شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران (علمی کاربردی)
جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٢/٦/٧

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی


استاد سعیده حاج علی

 

تصاویر جدید استاد ملکی دوست

تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی

رهام جوان ترین دانشجوی ایران

یک جوان دیگر از دست رفت!

تصاویر جدید استاد آل قیس

برنامه امتحانی روابط عمومی

ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای

ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93
 

تصاویر جدید استاد حاج علی

ثبت نام علمی کاربردی 92-93

نشست نمایندگان با جاوید مهر

استاد سعید میرشاهی

برنامه هفتگی

استاد علیرضا آل قیس

استاد سعیده حاج علی استاد سمیه کاظم زاده

The second report on English

... علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر

فصل اول چیستی ارتباط اجتماعی

1)ارتباط بین انسانها چیست؟

1- ارتباط بین انسانها اساس شکل گیری جامعه انسانی به معنای واقعی است .

2 بسط و تراکم ارتباطات موجبات بسط و تعالی فرهنگ را فراهم می سازد.

3 در جریان ارتباط بین انسانها نه تