بپردازند،لذابایستی آگاهانه دست به قلم شوند.

ب) مقاله نویس باید احساس آزادی کند،تا بتواندبدون تشویش خاطر مسئله رامورد بحث قراردهد.

پ) نویسنده باید به آنچه می نویسد،اعتقاد کامل داشته باشد،ومطلب راباصداقت و صمیمیت مورد بحث قراردهید،

ت)نویسنده باید درهمه حال عفت کلام را نگهدارد،وپاازدایره ی اصول وموازین اخلاقی بیرون ننهد،بی گمان تملق و چاپلوسی کسی یاگروهیرا گفتن،نیزازاعتباروارزش نوشته می کاهد.

عناصرتشکیل دهنده ی مقاله: مولفان شیوه ی نگارش برای مقاله 4رکن قایل شده اند.

1- موضوع   2- مقدمه 3- متن 4- نتیجه

1- موضوع : عنوانهای مقاله ها ممکن است،یک کلمه باشند،مانند:جنگ،صلح،امید، طوفان،فساد امنیت،نیازوماننداینها.یاازدوکلمه درست شده باشد.مانند:دردکار،مرگ گرگ،پول و شیطان و....موضوع مقاله راممکن است،چندکلمه تشکیل دهند،مانند:طوفان درسرزمینهای مغرب، بزرگترین مردجهان،و.... همچنین ممکن موضوع مقاله یک جمله ی خبری پرسشی ویادستوری باشد.

2- مقدمه : همیشه نمیتوان یک نویسنده راملزم دانست که مقاله ی خود رابامقدمه آغاز کند،واین بستگی به ذوق وسلیقه ی نویسنده دارد.

3- متن: متن که پایه ای ترین بخش مقاله است،وبدرستی دربردارنده ی پیام نویسنده است،بایدبه تجزیه و تحلیل وتفسیرمسئله پرداخت،وموضوع رابابیان دلایل روشن و قابل قبول به اثباط رساند.

4- نتیجه گیری: درمقاله نتیجه گیری چندان موردتوجه نیست،بیشترنویسندگان زبردست پیام خود رادرمتن به آگاهی خواننده میرسانند،ونتیجه گیری وداوری رابه دوش خواننده می گذارند.

 

متحصصین فن مراحلی رابرای نوشتن مقاله قایل هستند:

الف) دقت نظردرموضوع واندیشیدن درپیرامون مسئله.

ب) یادداشت روس مطالب

پ) تنظیم یادداشتها

ج) نوشتن بندها

د) اصلاح مقاله

ر) پاکنویس

ز) خواندن پاکنویس

و) یادآوری منابع ومآخذ


چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

 

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلی ترین و مهمترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق، تهیه مقاله پژوهشی است  و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود. به طور کلی هر مقاله پژ وهشی شامل اجزای اصلی زیر است:
    عنوان
    نام نویسنده یا نویسندگان
    اطلاعات تماس
    چکیده
    واژگان کلیدی
    مقدمه
    مبانی نظری تحقیق
    روش تحقیق
    یافته های تحقیق
    بحث و نتیجه گیری
    فهرست منابع

عنوان مقاله
1)    اولین بخش یک مقاله عنوان است که باید اشتراکاتی با موضوع اصلی تحقیق داشته باشد و به شکلی جذاب جمله‌بندی شده باشد. نکات زیر در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند:
2)    عنوان مقاله حتی الامکان باید دقیق و رسا بوده و از به کار بردن اصطلاحات ناآ شنا یا اختصاری خودداری شود.
3)    عنوان مقاله حتی الامکان باید جمله خاصی باشد که نکات اصلی و عمده موضوع را در بر داشته باشد.
4)    به طور معمول (نه همیشه) و در نام‌گذاری اکثر تحقیق ها این نکات در نظر گرفته می شود: چه چیزی را میخواهیم بررسی کنیم، در چه جامعه ای، در کجا و در چه زمانی. مثلا عنوان یک مقاله میتواند این باشد: بررسی رابطه سطح سواد مادران و تغذیه کودکان در شهر تهران سال 1386
5)    عنوان باید «فاقد پیش داوری» باشد. به عنوان مثال، انتخاب این عنوان برای یک مقاله، مناسب به نظر نمی رسد: بررسی علل بی علاقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنی!
6)    اگر کلماتی در توصیف ویژگی مطالعه شما نقش کلیدی دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانید. مثل مطالعه آینده نگر مطالعه دوسویه کور یا مطالعه تصادفی شده
7)    هیچ گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود.

نویسندگان و آدرس ها
اسامی نویسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند باید بطور کامل ذکر شود. همچنین نویسنده اصلی که مسئول ارتباط با خوانندگان است باید مشخص شده و آدرس کامل و شماره تلفن وی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.
چکیده تحقیق
چکیده پس از عنوان بیشتر از سایر بخشهای یک مقاله خوانده میشود و در چکیده قسمت های مختلف مقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتایج تحقیقق بصورت خلاصه ذکر می شود. متن بسیاری از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نیست و گاهی فرصت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو چکیده مقاله اهمیت زیادی دارد. در اکثر مجلات تعداد کلمات چکیده 150 تا 250 کلمه محدود است.


واژگان کلیدی
چند واژه کلیدی که از اهمیت زیادی در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذکر می شود. ضمن این که با ذکر واژه های کلیدی در سایتهای علمی می توان به دنبال مقاله نیز گشت. به طور معمول تعداد این واژه ها حدود 6-5 کلمه در نظر گرفته می شود.


مقدمه
مقدمه یک مقاله پژوهشی ضمن بیان مسئله و تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ میدهد که ارزش مطالعه حاضر برای انجام آن چه بوده است. در حقیقت با مطالعه مقدمه یک مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک میکند. متن مقدمه باید روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثردر 2 صفحه تایپ شود.
مبانی نظری تحقیق
ادبیات تحقیق یا مبانی نظری، به تشریح مفاهیم، تعاریف و تاریخچه موضوع تحقیق می پردازد. نویسنده مقاله باید بر ادبیات تحقیق مسلط بوده و مبانی نظری موضوع تحقیق خود را به طور مختصر ولی کاربردی بیان نماید. مبانی نظری تحقیق باید با استناد و ارجاع علمی آورده شود. یک مقاله خوب باید بخش مبانی نظری قابل قبولی داشته باشد.
روش تحقیق
در این قسمت از مقاله چگونگی و روش انجام پژوهش توضیح داده می شود. همچنین نمونه های مورد بررسی، چگونگی نمونه گیری، جامعه هدف، مراحل اجرائی پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها ذکر می شود. در این قسمت در مورد تغییر بیشتر بحث شده و روش اندازه گیری و میزان دقت و چگونگی کنترل آنها بیان می شود.
یافته های تحقیق
در این قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذکر می شود. نتایجی کلیدی مطالعه باید با کلمات روان و دقیق و بدون بزرگ نمایی ذکر شود. از روشهای مختلفی برای ارائه نتایج استفاده می شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها کمک ارزنده ای به ارائه مطلب بطور ساده تر می نماید اما لازم است داده های جداول و نمودارها به طور کامل تشریح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در مواردی که از روش ها و آزمون های آماری برای بررسی نتایج و تحلیل داده ها استفاده شده باشد، باید نوع آن نیز ذکر شود.
بحث و نتیجه گیری
در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازیم. همچنین می توان به مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه گیری نمود. در صورت لزوم می توان پیشنهادهایی برای انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آینده ارائه داد.

فهرست منابع
در پایان لازم است کلیه منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌ اند، به شیوه ای مطلوب ذکر شوند. شیوه نگارش منابع در نشریات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمایی این نشریات و شرایط نگارش مقالات کمک بگیریم.

چند نکته اساسی در ارسال مقالات به نشریات علمی
به یاد داشته باشید که قبل از ارسال چکیده مقاله خود به یک مجله، ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله  دریافت نموده و چکیده خود را در قالب آن فرم تهیه و تایپ نمایید (به عنوان مثال تعداد کلمات، فونت، تعداد خطوط، فاصله خطوط از کناره های صفحه و…)

دلایل عدم پذیرش چکیده یک مقاله در نشریات علمی
1) ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین
2) عدم تبیین زمینه اصلی تحقیق
3) نمونه گیری نامناسب
4) عدم رعایت اصول مقاله نویسی مورد نظر نشریه
5) عدم ذکر صحیح ارقام آماری
6) فقدان بحث و پرداختن به نتایج
7) چکیده های خیلی کوتاه و خیلی زیاد
8) بی دقتی در تهیه متن (غلط تایپی ، اشتباهات متن)
9) عدم ارتباط موضوع مقاله با رویکرد نشریه


فن مقالهنویسی و الگوی آن*

مقدمه

همواره ذهن پژوهندگان، درگیر این مسأله است که پس از پردازش و دستهبندی فیشهایمربوط به یک تحقیق، چگونه آن­ها را عرضه کنند؟ چه روساختی برای کالای پژوهشی خودبرای جذب مشتری درنظربگیرند؟ و به طور کلی چه قالبی را برای نگارش انتخاب کنند تادر بازار خوانندگان حرفی برای گفتن داشته باشند؟ درگیر و دار چنین پرسشهایی شایدشناخت ساختاری منسجم از نوشتار بتواند به پژوهندگان پاسخی در خور بدهد. بنابراینمقاله حاضر شناخت یکی از رایجترین ساختارهای نوشتار به نام "مقاله" را سرلوحهخود قرار میدهد و ساختارهای دیگر را به زمان و سخنی دیگر وا میگذارد. بدیهیاست که شناخت این قالب رایج، با مطالعه منابع نگارشی ممکن میگردد و چون در اینزمینه اثری مستقل دیده نشده است تا پژوهندگان آن را راهنمای عمل خود قرار دهند. نوشتارحاضربر آن است تا با استفاده از منابع نگارشی، دادههایی را در زمینهساختار مقاله به خوانندگان عرضه نماید. البته مقاله خود انواع گوناگونی دارد کهنوشتار حاضر، به نوع پژوهشی آن خواهد پرداخت.

پیش از ورود به بحث، ارائه تعریفی از مقاله و نوع پژوهشی آن ضروری جلوه میکند. درپاسخ به «مقاله چیست؟» دائرةالمعارف بریتانیکا میگوید: «انشائی که حجمی متوسطدارد و درباره موضوعی معین با رسایی و روشنی بحث میکند» از سوی دیگر بهترینتعریف مقاله پژوهشی عبارت است از «نوشتهای که از جست و جوی دقیق و سامان یافته دریک یا چند موضوع مشخص و محدود حاصل آمده باشد.»اکنون با شناخت اجمالی ازرایجترین قالب نوشتار و نوع پژوهشی آن، میتوان به سوی هدف اصلی نوشتار حاضریعنی شناخت ساختار مقاله پژوهشی گام برداشت. در پاسخ به چگونگی ساختار مقاله پژوهشیبه نظر میاید که کاملترین ساختار بر مقالهای بار شود که از سه بخش مقدمه، متنو نتیجه برخوردار باشد.بنابراین آگاهی از ویژگیهای هر یک از بخشهای مقدمه،متن و نتیجهگیری پیشنیازی برای نگارش مقالهای پژوهشی است.

اجزای یک مقالهپژوهشی

ساختارمقدمه: در ساختارهای مقالههای پژوهشی اولین بخش به "مقدمه" اختصاص دارد. سرآغاز هر نوشتاری، که آن را مقدمه، درآمد و یا مطلع نیز مینامند، باید علاوهبر تازگی و جذابیت، ارتباطی منطقی و بسیار محکم با متن داشته باشد. هرچند وجودمقدمه از ضرورتهای ساختاری مقاله پژوهشی است، نباید چنین تلقی کرد که نبود آن دریک نوشتار بر بیساخت بودن آن نوشته دلالت می کند، چراکه نوشتارها از این جنبهسهگونهاند: گونه اول بر مقالههایی بار میشود که بدون مقدمه سراغ موضوع اصلیمیروند. دومین گونه، مقالههایی را دربرمیگیرد که حساسترین بخش از میانهمتن آغاز میگردد. گونه سوم هم به مقالههایی گفته میشود که سخن خود را بامقدمه شروع می کنند. اینگونه اخیر بهترین ساختار برای یک مقاله پژوهشی است. بهعبارت دیگر مقالههای پژوهشی بهتر است که دارای مقدمه باشند.

بند آغازین مقالههای مقدمهدار از چهار ویژگی ساختاری برخوردار است. اولین ویژگیاهمیت حیاتی جمله اول است؛ زیرا در مقدمه، شروع مناسب یک مقاله ایجاب میکند کهجملة اول با دقت و در پیوند با کل نوشتار انتخاب شود.ویژگی بعدی، بهرهوری ازجملات محرک برای ایجاد جذابیت در ذهن خواننده و جلب توجه وی میباشد. اینخصوصیت با روشهای متفاوتی پیوند میخورد که در میان آنها دو روش قیفی و طرحسؤال، کاربرد بیشتری دارند. در روش قیفی تلاش میشود تا با محدود نمودن حیطه سخنبر موضوع اصلی مقاله تمرکز شود. در روش طرح سؤال نیز، جلب توجه خواننده با طرح وتبیین چند پرسش صورت میگیرد. سومین ویژگی، وجود جمله انتقالی در بند آغازیناست. جمله انتقالی جملهای است که ذهن خواننده را از جملههای ابتدایی مقدمه بههدف اصلی مقاله و طرحواره آن حرکت میدهد. در نهایت آخرین ویژگی، قرار گرفتنجلمه موضوعی یا طرحواره در پایان مقدمه میباشد. در جملة موضوعی، خواننده ازطرح کلی نوشتار آگاهی مییابد و چارچوب پیرویشده در متن را میشناسد. ویژگیاخیر نشان میدهد که جمله پایانی، بند آغازین برترین جمله است، گرچه جلمه ابتداییمقدمه نیز اهمیتی حیاتی دارد. خلاصه سخن اینکه بند آغازین مقالة مقدمهدار باتوجه به اهمیت جمله اول و استفاده از جملههای محرک و جمله انتقالی، بر جملهموضوعی تمرکز میکند تا ذهن خواننده را برای پذیرش متن آماده سازد. (برای درک صحیحساختار مقدمه به نمودار شماره یک نظر کنید)

ساختار متن: دومین و اصلیترین بخش ساختاری مقالههای پژوهشی، "متن" آن است. متن،استخوانبندی یک نوشته است که جان کلام را عرضه مینماید. هر متنی ازبندها، حلقههای ارتباطی، جلمهها، اجزاء ارتباط درونی جمله و اجزاء ارتباطبیرونی جملهها شکل میگیرد. بند، کوچکترین واحد ساختمان نوشته است که جملهیا مجموعه جملههای بیانکننده فکر و ایده واحد را دربردارد. به دیگر سخن هربند، جمله یا مجموعهجملههایی است که بین آنها ارتباط و همبستگی لفظی ومعنایی بیشتری وجود دارد و روی هم، مفهوم کامل و مستقلی را میرسانند. هر یکاز بندهای متن باید با محور قرار دادن هسته جمله اصلی، ایده خود را به خوبیبپروراند. با توجه به اهمیت بنیادین بندها در یک مقاله، نمیتوان بدون شناختآنها به مقالهنویسی دست زد و یا در مورد ساختار مقاله سخنی به میان آورد. بنابراین نوشتار حاضر معرفی ساختار، گستره و شمار بندها را بهعهده میگیرد تاگامی در راه شناخت ساختار مقاله پیشتر رود.

بندشناسی: در اولین بحث بندشناسی، شناخت ساختار بند بر اساس جایگاه جملهها وارتباط آنها مطرح میشود. هر بندی بر اساس یکی از وظیفههای سهگانه خود،جایگاه هر جملهای را معین میکند. بندها وظیفه دارند که توجه خواننده را بهموضوع و فکر اصلی نوشته جلب کنند، فکر اصلی نوشته را پرورش دهند و اعلام نتیجهکنند. بر این اساس یک بند به سه نوع از جملهها نیاز دارد: جمله اصلی، جملهپشتیبان و جمله نتیجه. جایگاه جمله اصلی در آغاز بند است. این جمله ادعایی را دربردارد که بسط آن در پیش است. از سوی دیگر بدیهی است که جمله پیشتیبان پس از جملهاصلی میاید. جمله پشتیبان جملهای است که جمله بنیادین را با توصیف، تمثیل،استدلال و یا ترکیبی از اینها بسط میدهد.این جمله به صورت اصلی یا فرعیخواهد آمد. جمله پشتیبان اصلی، یکی از نکات اساسی جمله بنیادین را بسط میدهد وپشتیبان فرعی، روشنتر نمودن حامی اصلی را در نظر دارد. پس از شناخت جایگاه جملهاصلی و پشتیبان میتوان دریافت که جمله نتیجه، در پایان بند جای خواهد گرفت. جملهنتیجه از ریختن جمله اصلی در قالب کلماتی متفاوت و یا جمعبندی مطلب بدون ارائهموضوعی جدید به دست میاید. البته یک بند میتواند، جمله نتیجه را نیاورد و آن رابه ذهن خواننده واگذارد. علاوه بر قرار گرفتن هر جمله در جایگاه خود، سنجیده بودنساختار بند اقتضا میکند که جملههای یک بند با یکدیگر ارتباطی منطقی داشتهباشند. ارتباط جملهها به صورت خطی به رابطه هر جمله با جمله پیشین گفته میشودکه انسجام بند را به دنبال دارد. از سوی دیگر ارتباط عمودی از رابطه هر یک ازجملههای پشتیبان با جمله اصلی سخن میگوید. مرتبط بودن جملههای پشتیبان باجمله بنیادین نشان از وحدت موضوعی بند خواهد داشت. در مجموع، تنها زمانی میتواناز ساختارمند بودن بند سخن گفت که هر یک از جملههای سهگانه در جایگاه خود قراربگیرند و ارتباط خطی و عمودی میان آنان برقرار باشد. (برای فهم بهتر ساختار بند بهنمودار شماره دو نظر کنید)

در بحث بعدی بندشناسی، گستره یک بند بر اساس شیوههای بسط آن تبیین میشود. بسطهر بندی بر عهده جملههای پشتیبان آن بند است و کوتاهی و بلندی آن به پیچیدگیموضوع اصلی بند بستگی دارد. همان طور که در تعریف جمله پشتیبان آمد، عمل بسط بایکی از سه شیوه توصیف، تمثیل و استدلال و یا ترکیبی از اینها صورت میپذیرد.

بسط توصیفی به دو صورت وجود دارد. یا یکی از واقعیتهای جهان بر اساس حواسپنجگانه به تصویر کشیده میشود و یا مرحله های یک فرایند توصیف میگردند. درصورت اول آنقدر از ویژگیهای شئ مورد توصیف سخن به میان میاید که تصویری کاملاز آن چیز در ذهن خواننده ایجاد میشود. اما در صورت دوم مرحلههای انجام یک کاریکی پس از دیگری و به صورت زنجیرهای یادداشت میشوند تا خواننده بتواند خود رادر آن فرایند قرار دهد. به طور کلی در این شیوه، مطالب جالب و روشنگر در اختیارخواننده قرار میگیرد تا جمله بنیادین بند را دریابند.

بسط تمثیلی با مثال زدن، جمله اصلی را برای خواننده مستند مینماید. این شیوه ممکناست با چند مثال کوتاه صورت بگیرد، یا با مثال مفصل روایی واحد و یا با یک مثالمفصل غیر روایی. بدیهی است که در صورت استفاده از چند مثال باید میان مثالهاارتباط خطی و عمودی برقرار باشد. برای نمونه میتوان با آوردن کلمات شمارشی، تکراربرخی از جملهها، بهره بردن از کلمههای اضافهکننده و استفاده از کلمههایدلالتکننده بر آخرین مثال ارتباط خطی مثالها را برقرار نمود. در تمثیل برایآزمودن ارتباط عمودی جملهها یا وحدت موضوعی بند از کلمه "به عنوان مثال" و "مثلاً" بهره میگیرند. در چنین آزمونی اگر یکیاز کلمههای یادشده میان جملهاصلی و هر یک از جملههای پشتیبان مثالی قرار بگیرد و معنای عبارت به هم نریزد،میتوان از برقراری ارتباط عمودی میان جملههای آن بند مطمئن شد. بسط استدلالی باآوردن دلیلهای گوناگون تلاش میکند تا خواننده را به پذیرش محتویات بند وا دارد. این شیوه به دو گونه انجام می شود، یا از جزء به کل میرسد و حالتی "استقرائی" دارد و یا از کل به جزء و با حالتی "قیاسی" صورت میپذیرد. استدلال استقرائیبر آن است که مجموع جملههای پشتیبان را دلیلی بر جمله اصلی قرار دهد. در چنیناستدلالی، آزمودن ارتباط عمودی جملهها با آوردن کلمه "زیرا" میان جمله بنیادین وهر یک از پشتیبانها امکان مییابد. به این معنا که اگر ارتباط صحیح جمله بامیانجی شدن کلمه یادشده همراه شود، وحدت موضوعی آن بند تایید میگردد. برخلافاستدلال استقرائی، نوع قیاسی آن در پی صحیح پنداشتن مجموع پشتیبانها بر فرض صحتجمله بنیادین است. استدلال قیاسی با آوردن کلمه "در نتیجه" میان جمله اصلی و هر یکاز جملههای پشتیبان، وحدت موضوعی بند خود را میسنجد. در این آزمون نیز همراهشدن ارتباط صحیح جملهها با میانجی شدن کلمه یاد شده، از برقراری ارتباط عمودیمیان جملههای آن بند خبر میدهد.

بسط ترکیبی از دو یا چند شیوه به طور همزمان بهره میبرد. چگونگی ترکیبشیوههای بسط از نوع سخن الهام میگیرد. شاید در بسط ترکیبی توصیف در ابتدا،تمثیل را در میان و استدلال در پایان بند قرار داده شود و در بسط ترکیبی پس ازاستدلال استقرائی به مثال روی آورده شود. به هر روی، بسط هر بندی خواه به صورتترکیبی و خواه به صورت انفرادی از سبک و سیاق سخن بهره میبرد و بر آن اساس گسترهبند را معین میکند.

در آخرین بحث بندشناسی از شمار بندها بر اساس جنبههای موضوع اصلی سخن میرود. اینکه در نوشتهای چند بند وجود داشته باشد، به مقدار مطالب هر نوشته و سبک وقالب آن بستگی دارد. شاید مقالهای قصد پرداختن به یک جنبه موضوع را در نظر داشتهباشد و شاید هم سخن از چند جنبه به میان اید. اما آنچه بسیار اهمیت دارد و وحدت وانسجام بند آن را اقتضا میکند، عدم اشتراک موضوعی بندها است و اینکه هیچ بندینباید موضوع خود را به بندی دیگر ببرد. به هر جهت، به هنگام تعدد بندها برقراریارتباط ضروری خواهد بود. چراکه خواننده باید انتقال اندیشهای به اندیشه دیگر رادریابد و با آن همراه شود. ارتباط هر بندی با بند پیشین از همان راهکارهایی پیرویمیکند که جملهها از آن بهره میبرند. برای نمونه، تکرار واژگان و عبارتهایبند پیشین میتواند بین دو بند را ارتباط دهد. اما گاه شمار بندها آنقدر زیاداست که برای استحکام زنجیر متن، کلمهها یا جملهها ارتباط لازم را برقرارنمیکنند. در این صورت یک بند وظیفه ارتباطی را به عهده خواهد گرفت. بندی که تنهابرای ارتباط بندهای پیشین و پسین میاید، "بند انتقالی" نام دارد. بند انتقالیساختاری متفاوت از بندهای دیگر دارد. در این بند دو بخش وجود دارد که بخش اول آن ازگفتهها سخن به میان میآورد و بخش دوم به ناگفتههای مورد نظر اشارهمینماید. به هر جهت، میتوان باور داشت که جنبههای سخن و سبک بیان آنهاشمار بندها را تنظیم میکند و در این میان بند، نقشی ارتباطی ایفا مینماید.

ساختار نتیجهگیری

آخرین بخش ساختاری مقاله پژوهشی، "نتیجه گیری" است. این بخش که آن را مقطع، خاتمه ویا جمعبندی نیز مینامند، پیام مطلوب مقاله را به خواننده باز میگوید. نتیجهگیری تنها زمانی متصور است که مطلب و موضوع اصلی نوشتار به حد کافی پروراندهشده، و خواننده انتظار بستهشدن پرونده موضوع را داشته باشد. بهتر است بخش پایانیاز قالبهای کلیشهای و خستهکننده دوری کند و با عبارتهای زیبا، دلنشین وگویا پیام خود را بیان نماید. علاوه بر ویژگیهای بالا، بند پایانی از رعایتساختار بینیاز نیست اما برخلاف ساختار بند مقدمه و متن، این بند ساختاری دو بخشدارد. بخش ابتدایی آن، ادعای اصلی نویسنده را به زبانی دیگرباز میگوید و صد البتهاز اشاره به نتیجه تمام بحثهای متن دوری مینماید. در بخش بعدی، که از آن بهخاتمه دهنده یاد میشود، یا به محرک آغاز سخن اشاره میکند و یا نکتهای جالب بهنوشتار پایان میبخشد. در این راستا شاید بهرهگیری از پرسشی زیبا و تأملبرانگیز، شاهدی مناسب و جهت دهنده و یا محرکی قوی بر ذهن خواننده، پایانی خوب رارقم زند و از تصریح دل آزار دوری کند. به طور کلی بند نتیجه پیام مطلوب نوشتاررا همراه با نکتهای جالب به خواننده تقدیم مینماید.


با شناخت ویژگیهای هر یک ازبخشهای سهگانه مقاله پژوهشی و آگاهی از ساختار آنها، به نظر میاید کهطراحی الگوی یک مقاله و نگارش بر اساس آن الگو کاری دشوار نباشد. به دیگر بیان،برخلاف نوشتارهای بیساختار که در فهرست اموات قرار میگیرند، مقالهنویسی براساس الگوی مشخص، میتواند بازار خوانندگان را در اختیار بگیرد و در برابرعرضهکنندگان غیر پژوهشی سر تسلیم فرود نیاورد و چون مقاله پژوهشی انواع گوناگونیدارد، قالبهای رنگارنگی را نیز میطلبد تا از عرصهرقابتهای فشرده بازار،باز نماند. گرچه چگونگی الگوهای ساختاری انواع مقالههای پژوهشی هرچه باشد، ازساختار سه جزیی چنین نوشتارهایی گذر نخواهد کرد.

اصول مقاله نویسی

تعریف پژوهش:

عبارت از تلاشی است برای کشف حقیقتی که تا کنون معلوم نبوده ، یا بسط و گسترش حقیقتی است که با ابهام و کج فهمی همراه بوده است.

پژوهش دو جنبه دارد:

نوجویی

نوگستری

جنبه نو جویی پژوهش:

محقق سعی می کند به معلومی دست بیابد که نزد دیگران مجهول است.

جنبه نوگستری پژوهش:

محقق به بسط و تفصیل و ابهام زدایی و تصحیح استنباط پژوهشگران می پردازد.

ترتیب تدوین مقاله:

مرحله 1

 • تبیین موضوع و مروری برادبیات موضوع
 • بیان تئوری موضوع ، فرمولاسیون و مدلسازی
 • حل مدل و ارائهمثال نمونه ، تجزیه و تحلیل نتایج
 • نتیجه گیری و جمعبندی

مرحله 2

 • نوشتن مقدمه
 • نوشتن خلاصه، کلمات کلیدی
 • نوشتن عنوان، نام و آدرس نویسندگان
 • درج مراجع

چکیده

 • در آغاز مقاله خلاصه ای بسیار فشرده از مراحل و نتایج پژوهش آورده می شود که چکیده نام دارد .
 • چکیده به خواننده کمک می کند تا به سرعت از محتوی پژوهشنامه آگاهگردد. غالب خوانندگان ابتدا چکیده یک پژوهشنامه را مطالعه می کنند و براساسمحتوای چکیده تصمیم می گیرند که به خواندن متن ادامه بدهند یا نه . بنابراین ، سعی کنید چکیده را گیرا بنویسید و در آن نکات اصلی پژوهش رامنظور نمایید .
 • از ذکر مطالبی که در متن پژوهشنامه توضیح نداده اید خوداری نمایید .
 • نقل قول مستقیم نکنید ، بلکه مطالب دیگران را به زبان خودتان خلاصه نمایید .
 • اصطلاحات مهم و کلیدی را در چکیده بیاورید .
 • برای شماره ها از ارقام استفاده کنید ، مثلاً به جای دوازده بنویسید 12.
 • فقط گزارش کنید . ارزشیابی و نقد و اظهار نظر نکنید . این موارد را در متن پژوهشنامه انجام دهید .
 • در نوشتن مطالب از زمان گذشته استفاده کنید.

مقدمه

بلافاصله پس از چکیده مقاله بخش مقدمه یا معرفی آغاز می شود. در این بخش موارد زیر منظور می شوند :

1- هدف پژوهش

2- مسئله مورد پژوهش

3- فرضیه یا فرضیه ها

4-جایگاه مسئله مورد پژوهش در رابطه با پژوهشهای مربوط به آن.

درمعرفی یا مقدمه مقاله موارد بالا راباید در دو یا سه پاراگراف به صورتفشرده و منسجم توضیح داد و تصویر روشنیاز آنچه در پژوهش انجام گرفته است ودلایل توجیهی آن را در اختیارخوانندگان گذاشت.

تحقیقات را بایکدیگر تلفیق کنید و درارتباط با یکدیگر مورد بحث و برر سی قرار دهید.

نوعی تداوم منطقی بین تحقیقات گذشته و جاری برقرار نمایید.

از کل بحث یک نتیجه گیری در رابطه با موضوع تحقیق به عمل آورید و آن را به موضوع خودتان ربط دهید.

روش

دراین بخش از مقاله روش جمع آوری و تحلیلداده ها و نحوه اجرای پژوهش معرفیمی شوند . از آنجا که خوانندگانپژوهشنامه از طریق خواندن این بخش بانحوة انجام پژوهش آشنا می شوند ، لازماست تمامی اجزای ضروری به طور خلاصهدر اینجا نوشته شوند .

در واقع بخش روش دو هدف را دنبال می کند:

1-پژوهشگران دیگر با مطالعة این بخش ، اگر بخواهند ، بتوانند آن پژوهش را به دقت و با رعایت کلیة جزییات تکرار کنند.

2-خوانندگان قادر باشند، از طریق مقایسة نتایج پژوهش با بخش روش ، اعتبارنتایج را مورد داوریقرار دهند . بنابراین ، لازم است تمامی مراحل و اجزایضروری روش پژوهش دراین قسمت آورده شوند . با این حال ، حداقل اطلاعاتضروری کفایت می کند و ازدادن توضیحات اضافی باید خوداری کرد

روش قلب مقاله علمی است.

روش از چند بخش فرعی درمقاله هایتحقیقات تجربی تشکیل می شود:

1-آزمودنیها یا شرکت کنندگان

2-وسیله و ابزار

3- شیوه اجرا

4-طرح تحقیق

آزمودنیها یا شرکت کنندگان

در این قسمت تعداد افراد شرکت کننده در تحقیق ،جنس و سن و سایر اطلاعات ضروری نوشته می شوند.

روش نمونه گیری ذکر میشود.

چنانچه آزمودنیها به چند گروه تقسیم میشوند،تعداد آنها ذکر میشوند.

وسیله و ابزار

در این قسمت ابزارها یا وسایل تحقیق معرفی می گردند.

اگر وسیله مورد استفاده یک ابزار استاندارد وشناخته شده است،ذکر نام آنها کفایت میکند.

اگر وسیله مورد استفاده شناخته شده نیست و محقق ساخته است باید در باره چگونگی تهیه آن توضیح داد.

گزارش روایی(validity)و پایایی(Reliability)پرسشنامه وآزمونها الزامی است.

شیوه اجرا(Procedure)

تمام مراحل اجرای تحقیق به طور خلاصه وصف میشود.

نحوه تشکیل گروههای مختلف آزمایشی و گواه ،دستورالعملهایی که به آزمودنیها داده شده،

طریق اعمال متغیر مستقل

روش ثبت متغیر وابسته

تعریف متغیرها

طرح تحقیق

گاهیبه جای عنوان شیوه اجرا، شیوه اجرا وطرح تحقیق را می نو یسند. طرح تحقیقبه نقشه کار محقق گفته میشود. هدف طرحتحقیق جداسازی و مطالعه تاثیرمتغیر مستقل بر متغیر وابسته است.

دربخش نتایج یا یافته ها ، توصیف کلامیمختصر و مفیدی از آنچه به دست آمدهاست ارائه می شود . همچنین اگر از آماربرای تحلیل و تفسیر نتایج استفادهشده است اطلاعات آماری لازم نیز گزارش میشوند . معمولاً در پژوهشهایآزمایشی هم از آمار توصیفی استفاده می شود وهم از آمار استنباطی

نتایج(Results )

در ارائه یافته ها و نتایج ذکر این نکته که کدام فرضیه رد و کدامیک تایید نشدهاند الزامی است.

در باره یافته ها بحث نکنید.

نتایج را با استفاده جدول وشکل نشان دهید.

استفادهازجدول وشکل در صورتی مجاز است که خواننده را در فهم نتایج کمک کند.

بحث (Discussion)

گاهی به آن بحث و نتیجه گیری می گویند.

یافته ها و نتایج تبیین و تفسیر میشوندو با ادبیات مربوط به موضوع تحقیق مربوط میشوند.

در این بخش لازم شباهتها و تفاوتهای بین نتایجتحقیق با تحقیق های قبلی روشن گردند.

بخش بحث کل مقاله را به هم مرتبط میکند.

در تنظیم این قسمت سعی شود نتایج با توجه به نظریه های موجود تبیین گردند.

سعی کرد مطالب به گونه ای تهیه کرد که به این سوالات پاسخ دهند:

1- تحقیق من جه کمکی به پیشبرد علم کرده است.؟

2-تحقیق من در حل مسئله ای که در بخش مقدمه مطرح شده چه کمکی کردهاست؟

3-چهنتیجه گیریها و تلویحات در بخش نتایجیا یافته ها ، توصیف کلامی مختصر ومفیدی از آنچه به دست آمده است ارائهمی شود . همچنین اگر از آمار برایتحلیل و تفسیر نتایج استفاده شده استاطلاعات آماری لازم نیز گزارش میشوند . معمولاً در پژوهشهای آزمایشی هم ازآمار توصیفی استفاده می شود وهم از آمار استنباطی نظری از تحقیق من قابلاستخراج است.؟

مراجع

بخشمراجع پژوهشنامه فهرست اسناد مربوط بهمطالبی را که در متن به آنها اشارهشده است شامل می شود . نقش فهرست مراجعپیوند دادن پژوهش با ادبیاتپژوهشی مربوط به آن است . دقت کنید که تمامیمراجع و مأخذ ی را که در متنبه آنها استناد کرده و یا مورد استفاده قرارداده اید در فهرست مراجعبیاورید .

ازسوی دیگر ، در داخل متن به تمامی مواردمندرج در فهرست مراجع نیز استنادکنید . به سخن دیگر ، هیچ موردی نباید درفهرست مراجع بیاید که متنپژوهشنامه به آن اشاره نشده باشد ، و هر اثری کهدر متن پژوهشنامه به آناشاره یا استناد شده است نیز باید در فهرست مراجعذکر شود .

شیو ه های استناد کردن

استنادکردن یا سند آوردن از مهمترین و درعین حال پیچیده ترین موارد تهیة هرگونه نوشتة علمی به ویژه پژوهشنامه است . منظور از استناد این است کهنویسنده چگونگی استفاده از اندیشه هایدیگران را به خواننده معرفی نماید . نخستین مطلبی که در این باره باید مشخصشود این است که چیزی باید مستندشود.

امالازم نیست مطالبی را که برایخوانندگان دانش عمومی به حساب می آیند مستندسازید . برای نمونه ، اشاره بهشرطی سازی پاولفی یا نظریة فروید ذکر منبعضروری نیست . با این حال ، اگراز یکی از منابع پاولف یا فروید مطلبی راعیناً نقل می کنید در آن صورت ذکرمنبع الزامی است .

تنهادر صورتی باید به اثر یا آثاریاستناد کنید که به آنها دسترسی مستقیمداشته باشید . اما اگر ناچار شدیدمطلبی را از کسی نقل کنید یا مورداستناد قرار دهید که در منبع کس دیگریآمده و خودتان دسترسی مستقیم به اصلاثر ندارید ، باید صراحتاً مشخص کنیدکه آن مطلب را از یک منبع دست دومگرفته اید.

موارد مختلف استناد

ازآنجا که منابع و ماخذ مورد استناد آثارعملی گوناگون اند ، موارد مختلفاستناد نیز بسیار متنوع هستند. ما در اینبخش شیو ه های مختلف استناد کردنرا توضیح می دهیم:

1-یک اثر دارای یک مؤلف: وقتیکه به یک اثر دارای تنها یک مؤلف استناد می کنید . مام و نامخانوادگی صاحباثر و سال انتشار اثر را رذکر نمایید . نام و نام خانوادگیصاحب اثر بایدبدون القاب آقا ، خانم ، مهندس ، پرفسور ، و غیره بیاید . وقتی نام مؤلفیکه اثر او مورد استناد قرار می گیرد بخشی از جملة متن است ،تاریخ اثر اوبه دنبال نامش در داخل پرانتز ذکر می شود .

در پژوهش خجسته (1370) چنین نتایجی به دست نیامد .

اگرنام مؤلف بخشی از جمله نیست ، یعنیذکر آن در داخل جملة متن ضرورت ندارد ،نام مؤلف و تاریخ انتشار اثر هر دودر داخل پرانتز قرار می گیرد و باعلامت مکث ( ویرگول ) از هم جدا می شوند .

در پژوهشی که به تازگی منتشر شده است ( محمدی ، 1374) شواهدی به دست آمده

2-یک اثر دارای دو مؤلف: وقتی به اثری که دارای دو مؤلف است استناد می کنید نام هر دو مؤلف و تاریخ انتشار اثر را ذکر نمایید .

به نمونة زیر توجه نمایید : یافنه های دانا و حسینی (1365) حاکی از این

3-یک اثر دارای سه تا پنج مؤلف: وقتی به اثری که دارای سه تا پنج مؤلف است استناد می کنید ، نخستین باریکه به اثر اشاره می نمایید نام تمامی مؤلفان را بیاورید ، اما در اشاراتبعدی به این اثر تنها نام خانوادگی اولین مؤلف را ذکر نمایید و به دنبال آنو همکاران را هم بنویسید .

استناد برای اولین بار : محمدی ، ارجمندی ، شکیبا ، اسلامی ، و صادقی ( 1370) در پژوهشی که در این باره انجام داده اند

استناد برای بارها ی بعد : محمدی و همکاران (1370) در پژوهش خود

4-یک اثر دارای بیشتر از پنج مؤلف : در مواردی که مؤلفان یک اثر شش نفر یا بیشتر هستند ، تنها نام خانوادگیاولین مؤلف ذکر می شود و به دنبال آن و همکاران و سپس تاریخ انتشار اثر میآید . در اشارات بعدی به همین اثر فهمین روال ادامه می یابد . (دقت کنیدکهدر فهرست مراجع نام همة مؤلفان را بیاورید)

رضوی و همکاران (1356)

5- آثاری که به نام سازمانها یا نهادها به چاپ می رسند : بعضی آثار علمی با نام شرکتها ، انجمن ها ، مؤسسات ، ادارات ، و ماننداینها انتشار می یابند . در استناد به این گونه آثار ، به جای مؤلف ، بهنام سازمان یا نهاد اشاره می شود : مرکز اسناد و مدارک علمی ( 1362) برایاصطلاح در راهنمای نویسندگان و ویراستاران ( انجمن روانشناسی آمریکا ، 1994)

در گزارشی که به تازگی انتشار یافته است ( نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، 1374)

6-نام و نام خانوادگی مولفان یکسان:

علاوه بر نام خانوادگی به نام کوچک هم اشاره شود:

احمد نیک خواه(1366)و جمشید نیک خواه(1366) در بررسی های خود

منابع

شهبازی،رحیم. (1386). دستنامه واژهپردازی فارسی و لاتین. تهران: نشر کتابدار. طوسی، بهرام. (1382). راهنمایپژوهش و اصول علمی مقاله نویسی. مشهد: نشرتابران. فتوحی، محمود. (1385). آیین نگارش مقاله علمی- پژوهشی. تهران: سخن. قندی، حسین. (1383). مقالهنویسی در مطبوعات. تهران: دانشگاه علامهطباطبایی. کاظمی، عباس. (1379). چگونه تحقیق کنیم: راهنمای جامع تحقیق،نگارش و دفاع از پایان نامه هایکارشناسی ارشد و دکترا. تهران: دانشگاهامام حسین (ع). مختاری، حیدر. (1384). چکیده ساختاری و نقش آن در فشردهسازی اطلاعات. فصلنامه کتاب. دوره 16، ش 4. ص. 79-73. منصوریان، یزدان (1388). مقاله نویسی علمی: اصول وروشها. تهران: نشر کتابدار

 


نمونه ای از یک مقاله

     بیش فعالی چیست؟

 

دید کلی

بیش‌فعالیبه حالتی دلالت می‌کند که در آنکودک به نحوی مفرط و بیش از اندازه فعال و پرجنب‌ و جوش است. تحرک زیاد این کودکاننه تنها خود آنها را بلکه اطرافیان ، همکلاس‌ها ، اولیای مدرسه را دچار مشکلمی‌کند. از آن جایی که در میان درصد بالایی از معتادین و افرادی که ترک تحصیلکرده‌اند علایم بیش فعالی در کودکی قابل مشاهده است.

از طرفی کودکان بیشفعال در معرض خطر بالایی ازاختلالسلوک ،شخصیت ضد اجتماعیو سوء مصرف مواد مخدر قراردارند لذا آگاهی همگان بویژه والدین و معلمان در این حالات از اهمیت بسزاییبرخوردار است. نقص در تمرکز یا اختلال بیش‌فعالی (ADHD)شرایطی را برای کودک ایجاد می‌کند که نتواند آرام و بدون حرکتبنشیند، رفتارش را کنترل کرده و توجه خود را به یک موضوع خاص معطوف کند.

 

شیوع بیش فعالی

از هر 100 کودک 5 کودک می‌توانند مبتلا به ADHA باشند. پسران 3 برابر بیش از دختران در معرض ابتلا قرار دارند. اغلب این مشکلات قبل از 7سالگی آغاز می‌شوند و ممکن است والدین تا وقتی که فرزندشان بزرگتر نشده متوجه مشکلاو نگردند. پزشکان نمی‌دانند که چه چیزی باعث بروز ADHD می‌گردد ولی مطالعات بر رویمغز انسان‌ها را به فهم علل اجتماعی ADHD نزدیکتر کرده است.

پزشکان معتقدندافراد مبتلا به ADHD فاقد میزان کافی از مواد شیمیایی خاص به نام میانجی‌های عصبیدر مغز هستند. این مواد شیمیایی به مغز در کنترل کردن رفتار کمک می‌کند. والدین وآموزگاران باعث ایجاد ADHD در کودک نمی‌شوند ، بلکه آنها می‌توانند در فعالیت‌هایکودک به وی کمک کنند.

علایم ADHD

 • مشکل در توجه
 • فعالیت بیش از اندازه (بیش‌فعالی)
 • انجام عمل قبل از فکر کردن به آن (حرکات تکانشی)

 

انواع بیش‌فعالی

نوع بی‌دقت و بدون توجه

 

در این نوع در فرد نمی تواند روی تکلیفی که به اومی‌دهند و یا یک فعالیت خاص تمرکز داشته باشد. اکثر کودکان دچار ADHD در دقت و توجهکردن دچار مشکل هستند. این دسته از افراد غالبا:

 • توجه زیادی به جزئیات ندارند.
 • بر بازی‌ها و کارهای مدرسه نمی‌توانند تمرکز داشته باشند.
 • کارهای مدرسه و فعالیت‌های روزانه خود را در منزل تا آخر دنبال نمی‌کنند و آنهارا به پایان نمی‌رسانند.
 • ‌نمی‌توانند یک وظیفه یا تکلیف را تمام و کمال انجام دهند.
 • اسباب بازی‌ها ، کتاب‌ها و وسایلشان را اغلب گم می‌کنند.

نوع تکانشی - بیش‌فعالی

 

در این نوع از اختلال فرد بسیار فعال است. و بدونفکر اقدام به فعالیت و انجام کار می‌کند. فعالیت بیش از حد معمول ، قابلمشاهده‌ترین مشخصه اختلال ADHD است. کودک بیش‌فعال همیشه در حال انجام کاریمی‌باشد. ممکن است سطح بیش‌فعالی با افزایش سن کاهش یابد. این کودکان قبلا از اینکه راجع به عملی فکر کنند آن را انجام می‌دهند.

برای مثال این کودکان ممکناست بطور ناگهانی وسط خیابان شروع به دویدن کنند و از یک سمت به سمت دیگر خیابانبدون نگاه کردن حرکت کنند و یا این که از درخت بلندی شروع به بالا رفتن کنند. ممکناست آن ها موقعیت‌های خطرناک شگفت زده شوند. گاهی هم هیچ ایده و فکری برای خارج شدناز این وضعیت ندارند. غالبا ،فعالیت‌های تکانشیو بیش‌فعالی با هم هموارههستند. مشخصه کودکانی که این اختلال را با هم دارند بدین گونه است:

 • بی‌قراری و ناآرامی
 • ‌دویدن مداوم از سویی به سوی دیگر و یا بالا رفتن از چیزی
 • پایین آمدن از صندلی وقتی که اجازه این کار را ندارند.
 • عدم توانایی در بی‌سر و صدا بازی کردن
 • بیش از حد صحبت کردن
 • پاسخ‌دادن ناگهانی و بدون فکر به پرسشی که هنوز تمام نشده است.
 • عدم توانایی در صبر کردن برای نوبت خود
 • بدون اجازه وسط بازی دیگران پریدن
 • وسط صحبت دیگران پریدن

نوع ترکیبی

 

در این نوع اختلال فرد بسیار فعال است و بدون فکر اقدام بهفعالیت و انجام کار می‌نماید. کودکان با این نوع اختلال نشانه‌هایی از هر دو نوعقبل را که متذکر شویم دارا هستند. آنها در توجه‌کردن، بیش‌فعال بودن و کنترلتکانش‌های خود دچار مشکل هستند. البته گاهی تمام کودکان بی‌توجه هستند و یا اینکهبیش از حد فعالیت می‌کنند و حرکات تکانشی دارند.

اما در کودکان دچار ADHD این حرکات همیشگی هستند نه استثنایی این رفتارها برای کودک در خانه ، مدرسه و بادوستان مشکلات حقیقی ایجاد می‌کنند در نتیجه اکثر کودکان دچار این اختلال ، احساسافسردگی ،اضطراب وعدم اطمینان به خود را دارند. این احساسات جزء نشانه‌های ADHD محسوب نمی‌شوند و دراثر مشکلات مکرر در خانه و مدرسه در کودک ایجاد می‌شوند.

 

 

چطور می‌توان فهمید کودکی مبتلا به ADHD است؟

 

وقتی علایم ADHD در کودکیمشاهده شود باید توسط یک متخصص ماهر مورد ارزیابی قرار گیرد. این فرد می‌تواند ازکارکنان مدرسه باشد و یا این که در مطب خصوصی مشغول بکار باشد. تنها راه حصولاطمینان ، ارزیابی کامل توسط متخصص می‌باشد. باید در اینجا به دو نکته توجه داشت:

 • نباید نظر دیگران را دال بر این که کودکی ADHD است به آسانی پذیرفت.
 • این نکته حائز اهمیت است که کودک همراه با ADHD ناتوانایی‌های دیگران را نیزدارد.

درمان

درمان سریع برای ADHD وجود ندارد اما علایم آن قابل کنترل هستند. والدین و آموزگاران باید به نکات زیر توجه داشته باشند.

 • در مورد این اختلال اطلاعات بیشتری کسب کنند.
 • برنامه تعلیم و تربیتی خاصی را متناسب با نیازهای کودک ایجاد و طرح‌ریزینمایند.
 • ایجاد طرح دارو درمانی ، درصورتی که والدین و پزشک احساس کنند که کودک به دارودرمانی نیاز دارد.

راهنمایی‌هایی برای والدین

 • وقتی که فرزندتان کارش را خوب انجام می‌دهد به اول پاداش دهید. در فرزند خودتوانایی ایجاد کنید و نیز با او در مورد استعدادهایش صحبت کنید و او را به بکارگیریتوانایی‌هایش تشویق و ترغیب کنید.
 • با فرزند خود کاملا واضح و روشن صحبت کنید. برای این کار با پشتکار ، مصر ومثبت باشید و خواسته‌های خود را کاملا برای فرزند خود روشن سازید. به فرزند خودبگویید چه کارهایی را باید انجام دهد نه این که فقط ، آنچه را نباید انجام دهد بهاو گوشزد کنید.
 • شیوه‌هایی را برای کنترل رفتار فرزند خود یاد بگیرید این برنامه‌ها عبارتند از: ایجاد جدول برای فعالیت‌های فرزندتان ، داشتن برنامه برای پاداش ، نادیده گرفتنرفتارهای نامطلوب ، پیامدهای عادی و غیر طبیعی نتایج و پیامدهای منطقی.
 • با مدرسه فرزندتان تماس داشته باشید و برنامه تعلیم و تربیت خاص نیازهایفرزندتان را برای او تنظیم کنید. هر دوی شما (والدین و معلم) بایستی نمونه‌ای ازاین برنامه را داشته باشید.
 • با معلم در تماس باشید و به او بگویید فرزند شما در خانه چه عملکردی دارد و ازاو بپرسید که در مدرسه چه می‌کند و آنها را حمایت کنید.

راهنمایی‌هایی برای آموزگاران

باید بدانید که چه موارد خاصی برای دانشآموزان دشوار هستند. برای مثال ممکن است که دانش آموز ADHD در شروع یک کار دچارمشکل باشد در حالی که دانش آموزان دیگر در پایان‌دادن به یک عمل و شروع عمل بعدیشکل داشته باشند. بنابراین هر یک از این دانش آموزان نیاز به کمک‌های متفاوتیدارند.

 • به دانش آموزان نشان دهید چگونه از کتاب تکلیف و برنامه‌های روزانه استفادهکنند. همچنین مهارت‌ها و روش‌های یادگیری را به آنها آموزش دهید و آنها را به شکلمنظم تقویت (پاداش) کنید.
 • به دانش آموزان در فعالیت‌های بدنی‌شان کمک کنید. (برای مثال) به آنها اجازهدهید تا کاری را ایستاده پای تخته سیاه انجام دهند). در بین برنامه‌ها به آنهااستراحت دهید.
 • با والدین و دانش آموزان هر دو با هم برای نو آوری و اجرای یک برنامه تعلیم وتربیتی متناسب بمنظور نیل به نیازهای دانش آموزان به فعالیت و همکاریبپردازید.
 • انتظارات بالا از دانش آموزان داشته باشید اما سعی کنید راه‌های جدیدی را برایانجام کارها امتحان کنید صبور باشید و شانس دانش آموزان را برای کسب موفقیت بالاببرید.

 

 


استرس

مقدمه
    فشارهای عصبی و روانی که به اصطلاح استرس نامیده می‌شود در زندگی روزانه‌ ما به طور فراوان مشاهده می‌گردد. نگرانی افراد نسبت به کار، خانواده، فرزند، دوری اعضای خانواده از یکدیگر و جدائی از آنها، مشکلات اجتماعی، وضع اقتصادی و نیازهای گوناگون، انتظارات و توقعات اداره یا سازمان از کارمندان، پیشرفت تکنولوژی ، نگرانی و بیم از کهنه شدن معلومات و اطلاعات، مشکلات مدیریت و توقعات کارکنان همگی سبب می‌شود که فرد از لحظه بیداری بامداد تا هنگام آرمیدن شامگاه همواره دچار هیجان‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها، بیم‌ها و امیدهای گوناگونی باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی سازگار نیست.                                   

فشار عصبی حاد، نیروی انسانی سازمان را ضایع  و فرسوده می‌سازد. بدین ترتیب است که فشار عصبی در سازمان همچون آفتی، نیروها را تحلیل می‌برد و فعالیت‌ها و تلاش‌ها را عقیم می‌سازد. اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملاً مشهود بوده و مدیران و مسئولین یکی از آسیب‌پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند. ارتقای «بهداشت روانی محیط کار» به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی بشمار می رود و برای پیشرفت و رشد کشور در همه زمینه‌ها ابتدا باید از نیروی انسانی سالم، متفکر و خلاق استفاده کرد زیرا استفاده از نیروهای سالم جسمی و فکری در ادارات خدماتی، آموزشی و ... در بالا بردن سطح بهره‌وری تأثیر بسزائی دارد.

محیط کار زندان نیز به لحاظ شرایط خاص حاکم برآن قاعدتاً از میزان استرس بالاتری برخوردار است و لازم است که کارکنان و مسئولین زندانها با منابع بوجود آورنده استرس و راهکارهای غلبه بر آن آشنایی کافی داشته باشند تا میزان کارایی و بهره وری در مجموعه آنان بالاتر رود.

مقاله حاضرگامی هر چند کوتاه در این راه است.

تعریف استرس :

 به طور کلی تعاریف گوناگونی از فشار عصبی و روانی به مفهوم استرس شده است .

 استرس فرسودگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر مسائل و مشکلات واقعی یا خیالی پدید می‌آید. همانگونه که یک ساختمان در طول زمان و به واسطه وضع آب و هوا دچار فرسایش می‌شود، ارگانیزم و بدن انسان نیز به واسطه مشکلات فردی، خانوادگی و مسائل کاری دچار فرسودگی می‌گردد.

استرس به مجموعه واکنشهای عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش بینی نشده داخلی و خارجی اطلاق گردیده، بدین گونه که هرگاه تعادل داخلی یا خارجی از میان برود، استرس پدیدمی‌آید.
استرس گاه موجب آسیبهای فراوانی به فرد و سازمان می‌شود. فشار روانی در فرد باعث می‌شود که بدن وظایفی را که بطور عادی و به سادگی می‌تواند انجام دهد با دشواری بیشتری به انجام برساند.

به طور مثال استرس در مردان موجب کاهش میل جنسی ، اشکالهای نعوظی،‌ اختلال در باروری ، انزال زودرس، ‌انزال معکوس و در زنان باعث کاهش میل جنسی ، اختلال در ارگاسم ، اختلال یا قطع قاعدگی و بسیاری دیگر بیماری های جسمانی دیگر همچون بیمارهای قلبی ، زخم معده ، اسهال و ... می‌گردد.

در کنار بیماریهای عدیده جسمانی، استرس باعث بروز اختلالات روانی پایدار همچون افسردگی شده که به علت عدم آگاهی از نحوه شروع و طولانی مدت بودن این نوع از اختلالات، به تدریج موجب کاهش کارایی فرد در مجموعه کاری خود می شود.


علل استرس:

 ریشه های فشار روانی را می توان  به طور کلی در عوامل فردی ومحیطی( خانواده، محیط کار و اجتماع) بررسی کرد .به دلیل اهمیت موضوع مورد بحث، ترجیحاً در این بخش نقش محیط کار و روابط حاکم در محیط کار را در ایجاد استرس بحث می کنیم.

محیط کاری وروابط حاکم بر محیط کار :

یکی از مهمترین عوامل ایجاد استرس و فشار روانی، به نوع ارتباط فرد و همکارانش، رئیس و زیردستانش بستگی دارد. برخی از دانشمندان علوم رفتاری این گونه اظهار کرده‌اند که وجود روابط خوب میان همکاران در یک محیط، عامل اساسی و محور سلامت فرد و سازمان است.

روابط ضعیف میان همکاران با توجه به بی‌اعتمادی، ضعف حمایتی و بی‌علاقگی نسبت به گوش دادن به حرف دیگران و بی‌توجهی به حل و رفع مشکلاتی که برای اعضای اداره یا سازمان پیش می‌آید، تعریف شده است.

اغلب ما یک سوم اوقات شبانه روز خود را در محیط کار می‌گذرانیم. فشارهای کاری تعارض‌ها و نومیدی‌ها مهم‌ترین علل فرسودگی جسمی و عاطفی هستند و بیماری و پیری زودرس نیز از عواقب آن است.

بر پایه این آگاهی‌ها فرضیه‌ای پدید آمده است که استرس یا فشار عصبی و روانی را مایه بیماری می‌داند و با اطمینان می‌توان گفت اگر استرس همیشه چنین نباشد اغلب اوقات پیش درآمد بیماری است.

تجربه روی حیوانات آشکارا نشان داده است هر بار که در معرض استرس قرارمی گیرند داغی ماندنی بر جای می‌گذارند که با آن ذخیره‌های سازگاری چنان صرف می‌شود که دیگر جانشینی آن، امکان پذیر نیست. از آنجا که به طور دایم دوره‌های استرس و استراحت را می‌گذرانیم حتی کم شدن یک دقیقه انرژی سازگاری در هر روز با هم جمع می‌شود و مجموع آن چیزی است که در نهایت آن را پیری و سالخوردگی می‌نامیم.

آثار استرس در هنگام کار بسیار گران تمام می‌شود و به صورت کاهش در بهره‌وری و کارآئی و عدم رضایت شغلی نمودار می‌گردد. استرس ممکن است به غیبت از کار، اشتباه، جابجائی و افزایش هزینه‌های درمان بیانجامد.

حتی یک بیماری کوچک استرس‌زا می‌تواند آثار مهمی بر سازمان داشته باشد. آثار منفی بیماری یک مدیر یا کارمند که دچار سردردهای عصبی می‌شود به صورت کاهش کارآئی، هزینه‌های مراجعه به پزشک و درمان و آثار منفی روانی بر همکاران و زیردستان ظاهر می‌شود. یک مدیر دچار استرس می‌تواند همه کارکنان را دچار استرس کند و یک کارمند می‌تواند استرس خود را به دیگران انتقال دهد.

عوامل موثر در افزایش میزان استرس در محیط کار:

مطالعات انجام شده در کشور بوجود آمدن استرس در محل کار را ناشى از عدم امنیت شغلی، تعارض حرفه اى یا شخصى با همکاران، انتظارات مدیران، استفاده از تکنولوژى، قوانین، مقررات، عدم توانائى در انجام وظائف محوله،محروم شدن از پاداش و ترفیع مى دانند .

معمولاً عوامل بسیاری سبب افزایش میزان استرس در محیط کار می‌شوند که از میان آنها می‌توان چند عامل زیر را نام برد:

الف) درگیری با رئیس یا مسئول : عدم شایستگی افراد دیگر در محیط کار به ویژه اگر همراه با اعمال قدرت باشد سبب عصبانیت و فشار روانی می‌شود. استرس شدید هنگامی رخ می‌دهد که کارمند احساس تفاهم و تمجید و پشتیبانی از سوی سرپرست خود را دارا نباشد. همچنین هنگامی که رئیس و سرپرست از نظر وظایف اداری یا فنی شایستگی لازم را نداشته باشد کارمندان به سبب اشتباهاتی که در نتیجه کار زیاد پیش می‌آید دچار استرس بیش از اندازه می‌شوند. اگر مدیر از پشتیبانی کارکنان خود سرباز زند مشکل اساسی و واقعی پدید می‌آید زیرا مدیران ناشایسته عادت دارند که گناه اشتباه‌های خود را به گردن دیگران بیندازند.

ب) ترس از شکست : یکی از دلایل مهم  استرس در محیط کار ترس از شکست است. ترس‌هایی از این قبیل که «آنچه را که از من انتظار می‌رود نمی‌توانم انجام دهم» یا «ممکن است دیگران کارشان را بهتر از من انجام دهند» اغلب سبب فرسایش روانی و جسمی فرد می‌شود. بدین سبب محول کردن کارهایی بیش از ظرفیت افراد درست نبوده و در هر مورد باید سطح کار، سطوح انتظار و ظرفیت فرد در نظر گرفته شود.

ج) برنامه‌های کاری فشرده : انجام کارهای متعدد در یک زمان مانند شرکت در کلاس یا جلسه، تهیه گزارش کار، قرار با افراد متعدد و برنامه ریزی برای جلسات آینده، بسیار خسته‌کننده و استرس‌آور است. خواه این‌گونه برنامه ها از سوی دیگران طرح‌ریزی شود یا خود فرد چنین برنامه‌هایی را تدوین کند. انجام کارهای گوناگون و تعهدات مختلف در یک زمان نتیجه‌اش خستگی، فرسودگی و فشار روانی و عصبی خواهد بود و باید به شدت از آن اجتناب شود.

د) محیط فیزیکی : محیط فیزیکی می تواند از طریق عومل آزاردهنده گوناگونی چون سروصدا و ازدحام، گرما یا سرما ، در شخص ایجاد استرس کند. این عوامل آزار دهنده هر چه قدر شدیدتر ، غیر قابل پیش بینی تر و غیر قابل کنترل تر باشد میزان استرس زایی آنها بیشتر خواهد بود.

نوع معماری نیز تاثیر بسزایی از لحاظ استرس زایی دارد. عمدتاً‌ محیط خوشایند و مناسب سبب آرامش روانی و بازدهی می شود . در حالی که محیطهای ناخوشایند استرس زا بوده ، کارایی افراد را پایین می آورد. بنابراین دکور سازی و تزئینات، نور و رنگ دیوارها می تواند تاثیر بسزایی در روحیه کارکنان بخصوص در محیط زندان داشته باشد.

 

رضایت از کار، رضایت از مدیریت و روابط حاکم، احساس امنیت شغلى، احساس مالکیت از جمله نیازهاى روانى موثر در کیفیت روحى و روانى کارکنان است که وجود آنها موجب بهره ورى وارتقاء عملکرد و کیفیت مى گردد.

راهکارهای مقابله با استرس 

- برقراری روابط کاری مناسب :

    یکی از بزرگترین زمینه هایی که کارمندان امروز باید در آن مهارت خاصی داشته باشند توانایی در برقراری روابط کاری مناسب است. اگر شما از این توانایی خدادادیتان استفاده نکنید، کیفیت روابط شما در محیط کار و خانواده روز به روز بدتر شده؛ به طوری که نهایتاً دیگران علناً از شما، رفتار و عملکردتان انتقاد می کنند. اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید که بی توجهی نسبت به این مورد می تواند باعث بروز استرس در شما شود.

 امروزه ما شاهد از هم پاشیدن لحظه به لحظه بسیاری از ازدواج ها، اخراج از کار، اعتیاد گسترده جوانان و بسیاری از مسایل بدیهی زندگی روزمره هستیم که به ندرت به خود آمده و از خودمان می پرسیم «آیا این روند روزی متوقف خواهد شد؟» احتمالاً نه- در واقع، یکی از عللی که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده، عدم توجه به برقراری ارتباط مناسب است.

بعضی افراد معتقدند که دنیا بدون وجود افرادی که از آنها خوششان نمی آید، بهشت خواهد شد! امروز رقابت در محیط های کاری به شدت افزایش یافته ولی متأسفانه افراد برای رسیدن به موفقیت از روش های نامناسبی استفاده می کنند. آنها به جای این که سعی کنند از توان خود برای رسیدن به موفقیت استفاده کنند سعی می کنند تا طرف مقابل خود را به هر طریقی که شده حذف کنند. با چنین تفکری، آنها هیچ وقت نمی توانند ارتباط کاری مناسبی با رقبای خود برقرار کنند و همیشه در استرس ناشی از شکست دست و پا می زنند.

- خواب مناسب:

در دنیای پرجنب و جوش امروز، مشکل بی خوابی تقریباً همه را دامنگیر کرده است. این مشکل باعث شده تا افراد زیادی به سمت استفاده از قرص های خواب آور و آرام بخش بروند. بی خوابی نشانه به وجود آمدن عدم تعادل و ناهماهنگی در سلامتی است که با بی توجهی به آن مسلماً مشکل جدی‌تر می‌شود و تا جایی پیش می رود که ممکن است ما را برای همیشه اسیر داروهای رنگارنگ و مختلف خواب آور کند.

یک سوم عمر هر انسانی در خواب می گذرد و این مدت، برخلاف تصور بعضی افراد اصلاً تلف شده محسوب نمی شود چرا که خواب به اندازه هوا و غذا برای بدن لازم است. هرگز از خواب شبانه خود غافل نشوید و به آن به چشم زمان از دست رفته و تلف شده نگاه نکنید. متأسفانه این برداشت و تصور نادرست! مورد پذیرش بسیاری از انسان ها قرارگرفته و باعث شده که آنها به خواب زیاد اهمیت ندهند. اگر به خواب شبانه و نقش آن در حفظ سلامت عمومی خود اهمیت ندهید، هرگز نخواهید توانست به مدت طولانی در فعالیت های روزانه خود موفق، مؤثر و شاداب باشید، چرا که استرس ناشی از بی خوابی بدترین تأثیرات را بر روی زندگی شما خواهد گذاشت. فراموش نکنید توانایی خوابیدن از جمله نعمت هایی است که خداوند به همه انسان ها ارزانی داشته است. خوابی که ضامن نشاط و موفقیت روز بعد در زندگی ماست.

 

پیدا کردن روش‌های مختلف مبارزه با استرس شرایطی را ایجاب می‌کند که مهم‌تر و مقدم‌تر از همه، تمرکز حواس است. اجازه ندهید در هنگام استرس، حواستان پرت شود، چرا که حتماً به سمت افکار منفی کشیده خواهد شد نه افکار مثبت و سازنده.

  - به محض احساس استرس در وجود خود به آرامی و عمیق نفس بکشید و سعی کنید تا فکر خود را روی ضربان قلبتان متمرکز کنید، در این حالت به خود بگویید من آرام و مسلط به خود هستم، ضربان قلبم به تدریج عادی می‌شود و آرامش تمام وجودم را خواهد گرفت. چنین جملاتی به شما کمک می‌کند تا در هنگام مواجهه با یک هیجان یا استرس شدید به سرعت آرامش لازم را بدست آورید.

  - برای رهایی از فشار عصبی و عضلانی، عمل کشش و رهایش عضلات را انجام دهید(فراگیری تکنیکهای آرمیدگی).

 اول از پاها شروع کنید. تا جایی که می‌توانید چند لحظه آنها را منقبض کنید. بعد عضلات را شل کنید. همین کار را برای دست‌ها در حالی که آنها را به هم می فشارید انجام دهید. بعد از چند لحظه آنها را رها کنید. عضلات صورت را با حرکت کشیدگی لب‌ها (مانند خنده شدید) و بعد رهایش آنها ورزش دهید. سعی کنید هر کدام از این مراحل چند ثانیه طول بکشد. این تمرین را چند بار تکرار کنید. کم‌کم آرامش درونی شما را فرا خواهد گرفت، احساسی که روح و فکر شما را نیز تسخیر خواهد کرد.

    - یاد بگیرید که گاهی اوقات از نقطه نظر دیگران به مسایل اطراف خود نگاه کنید. خودتان را در جای آنها بگذارید و درون آنها را درک کنید. به این ترتیب بهتر می‌توانید با آنها ارتباط برقرار کنید و همه چیز را به صورت منفی و تهاجمی نسبت به خود نخواهید دید.

      نکته مهم دیگر این است که شگرد جادویی ویژه خود را کشف کنید. شگردهایی که قادرند شما را در کنترل خود در نامطلوب‌ترین موقعیتها کمک کنند.

 با این تمرینات، به تدریج خود را آرام تر و راحت‌تر می‌یابید و اضطرابتان کمتر می‌شود و حتی قادر می‌شوید از هر اتفاق یا موقعیت پیش‌بینی نشده‌ای، به خوبی بگذرید.

نتیجه گیری:

مهمترین عامل پیشرفت و توسعه هر سازمان و اداره ای نیروی انسانی آن مجموعه است.                                   پس به نظر می رسد با شرایط موجود تامین بهداشت روان مدیران و کارکنان بایستی جزء مهمترین اهداف و استراتژی های هر مجموعه ای قرار گیرد.

با توجه به مجموع مباحث ذکر شده در این مجال می توان استنباط نمود که با فراگیری تکنیکهای رویارویی با موقعیتهای استرس زا  و پیشگیری از آن در محیط کاری ، در درجه اول سلامت روحی و روانی افراد تامین شده و از سوی دیگر میزان کارآیی آن مجموعه  به طرز چشمگیری افزایش می یابد.

منابع :

- فرهادی، ی.استرس، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-1384

- گنچی، ه. روانشناسی عمومی، موسسه انتشارات بعثت-1379

- آزاد،ح. مجموعه مقالات استرس و بیماری های روانی ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی-1374

به نام خدا

 

انگیزه چیست وچگونه آنرا در کارمندان تقویت کنیم

 

انگیزه عاملی است که ما  اغلب با تعجب و ناباوری به آن می­نگریم، زیرا تاثیری جادویی بر افراد دارد و با ایجاد شور و شوق و اشتیاق آنها را به سوی کار بهتر و نتایج برتر هدایت می­کند. عامل انگیزه در واقع چندان پیچیده نیست بلکه می­توان آن را در ارتباط بین افراد و آرامش و رضایتمندی آنها از شغلشان، به وضوح مشاهده کرد. البته انگیزه­مند کردن افراد و باقی نگهداشتن عامل انگیزه در آنان طی مدت زمان طولانی، بدون اینکه در انگیزه و سطح کارشان خللی وارد شود کار چندان ساده­ای نیست. حال می­توان با استفاده از پیشنهادهای عملی و اجرایی به مفهوم انگیزه پی برد و همکاران را به عالی­ترین سطح انگیزه رساند و در مدت زمانی طولانی این روحیه را در آنان حفظ کرد.

انگیزه باعث می­شود شخص به وظیفه خود پایبند باشد و کارها را با جدیت و نشاط انجام دهد. بدین ترتیب او می­تواند به آسانی با اهداف و خواسته­های خود، اعم از هدف­های ساده و یا دشوار و پیچیده دست یابد. این هدف­ها، گاه از ساده­ترین مسایلی هستند که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم، هدف­هایی مانند دستیابی به درآمد بیشتر یا سر وقت به خانه آمدن.

دلیل بی انگیزگی افراد را به راحتی نمی­توان شناخت، افرادی که دچار بی انگیزگی هستند، اغلب از بروز نگرانی­های درونی و نشان دادن ناکامی­های خود، جلوگیری می­کنند. اما معمولا رفتارهایی از آنها سر می­زند که نشان دهنده درون آشفته و روحیه کسل آنهاست. برای مبارزه با بی انگیزگی افراد باید زمینه­هایی فراهم آوریم تا بتوانیم به ریشه­های درونی و پنهان رفتارهای ظاهری آنها پی ببریم. با مشاهده نشانه­های بی انگیزگی در کارمندان و افراد زیر دست، باید منتظر بروز حادثه­ای ناگوار در عرصه کار و فعالیت خود باشیم، مگر اینکه پیش از آن، نیروی انگیزه را در افراد تقویت کنیم.

برخی از رفتارهای نشان دهنده بی انگیزگی عباتند از:

1ـ عدم همکاری در فعالیت­هایی که تلاش و همت بیشتری می­طلبد.

2ـ خودداری از انجام کارهای اضافه بر وظایف معمولی

3ـ عدم حضور به موقع در محل کار یا زود ترک کردن محل کار یا غیب غیرمترقبه

4ـ طولانی کردن اوقات تنفس روزانه مثل اوقات چای خوردن و ناهار و...

5ـ بی توجهی به زمان تنظیم و تحویل گزارش­ها یا امتناع از به اتمام رساندن کارهایی که میبایست در زمان مشخصی به پایان برسند.

6ـ ضعف کیفیت در انجام وظایف

7ـ شکوه وشکایت دایمی از موضوعات ساده و بی اهمیت

8ـ در هنگام بروز مشکلات گناه یا تقصیر را متوجه دیگران دانستن

9ـ خودداری از اطاعت از دستورات مافوق

وجود یکی از عوامل به معنای بی انگیزه بودن نیست ولی وقتی دو یا سه مورد از این نشانه ها در رفتار یک فرد مشاهده شود عملا زنگ خطر بی انگیزگی به صدا درآمده است. در چنین وضعی باید دلایل پیدایش این مشکلات را شناخت و برای ایجاد زمینه­ای مناسب جهت رفع آنها برنامه ریزی کرد تا کارکنان بتوانند به نحو احسن، به انجام وظایف و مسئولیت­های خود بپردازند.

 

یافتن ناتوانی در کارمندان

بسیاری از ناتوانی­های افراد، به خصوصیات فردی آنها باز می­گردد و اغلب به عامل انگیزه ارتباطی ندارد. عواملی همچون مواردی که در زیر به آنها اشاره می کنیم موجب می­شوند که افراد نتوانند به درستی به وظایف و مسئولیت­های خود عمل کنند.

1ـ آموزش ناقص

افرادی که از آموزش و تجربه لازم برخوردار نیستند، اغلب نمی­توانند خود را با شرایط جدید کار و فعالیت هناهنگ کنند، چنین افرادی فعالیت­های جدید را تجربه نمی­کنند و به میزان کار و تلاش خود می­افزایند. به طور کلی برخورداری از آموزش­های تخصصی، پیوند اساس با ارایه کار مطلوب دارد و افراد باید از همان آغاز کار وقبول مسئولیت، تحت آموزش کافی و همه جانبه قرار گیرند.

2ـ عدم صلاحیت

افرادی که برای پذیرش مسئولیت و انجام وظایف از صلاحیت و آمادگی لازم برخوردار نیستند در کار بی تنبلی دچار می­شوند. البته تعداد اندکی از آنها به ناتوانی و بی اطلاعی خود اقرار می­کنند و شما را در جریان بی کفایتی خود قرار می دهند. اغلب انان به جای بیان واقعیت، به نهانه­هایی واهی متوسل می شوند و با توجیه ناتوانی­هایشان از خود رفع تکلیف می­کنند.

3ـ بی انضباطی

وقتی کارها ناقص انجام می گیرد به عیوب و اشکالات فراوان بر می­خورد و موجب می شود که افراد وظایف و مسئولیت­های خود را جدی نگیرند و با سهل انگاری و به وظایف خود بپردازند.

4ـ عدم توجیه

وقتی سطح مطلوب و استانداردهای مورد نظر به درستی برای کارکنان تعین نشود وآنها با کیفیت مطلوب آشنا نباشند، نمی­توانند فعالیت ها و وظایف خود را با وضع مطلوب مقایسه کنند. بنابراین، دایما احساس می کنند که کارهایشان با اشتباه در آمیخته است.

5ـ مدیریت ضعیف

افرادی که پیش از این تحت مدیریتی ضعیف فعالیت کرده اند با جدیت دستورات را اجرا نمی کنند و همراه در انجام وظایف سستی و سهل انگاری می کنند آنها بدون اشتیاق و انگیزه تنها برای رفع تکلیف به دستورات عمل می کنند.

6ـ مشکلات شخصی

هنگامی که تغییری اساسی و ناگهانی در رفتار پدید می آید، باید دلیل آن را در مشکلات فردی یا خانوادگی وی جستجو کرد، زیرا ممکن است این مشکلات به مرحله حاد رسیده باشد.

حال پس از بررسی عوامل فوق می بایست به دنبال راه حل جهت از بین بردن بی انگیزگی بود، یاس و نا امیدی یک عامل موثر در رفتار و واکنش های منفی افراد است برای انگیزه مند ساختن افراد باید به زمینه های نا امیدی و ناکامی و یاس در رفتار و فعالیت هایشان پی برد. بررسی دلایل عدم موفقیت شغلی روشی برای بازسازی نقاط منفی و از بین بردن آنها و شناخت نیازهای فردی اقداماتی اساسی برای انگیزه مند ساختن دیگران هستند.

حیات آدمی وابسته به سه نیروی اصلی است از این نیروها به عنوان سطوح سه گانه نیازهای اساسی یاد شده که در مجموعه سلسله مراتب نیازهای انسان را تشکیل می دهد.

1ـ نیازهای اولیه 2ـ منزلت یا جایگاه اجتماعی 3ـ خواسته های شخصی

بر طرف نمودن نیازهای اولیه در زندگی شهری عمدتا مستلزم کسب درآمد از طریق حقوق و دستمزد است، در بیشتر جوامع کسب درآمد مادی عمل اصلی تلاش ها و فعالیت­های انسان است که از این طریق نیازها و خواسته­های خود را مرتفع می سازند. گرچه پاسخگویی به نیازها از اهمیت فراوانی برخوردار است و انگیزه اولیه انسان برای کار و فعالیت است ولی مسلما یگانه انگیزه حیاتی آدمی نیست. بیشتر مردم به میزان کسب درآمد از خود انگیزه و تلاش نشان می دهند در حقیقت کسب درآمد انگیزه تلاش و کار انسان است هرگونه پرداخت اضافی موجب تلاش بیشتر و انگیزه قوی تر می شود. اساسا باید بین درآمد افراد و میزان تلاش آنها تناسب منطقی وجود داشته باشد هنگامی که درآمد کارمندی به طور ناگهانی افزایش (پاداش، عیدی، تشویقی، اضافه کار و...) پیدا می کند مسلما دورنمای زندگی را روشنتر از پیش می بیند و آینده ای بهتر از شرایط کنونی برای خود مجسم می کند. سطح بالاتری از نیازهای اولیه وجود دارد که شخص به شدت نسبت به آنها احساس نیاز می کند و آن هم جایگاه و منزلت اجتماعی است. نهایت آرزوی انسان این است که در زندگی از موقعیت و منزلت اجتماعی مطلوب برخوردار باشد البته نیازهای اجتماعی به تناسب تفاوت فرهنگ­ها و جوامع، گوناگون و متفاوت است برخورداری از منزلت وموقعیت اجتماعی، از پاسخگویی به نیازهای اولیه مهمتر است وقتی کسی بیش از رفع نیازهای اولیه خود تلاش می کند در واقع انگیزه های بهتری در زندگی او ایفای نقش می کند. کسانی که نسبت به دیگران تلاش و فعالیت بیشتری می کنند می خواهند به موقعیت و منزلت اجتماعی برتری دست یابند.

در نهایت تامین نیازهای اولیه و برخورداری از منزلت اجتماعی به تنهایی پاسخگوی نیازهای انسان نیستند، نیرویی وجود دارد که نسبت به موارد قبلی از اهمیت بیشتری برخوردار است و آن هم تامین خواسته های شخصی و نیازهای فردی است که انسان را برای کار و فعالیت برمی انگیزد. آخرین آرزوی انسان پس از تحکیم موقعیت اجتماعی، دستیابی به خواسته ها و آمال شخصی است.

تا هنگامی که نیازها برآورده نشود، افراد از انگیزه کافی برای کار کردن برخوردار نیستند. پاسخگویی به نیازهای فرد نارضایتی و بدبینی را از ذهن او بیرون می کند و احساس ناامیدی و ناکامی او را از میان می برد. نگرش صحیح به نیازهای اساسی افراد امری ضروری و اساسی است چرا که بدون آن نمی توان درکی دقیق از مفهوم انگیزه ومسایل مربوط به آن داشت.

حال پس از شناخت انگیزه­ها و نیازهای اساسی به بررسی و برنامه ریزی برای ایجاد کار رضایتمندانه در محیط کار اداری می پردازیم برای اینکه افراد وظایف خود را به نحو احسن و مطلوب انجام دهند باید از کاری که انجام می دهند رضایت داشته باشند و فضای دلخواه بر محیط کار حاکم باشد آنگونه که با کمال میل پذیرای وظایف و مسئولیت های خویش باشند.برای رسیدن

به این وضعیت باید برنامه ای طراحی کنید که راهنمای عمل شما باشد و سبب شود همکارانتان رضایت شغلی پیدا کنند و برای انجام وظایف و مسئولیت ها تمایل داشته باشند.

خیلی ها معتقدند افراد بی انگیزه، افرادی تنبل، سست عنصر و بی رمق هستند و هیچ گاه برای انجام کار انگیزه ای از خود نشان نمی دهند. اما این اعتقاد نادرست است؛ چرا که غالبا شرایط و فضاهای حاکم بر کار، موجب عدم رضایت و نوعی دل آزردگی نسبت به شغل می شود مثلا فردی که شغلش فشار دادن چند دکمه برای به جریان انداختن و کنترل ماشین ها و دستگاه های برقی است همواره از این شغل شکایت می کند و از ان دلزده است. اما همین شخص هر روز چند ساعت با کمال شادابی و نشاط به بازی های رایانه ای و الکترونیکی می پردازد.

بنابراین فضای منفی حاکم بر کار زمینه سازی بروز خستگی و رنجش می شود. وقتی افراد احساس خوشایندی نسبت به شغل خود نداشته باشند آن را کاری ملال آور و بیهوده به شمار می آورند حال برای رفع این مشکل و ایجاد فضا و شرایط مناسب عوامل گوناگونی می بایست دست به دست هم داده که فرد به کار خود علاقه مند شود و با اشتیاق انرا  انجام دهد. مثلا افرادی نسبت به شغلشان احساس رضایت و علاقمندی دارند و از آن لذت می برند اولا در کارشان مهارت دارند دوما هنگام کار حداکثر شایستگی و کارآمدی خود را بروز دهند سوما دستمزد کافی دریافت می کنند این عوامل که مربوط به خود فرد هستند بر عملکرد او تاثیر مثبت می گذارد و یک سری عوامل دیگر هستند که از خارج فرد را تحت تاثیر قرار داده که اگر به صورت صحیح اعمال نشود نه تنها در فرد ایجاد انگیزه ورضایت ننموده، بلکه باعث دلسردی و نارضایتی در او نیز می شوند که ازآنچه میتوان به سیاست ها ومقررات اداری-شرایط حاکم برکارو000 اشاره نمود بایددر نظرداشت که ازبین بردن عوامل  وفشارهای خارجی الزاما به معنی انگیزه مند وعلاقه مند شدن افراد نسبت به کار نیست 0 برای اینکه همکاران شما از انگیزه کافی برخوردار باشند  و وظایف خود را بنحو احسن انجام دهند باید به آنان فرصت بدهید باید شرایط مناسب برایشان فراهم آورید ودر مقابل کاری که انجام میدهند دستمزد کافی پرداخت نمایید وانها را تشویق کنید باید پذیرفت که عوامل خارجی تاثیری جدی برعملکرد افراد میگذارد ومیتواند افرادرا متحول کند شرایطی فراهم آورید که همکارانتان نسبت به شغل خود احساس غرور وسربلندی کنند واز انجام آن لذت ببرند و با تمام توان به کار وفعالیت بپردازند واین افراد زمانی نسبت به کار خود احساس رضایت وعلاقه مندی میکنند که اولا کارشان را هدفمند بدانند واحساس کنند که کارشان مهم وسودمند است در نتیجه با انگیزه بیشتر واحساس مسئولیتی فراوانتر دست به انجام آن زنند ثانیا خود آنها مسئول نتیجه کارشان باشند وقتی افراد احساس کنند که با مسئولیت کاری را که انجام میدهند برعهده آنهاست وموفقیت آن کار به چگونگی و میزان تلاش شخصی آنان وابسته است وعوامل وسایر همکاران دیگر چندان تعیین کننده نیستند نسبت به کار خود احساس غرور می کنند در واقع نتایج حاصل از کار را وابسته به خود دانسته وبا اشتیاقی دو چندان وبا تمام قوا به کار می پردازند 0ثالثا نسبت به کار خود مطلع شوند وقتی افراد وکارکنان از نتیجه کارخود اگاهی داشته باشند و متناسب با ان ازطرف مسئولان ومدیران راهنمایی شوند احساس آرامش می کنند وبا انگیزه قویتر کار می کنند حفظ وتداوم انگیزه-هنگامیکه افراد بنحو مطلوب وبا انگیزه کافی کار می کنند باید روحیه مثبت آنها را حفظ کرد وتداوم بخشید باید روشی یافت که نه تنها در همین سطح از فعالیت روحیه وانگیزه باقی بماند بلکه به تدریج پیشرفت کنند0 اولین نشانه های کم کاری واهمال را به سرعت تشخیص دهید وبرای رفع آنها چاره ای بیاندیشید0  همیشه باید انگیزه افراد را در بالا ترین سطح حفظ کرد تا روحیه افراد وسطح کار هر دو در سطح مطلوب باقی بمانند0

 

منابع:چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم، کیت کنان:ترجمه قاسم کریمی  ،روانشناس

 » مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» خلاصه کتاب دین و روابط بین الملل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» ازدواج دانشجویی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» عملیات روانی از نظریه تا عمل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» تصاویر جدید استاد علی میرزایی پور :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» اصول روابط بین الملل دکتر خاوری :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» مدرسان برتر نیمسال اول :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» بازدید دانشجویان امور فرهنگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» دریافت کارت ورود به جلسه :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» ارتباطات سیاسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش :: ۱۳٩٢/۱٠/٧

استاد بیتا برارین

ارتباطات توسعه در جهان سوم

جامعه شناسی تبلیغات

نظریه های ارتباط جمعی

جنگ روانی و افکار عمومی- وردی نژاد

خلاصه کتاب شناخت افکار عمومی

پیشگویی استاد دزفولی

افکار عمومی، نیرویی نامریی

24 سریال یا سناریو-سروش دذفولی

بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری

 

 

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ورود به سامانه نماد علمی کاربردی ورود به سامانه سجاد ورود به سامانه نماد کتاب منشور ملل متحد لیلی رضوی طوسی مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ ورود به سامانه سجاد انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهلت ثبت نام انتقال دانشجو انتخاب واحد علمی کاربردی تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجانی
کلمات کلیدی وبلاگ علمی کاربردی (٥٩) دانشگاه علمی کاربردی (٢٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی (٢٠) جامع علمی کاربردی (۱٤) ثبت نام (۱۳) علمی کاربردی واحد 13 (۱۱) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱٠) واحد 13 علمی کاربردی (۱٠) وبلاگ واحد 13 (٩) دانشگاه (٩) دانشجو (٧) سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی (٧) روابط عمومی (٦) انتخاب واحد (٦) سید سروش دزفولی (٦) سروش دزفولی (٦) آسیه بهبودی (٥) کاخ گلستان (٥) کارشناسی ارشد (٥) uast (٥) سامانه سجاد (٥) سعید میرشاهی (٥) سامانه سجاد و نماد (٥) اردلان مقیم اسلام (٥) سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی (٤) استاد سعید میرشاهی (٤) وبلاگ علمی کاربردی واحد 13 (٤) علی جاویدمهر (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 (٤) uast13 (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 1 (٤) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی (٤) استاد اردلان مقیم اسلام (٤) گلستان کاخ (٤) ورود به سامانه نماد (٤) کاخ زیبای گلستان (۳) ورود به سامانه سجاد (۳) موزه گلستان (۳) استاد آسیه بهبودی (۳) استاد بهبودی (۳) سیاوش دانیالی (۳) وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) اردشیر لارودی (۳) آدرس دانشگاه علمی کاربردی (۳) uastacir (۳) uast13com (۳) زهرا ملکی دوست (۳) کارت ورود به جلسه (۳) دریافت کارت ورود به جلسه (۳) جامعه شناسی (۳) خبرنگاری (۳) روابط بین الملل (۳) برنامه هفتگی (۳) ازدواج دانشجویی (۳) ثبت نام علمی کاربردی (۳) دکتر جاوید مهر رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) سامانه سجاد علمی کاربردی (۳) واحد 13 (۳) دکتر علی جاوید مهر (۳) سامانه آموزشی (نماد) (۳) میرشاهی سعید (۳) سعیده حاج علی (۳) علیرضا آل قیس (۳) آل قیس (۳) بهبودی آسیه (۳) استاد علی میرزایی پور (۳) ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی (٢) علی میرزایی پور (٢) کارشناسی روابط عمومی (٢) مقیم اسلام اردلان (٢) مقیم اسلام (٢) استاد سعید محمدی پور (٢) زمان انتخاب واحد ترم جدید (٢) سجاد و نماد (٢) سامانه نماد (٢) پروین نورانی آسیا بر (٢) سعید محمدی پور (٢) استاد سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) دانشگاه جامع علمی (٢) نورانی آسیا بر (٢) استاد سعیده حاج علی (٢) نماد علمی کاربردی (٢) طریقه انتخاب واحد علمی کاربردی (٢) http://uast13persianblogir/ (٢) استاد سید محمد هاشمی مطهر (٢) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی (٢) مشاهده نمرات (٢) وبلاگ و سایت واحد 13 (٢) سید محمد هاشمی مطهر (٢) استاد میرشاهی (٢) علوم ارتباطات اجتماعی (٢) حسن روحانی (٢) فتحعلی شاه (٢) مقاله نویسی (٢) حاج علی (٢) زبان انگلیسی (٢) روان شناسی (٢) دانلود کتاب (٢) جنگ روانی (٢) خلاصه کتاب (٢) کارشناسی (٢) اسکینر (٢) برنامه امتحانی (٢) کتاب (٢) تعریف (٢) کنکور (٢) تبلیغات (٢) رسانه (٢) ادوارد دمینگ (٢) جامعه شناسی تبلیغات (٢) روزنامه‌نگاری (٢) دمینگ (٢) ثبت نام کارشناسی ارشد (٢) ثبت نام دانشگاه (٢) میرشاهی (٢) تدریس موفق (٢) ارتباطات بین الملل (٢) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران (٢) الهام حیرت سجادی (٢) استاد سیاوش دانیالی (٢) آدرس کاخ گلستان (٢) استاد سید سروش دزفولی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان (٢) دزفولی سروش (٢) لارودی اردشیر (٢) استاد اردشیر لارودی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان(7) (٢) استاد گل احمدی (٢) ابراهیم عزیزیان (٢) استاد ابراهیم عزیزیان فام (٢) ابراهیم عزیزیان فام (٢) حسن گل احمدی (٢) سامانه نماد:ورود به سامانه نماد (٢) سامانه ورود به سجاد (۱) ورود به سامانه نماد علمی کاربردی (۱) گل احمدی حسن (۱) استاد گل احمدی از دیار کردستان (۱) تخت فتحعلی شاهی (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(6) (۱) بازدید از کاخ (۱) کاخ زیبا (۱) رونمایی از وب سایت همایش (۱) دکترین هویج و چماق (۱) پلیس خوب، پلیس بد (۱) مکانیسم ماشه (۱) گرایش روزنامه‌نگاری و خبر نگاری : (۱) روزنامه‌نگاری و خبر نگاری (۱) 94-95 (۱) زمانبندی انتخاب واحد (۱) زمانبندی انتخاب واحد نیمسال (۱) سال تحصیلی 95-94 (۱) مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای دانشگ (۱) ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای (۱) روابط عمومی ها، رسانه های نوین یا استعمار نوین؟! (۱) تعریف روابط عمومی (۱) رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی (۱) ارشد علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد خبرنگاری بین المللی (۱) خبرنگاری بین المللی (۱) بررسی ۷ برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) درس های علمی کاربردی (۱) ورود به سامنه علمی کاربردی (۱) تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجان (۱) انتقال دانشجو (۱) انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) سجاد سامانه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ در اسفند ماه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام (۱) کتاب منشور ملل متحد (۱) لیلی رضوی طوسی (۱) دانلود رایگان کتاب منشور ملل متحد لیلا رضوی طوسی (۱) استاد محمد احمدی (۱) عزیزیان فام (۱) تصاویر استاد گل احمدی (۱) گل احمدی (۱) نسرین آقا ملا (۱) انتخاب واحد آخر! (۱) رشته کاردانی تاکسیرانی (۱) ثبت نام کارشناسی حرفه ای (۱) ثبت نام کارشناسی (۱) ثبت نامدانشگاه جامع علمی – کاربردی (۱) جلسه توجیحی درس کارورزی (۱) تالار خوارزمی (۱) ثبت نام عمره دانشگاهیان (۱) ثبت نام حج عمره دانشگاهیان آغاز شد (۱) حج عمره دانشگاهیان (۱) سی ثانیه پای صحبت برایان تریسی (۱) کاربرد قانون 20/80 پارتو (۱) پارتو 8020 (۱) برنج ایرانی و برنج ژاپنی! (۱) اتحاد و کار گروهی (۱) ژاپن درسی از استاد ژاپنی (۱) سندروم شکنجه (۱) آیا می دانید شکنجه خاموش چیست؟ (۱) بهنوش محتشمی (۱) استاد بهنوش محتشمی (۱) محتشمی بهنوش (۱) انتخاب واحد 94-93 (۱) شرایط و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی (۱) محمدی پور سعید (۱) توریست ها و جهانگردان خارجی (۱) کاخ زیبا و تاریخی گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش کاخ گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش (۱) روابط عمومی و ارتباطات (۱) kakh golestan (۱) آی سی تی چیست؟ (۱) هفته روابط عمومی و ارتباطات (۱) حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی (۱) تصاویر جدیدتر استاد بهبودی (۱) استاد لارودی (۱) تصاویر جدید استاد اردشیر لارودی (۱) نکته مهم در تدریس موفق (۱) از دهکده جهانی تا خانواده جهانی (۱) خانواده جهانی (۱) استاد سروش دزفولی (۱) داستان غم انگیز پایان گوبلز (۱) خودکشی گوبلز (۱) دکتر جوزف گوبلز (۱) رسانه سرد و گرم (۱) عنوان : رسانه سرد و گرم cool media and hot media (۱) رسانه گرم، مک لوهان (۱) جوامع سرد و گرم (۱) شماره های تماس ساختمان فاطمی (۱) خیابان حجاب روبروی هتل لاله (۱) دانشگاه آدرس (۱) آشنایی با افکار دمینگ deming (۱) عصاره آموزه‌های دمینگ (۱) دکتر ادوارد دمینگ (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) استاد نبیان (۱) تصاویر ساختمان جدید در فاطمی (۱) آدرس ساختمان فاطمی (۱) آخرین عکس با استاد میرشاهی (۱) آخرین عکس بهار با استاد بهبودی (۱) به عقل آفرینان دیوانه ات (۱) هرم وارونه در رسانه (۱) تعریف هرم وارونه (۱) هرم وارونه در خبر (۱) لید و انواع آن (۱) شروع خبر: لید lead (۱) *مشخصات لید: (۱) تعریف شایعه (۱) آلپورت و پستمن (۱) روان‏شناسى شایعه (۱) نظریه گوردون آلپورت (۱) گوردون آلپورت (۱) آلپورتِ (۱) ویلیام شرام (۱) مدل ارسطو (۱) شرام لاسول (۱) مدل هارولد لاسول (۱) مک لوهان و جامعه ایرانی (۱) دیدگاه های مارشال مک لوهان (۱) انتخاب واحد تابستان سال 93-92 (۱) انتخاب واحد تابستان 93-92 (۱) شرایط و زمانبندی (۱) الفتی علی احمد (۱) رسولی آذر (۱) سالاریان رجبعلی (۱) دکتر جاویدمهر (۱) علی جاوید مهر (۱) دکتر جاویدمهر مدیری پاسخگو (۱) دکتر جاوید مهر و فاطمه سادات نبیان (۱) برنامه واحد ها و زمان و محل برگزاری کلاس ها (۱) برنامه محل برگزاری کلاس ها (۱) رجب علی سالاریان (۱) رجبعلی سالاریان (۱) سالاریان رجب علی (۱) استاد سالاریان (۱) سعید میرشاهی علمی کاربردی (۱) انواع سبکها و روشهای تبلیغات (۱) سبکها و روشهای تبلیغات (۱) تبلیغات آمریکایی (۱) تبلیغات آلمانی (۱) فرم ارزیابی اساتید (۱) elmi karbordi (۱) ترم و پودمان تابستانه (۱) عکس تیمی با استاد مقیم اسلام (۱) دریافت کارت ورود به جلسه با آرامش (۱) کارت امتحان (۱) درس جامعه شناسی تبلیغات (۱) هنر در روابط عمومی (۱) هنر مصر هنر مرگ و هنر بابلی و سومری (۱) معلمی به سبک جدید (۱) اصول تدریس (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر، (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر: (۱) مطالعه پیشرفته (۱) آدرس کاخ گلستان 15 خرداد ارگ (۱) موزه گلستان تهران (۱) ادامه تصاویر بازدید از کاخ گلستان (2) (۱) گزارش بازدید از کاخ زیبای گلستان(1) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(4) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(5) (۱) استاد مقیم اسلام (۱) انجمن علمی دانشجویی (۱) مشخصات کاربری آسیه بهبودی (۱) استاد خدیجه ططری (۱) مشخصات کاربری خدیجه ططری (۱) خدیجه ططری (۱) اصول گزارش و مقاله نویسی (۱) مقاله نویسی در مطبوعات (۱) مقاله‌های ساده خبری (۱) گزارش به چه معنی (۱) to report (۱) reportare (۱) قهرمان چوگان (۱) اشعار استاد دانیالی (۱) دانیالی سیاوش (۱) زندگینامه سقراط (۱) داستان مرگ سقراط (۱) برنامه امتحانی تان را بگیرید (۱) خبر رسانی به سبک اخبار ساعت 14 سیما (۱) شبکه های اینترنتی (۱) اصول طلایی (۱) تصویر جدید از استاد میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد اردلان مقیم اسلام (۱) تصاویر جدید استاد آسیه بهبودی (۱) قبولی آزمون (۱) خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند سهراب سپهری (۱) مشتریان خود را از دست ندهید! (۱) چت هولمز (۱) بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری (۱) 24 سریال یا سناریو (۱) سروش دذفولی (۱) افکار عمومی، نیرویی نامریی (۱) دزفولی ارتباطات اجتماعی (۱) پیشگویی استاد دزفولی (۱) علمی کاربردی وبلاگ (۱) خلاصه کتاب شناخت افکار عمومی (۱) داوود زارعیان (۱) شناخت افکار عمومی (۱) جنگ روانی و افکار عمومی (۱) جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ (۱) ارتباطات توسعه در جهان سوم (۱) استاد بیتا برارین (۱) بیتا برارین (۱) برنامه امتحانات کلیه دانشجویان (۱) برنامه امتحانات کاردانی (۱) اکرم عباسی مقانکی (۱) استاد ندا آریان مهر (۱) استاد اقتصاد (۱) واحد آموزش دانشگاه (۱) واحد 13 تهران (۱) بایگانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) بایگانی کوچک اما مرتب دانشگاه جامع علمی کاربردی مر (۱) فرهنگ و هنر تهران واحد 13 (۱) لیلی اکبری فر (۱) علی آذرنیای کماری (۱) سعادت شیرزادی (۱) شیرین الله بخش (۱) نرگس مرادخانی (۱) نظرسنجی عجله ای!! (۱) علمی کاربردی واحد13 (۱) آدرس علمی کاربردی واحد 13 47 38 (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی واحد (۱) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی تهران (۱) تلفن دانشگاه علمی کاربردی واحد (۱) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی تهران (۱) سایپا یدک سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل (۱) برنامه هفتگی دانشجویان (۱) خبر مهم واحد 13 (۱) برنامه هفتگی کلاسها (۱) برنامه هفتگی کلاسهای علمی کاربردی واحد 13 (۱) ساختمان مرکزی (۱) خبر نگاری (۱) بی توجهی برخی مدرسان به گرانی وسایل آموزشی (۱) معلمان و دبیران برخی مدارس (۱) عزت الله پوریانuast (۱) آدرس دانشگاه علمی -کاربردی واحد 13 (۱) آدرس واحد 13 خیابان زرتشت (۱) اکرم عباسی (۱) استاد معصومه مولایی (۱) معصومه مولایی (۱) لیلی اکبری فر شهناز اسدیان (۱) معصومه مولایی استاد زبان و ادبیات فارسی (۱) اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور (۱) آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی (۱) wwwuastacir (۱) آدرس مراکز علمی کاربردی (۱) تصاویر استاد اکرم عباسی (۱) هدیه خانم نبیان توسط استاد دانیالی (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) عزت ا پوریان (۱) عزت اله پوریان (۱) نمایی از کافی نت دانشگاه با سرعت عالی! (۱) نمایندگان و بازاریابان خدمات بیمه ای سایپا (۱) آدرس نمایندگی های معتبر سایپا (۱) http://wwwsaipayadakorg/home (۱) uast13ir (۱) http://wwwuast13com/ (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد (۱) خلاصه سریال عمر گل لاله (۱) http://uast38com/ (۱) میر رضی الدین آرتیمانی (۱) اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر (۱) مخصوص کلیه ورودیها (۱) صندوق رفاه (۱) قابل توجه دانشجویان محترم واحد 13 (۱) پذیرش بهمن ماه از هم اکنون آغاز شد (۱) وسایل ارتباط جمعی (۱) روش های نوین تدریس (۱) فریدون وردی نژاد (۱) تاکسیرانی (۱) ارزیابی اساتید (۱) تعطیلی مدارس (۱) پذیرش دانشگاه (۱) امور فرهنگی (۱) نظریه های ارتباط جمعی (۱) آزمون ارشد (۱) منشور ملل متحد (۱) ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) هویج و چماق (۱) الوین تافلر (۱) آزمون کنکور (۱) سرفصل دروس (۱) دانشجویان دختر (۱) جامعه ایرانی (۱) روز معلم مبارک (۱) مدیریت خانواده (۱) امپریالیسم خبری (۱) فرهنگسرای فناوری (۱) hyundai (۱) تبلیغات تجاری (۱) کاخ موزه (۱) دانشجویان کاردانی (۱) اعتراض به نمرات (۱) شورای حل اختلاف (۱) سالاریان (۱) محمود سریع القلم (۱) رشته های کارشناسی (۱) رضی الدین آرتیمانی (۱) تلخیص کتاب (۱) تبریک روز معلم (۱) کارنامه کارشناسی ارشد (۱) انواع آمار (۱) اصول طلایی مشتری مداری (۱) فرم نظرسنجی (۱) سید محمود موسوی (۱) امپریالیسم رسانه ای (۱) حقوق ثبتی (۱) الهی به مستان میخانه ات (۱) اصل پارتو (۱) حسین قندی (۱) اصول روابط بین الملل (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) alvin toffler (۱) مدرسان (۱) نرم افزارهای حسابداری (۱) علمی کاربردی (۱) ثبت نام کنکور سراسری (۱) علم آمار (۱) وام دانشجویی (۱) محمد احمدی (۱) روابط عمومی الکترونیک (۱) برنامه ریزی فرهنگی (۱) جملات زیبا بزرگان (۱) دیپلماسی رسانه ای (۱) هرم وارونه (۱) golestan (۱) اعتراض به نمره (۱) sanjesh (۱) شرام (۱) شکنجه خاموش (۱) 80 نکته مهم در تدریس موفق (۱) روابط عمومی مدرن (۱) ثبت نام حج عمره (۱) قاجار (۱) شکسپیر (۱) کنکور سراسری (۱) افکار عمومی (۱) کلاس (۱) علامه طباطبایی (۱) تابستان (۱) روز معلم (۱) ict (۱) کنکور ارشد (۱) انتخاب رشته (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) مدیریت فرهنگی (۱) ایدئولوژی (۱) سنجش (۱) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (۱) ارتباطات سیاسی (۱) توریست (۱) نمونه سوالات (۱) آزمون (۱) نتایج (۱) ایرنا (۱) ارتباط (۱) حسابداری (۱) ضرب المثل (۱) نظرسنجی (۱) ارتباطات (۱) شایعه (۱) کنش (۱) آمریکا (۱) الکترونیک (۱) استاد (۱) روش تحقیق (۱) کشاورزی (۱) دانشجویی (۱) فراخوان (۱) توسعه (۱) اجتماعی (۱) خانواده (۱) ازدواج (۱) هنر (۱) دانشگاه آزاد (۱) همایش (۱) فناوری اطلاعات (۱) کاربردی (۱) گرافیک (۱) ثبت نام کنکور (۱) بازدید (۱) خبر رسانی (۱) حج عمره (۱) گلستان (۱) فساد (۱) کاردانی (۱) سوال (۱) اساتید (۱) زندگی (۱) تدریس (۱) سال نو مبارک (۱) گوبلز (۱) اقتصاد ژاپن (۱) زوج خوشبخت (۱) کاظم زاده (۱) عشق و ازدواج (۱) سریع القلم (۱) ملل (۱) غفاری (۱) پیام نور (۱) برایان تریسی (۱) بختیاری (۱) چوگان (۱) دهکده جهانی (۱) پارتو (۱) اطلاعیه ها (۱) نماد (۱) فیلسوف (۱) کارورزی (۱) پذیرش (۱) بنیاد شهید (۱) ترم تابستان (۱) ماهاتما گاندی (۱) برنامه امتحانات (۱) ویلیام جیمز (۱) ناصرالدین شاه (۱) عملیات روانی (۱) فقر فرهنگی (۱) پرداخت (۱) حقوق بین الملل (۱) مهلت ثبت نام (۱) پایان نامه (۱) کاردانی به کارشناسی (۱) میراسماعیلی (۱) حذف کنکور (۱) شهریه (۱) تئوری آشوب (۱) سجاد (۱) مطبوعاتی (۱) سبد کالا (۱) عشق و سیاست (۱) ارتباط جمعی (۱) دانشجویان کامپیوتر (۱) موزه هنرهای معاصر (۱) مک لوهان (۱) تابستانه (۱) مارشال مک لوهان (۱) متغیر (۱) اهمیت تبلیغات (۱) بهبودی (۱) جامعه آماری (۱) سقراط حکیم (۱) نوام چامسکی (۱) 16 آذر روز دانشجو (۱) آی سی تی (۱) غیرحضوری (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) حیاط زیبای ساختمان ملایی (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی (۱) بودجه فرهنگی (۱) روزت مبارک استاد (۱) استاد بی بی سادات میراسماعیلی (۱) بی بی سادات میراسماعیلی (۱) سادات میراسماعیلی (۱) استاد فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری (۱) استاد فرهاد فتاحی (۱) فرهاد فتاحی (۱) استاد فرهاد فتاحی استاد آمار و ارقام (۱) فرهاد فتاحی کاربرد آمار در علوم اجتماعی (۱) استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) استاد بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی تربیت بدنی (۱) بتول شاهینی علمی کاربردی (۱) معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر (۱) استاد هاشمی مطهر قاری قرآن (۱) رزومه دکتر فاطمه مدیری (۱) دکتر فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری علمی کاربردی (۱) دوره آموزشی روش تحقیق (۱) تحقیق روش تحقیق (۱) دوره آموزشی روش تحقیق : (۱) ایمیل استاد سید محمد هاشمی مطهر (۱) ایمیل فاطمه مدیری (۱) حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) کارت ورود به جلسه علمی کاربردی (۱) طریقه ارسال تحقیق با استاد (۱) طریقه ثبت نام و ایجاد کاربری در سایت دانشگاه (۱) تصاویر بزرگداشت مقام استاد (۱) بزرگداشت مقام استاد (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی از استادان (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی (۱) دانشجویان علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی ایران (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی کشور (۱) واحد 13 تهران uast13 (۱) واحد 38 (۱) علمی کاربردی واحد 38 (۱) فراخوان هنری (۱) علمی کاربردی واحد 13 تهران (۱) انتخاب واحد واحد13 (۱) واحد13 علمی کاربردی (۱) پایان مهلت انتخاب واحد (۱) نویسندگی و بازیگری (۱) نویسندگی و بازیگری واحد 13 (۱) سرکار خانم یاسا (۱) فراخوان علمی کاربردی (۱) دانشگاه علمی کاربردی + آدرس (۱) علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) علمی کاربردی uast (۱) اصول مطالعه (۱) ساختمان فاطمی (۱) قابل توجه دانشجویان علمی­ کاربردی (۱) ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی (۱) اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی (۱) مدیران گروه uast13 (۱) دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی (۱) wwwuast34acir (۱) دانشگاه علمی کاربردیواحد 34 (۱) علمی کاربردی 34 (۱) برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانات علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانی دانشگاه علمی کاربردی (۱) برنامه امتحان علمی کاربردی واحد 13 (۱) علی جاویدمهر (۱) استاد مینا قریب (۱) مینا قریب (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی 13 (۱) اصول گزارش نویسی (۱) پرداخت شهریه و مشاهده نمرات (۱) آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی (۱) ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) پذیرش دانشگاه علمی کاربردی (۱) ثبت نام جامع علمی کاربردی (۱) اطلاعیه اعتراض به نمره (۱) مشاهده نمرات دانشگاه علمی کاربردی (۱) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی تهران (۱) علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) اطلاعیه جدید دانشگاه علمی کاربردی (۱) نامه به استاد زهرا ملکی دوست (۱) سایت واحد 13 (۱) سید محمد هاشمی مطهر دانشگاه علمی (۱) سید محمد هاشمی مطهر علمی کاربردی (۱) ثبت نام بدون آزمون (۱) برنامه هفتگی علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر (۱) سمیه کاظم زاده (۱) استاد سمیه کاظم زاده (۱) استادسعیده حاج علی (۱) علمی کاربردی قوه قضائیه (۱) آدرس علمی کاربردی (۱) مرکز علمی ماربردی (۱) ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 (۱) ثبت نام دانشگاه 92-93 (۱) دفترچه 92-93 (۱) ثبت‏نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) علمی کاربردی 1392 (۱) ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-92 (۱) برنامه امتحانی روابط عمومی (۱) قیس آل قیس (۱) استاد آل قیس (۱) تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد ملکی دوست (۱) ملکی دوست (۱) استاد زهرا ملکی دوست (۱) رهام جوان ترین دانشجوی ایران (۱) استاد الهام حیرت سجادی (۱) حیرت سجادی (۱) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی (۱) درس ارتباط (۱) دوره چهارم (۱) بازرگان مقیم اسلام (۱) محمدی پور (۱) استاد حاج علی (۱) اسامی شاگردان ممتاز و نمونه (۱) ممتاز و نمونه علمی کاربردی (۱) عکس یادگاری با استاد (۱) استاد علیرضا آل قیس (۱) the second report on english (۱) simultaneous translation madual (۱) frost poetry (۱) محمد جواد ظریف (۱) نشست نمایندگان با جاوید مهر (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-93 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92-93 (۱) دانلود دفترچه علمی کاربردی 92 93 (۱) علمی- کاربردی (۱) بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا (۱) دانشجویان خبرنگاری (۱) بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور (۱) بازدید علمی کاربردی (۱) بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی (۱) بازدید از موزه هنرهای معاصر (۱) سهیلا ابراهیم پور (۱) استاد بهنام علمی (۱) بهنام علمی (۱) استاد فرید فتحی (۱) فرید فتحی (۱) اصول علم سیاست (۱) استاد محمدی پور (۱) رضا بازرگان (۱) استاد رضا بازرگان (۱) لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه (۱) استاد علمی کاربردی (۱) اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی 92 93 94 (۱) نتایج قبولی علمی کاربردی (۱) فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی (۱) 92 93 1394 (۱) انواع مدل های ارتباطی (۱) سیستم جامع آموزشی سجاد (۱) سیستم سجاد (۱) دانشجویان روابط عمومی (۱) ابراهیم پور ابیازنی سهیلا (۱) فتحی فرید (۱) علمی بهنام (۱) میرزایی پور علی (۱) تجلیل از دانشجوی سخت کوش (۱) صمد نیکجو (۱) دانشگاه علمی کاربردی (۱) امپریال imperial (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) ارتباطات توسعه (۱) علیرضا بهمن (۱) مبانی ارتباط جمعی (۱) بهورزی (۱) پزشکی- دارویاری (۱) کاردانی بهورزی (۱) پرتال دانشگاه جامع علمی و کاربردی (۱) مهلت پرداخت وام‌های شهریه (۱) تهدید وبلاگ دانشگاه (۱) تهدید وبلاگ uast13 (۱) وبلاگ دانشگاه (۱) تمدید ثبت نام کنکور ارشد 93 (۱) کنکور ارشد 93 (۱) پذیرفته‌ شدگان نهایی آزمون دوره‌های مهندسی فناوری (۱) http://labbaikir/ (۱) عضویت دکتر پورعباس در (۱) ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) دکتر پورعباس (۱) پورعباس (۱) درآمدی برنظریه فرهنگی (۱) cultural theory an introduction (۱) فیلیپ اسمیت (۱) مبانی نظری آسیب­های اجتماعی (۱) جامعه شناسی درباره چیست؟ (۱) جامعه شناسی - آنتونی گیدنز (۱) چکیده کتاب صور بنیانی حیات دینی امیل دورکیم (۱) چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم (۱) دانلود کتاب دلبستگی و روابط اجتماعی (۱) دانلود کتاب روانشناسی خرافات (۱) دانلود کتاب ازدواج موفق (۱) جامعه شناسی آنتونی گیدنز (۱) مترجم: منوچهر صبوری (۱) نظریه کنش متقابل - نظریه های جامعه شناسی (۱) کنش متقاب (۱) سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی (۱) مدیریت تبلیغات تجاری (۱) زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون (۱) تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (۱) http://uast13persianblogir/post/157/ (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته (۱) خلاصه و نقد کتاب موج سوم (۱) کتاب موج سوم (۱) دانشجوی عزیز روزت مبارک (۱) روز زیبای تفکر و آموختن، روز دانشجو مبارک (۱) فرم نظرسنجی را تکمیل کنید (۱) نظرسنجی علمی کاربردی (۱) سازمان‌ سنجش‌ اموزش‌ کشور (۱) بازدید از روابط عمومی hyundai (۱) پروین نورانی آسیابر (۱) تجلیل از استادان واحد 13 (۱) هفته پزوهش (۱) ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲ (۱) ثبت‌ نام پذیرش (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد (۱) مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) (۱) عنوان کتاب : دین و روابط بین الملل (۱) مرکز تحققات استراتژیک (۱) مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل (۱) مفهوم تجاوز (۱) جنگ و تعریف تجاوز (۱) دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل (۱) سبد کالای دانشجویان (۱) ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد 93 (۱) کارشناسی ارشد 93 (۱) پودمانی ترمی (۱) کارنامه ترم به ترم (۱) برنامه هفتگی دانشجو (۱) نحوه اعتراض به نمرات (۱) پرداخت شهریه پودمان جدید (۱) دزفولی سید سروش (۱) نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی (۱) دانشگاه جامع علمی‌ ـ‌کاربردی (۱) برارین بیتا (۱) اثرات رسانه ها و ظهور دوره چهارم (۱) اثرات رسانه ها (۱) تبلیغ مردم (۱) ارزیابی مدرس (۱) کارت ورود به جلسه آزمون (۱) استاد علی میرزایی پور و پسرش (۱) استاد میرزایی پور با پسر گلش (۱) اطلاعیه ثبت نام با تاخیر (۱) لیست دانشگاههای علمی کاربردی (۱) سایت دانشگاه های علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی (۱) تحلیل آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی91 (۱) آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (۱) ادوارد هرمان (۱) سانسور و فیلتر رسانه ها در آمریکا (۱) سانسور و فیلتر (۱) مدل چامسکی (۱) اداورد هرمان (۱) فیلتر پروپاگاندا (۱) ۵ اصل «فیلتر» اخبار در رسانه‌ها (۱) دانشگاه علمی-کاربردی (۱) فرهاد فرید (۱) بازدید دانشجویان کامپیوتر (۱) بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری (۱) بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی (۱) بازدیدهای دانشجویان واحد 13 (۱) دانشجویان واحد 13 (۱) بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی (۱) پروین نورانی (۱) آشنایی با نرم افزارهای حسابداری (۱) نرم افزارهای نوین حسابداری (۱) بازدید از شرکت توزیع نیروی برق (۱) بازدید دانشجویان روابط عمومی از شرکت توزیع نیروی ب (۱) جامعه اطلاعاتی و نقش آن در ارتباطات بین الملل (۱) inf ormation society (۱) نظریه ی رفتار گرایی اسکینر (۱) کاربرد نظریه ی رفتار گرایی در برنامه ریزی درسی (۱) آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش (۱) برحاس فردریک اسکینر (۱) burrhus frederic skinner (۱) ارتباط سیاست با ارتباطات (۱) برقراری ارتباطات (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی از کتابخانه شقایق (۱) کتابخانه شقایق (۱) بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید (۱) گرایش روزنامه نگاری (۱) خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای (۱) کتاب دیپلماسی (۱) روابط بین الملل اسلامى (۱) نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى (۱) زندگى اجتماعى (۱) عملیات روانی از نظریه تا عمل (۱) کتاب دین و روابط بین الملل (۱) دین و روابط بین الملل (۱) مدرسان برتر نیمسال اول (۱) اصول روابط بین الملل دکتر خاوری (۱) دکتر خاوری (۱) علی میرزائی پور (۱) دانشجوی 8 ساله علمی کاربردی (۱) اینترنت ساختمان ملایی زیر صفر (۱) سایت دانشگاه علمی کاربردی (۱)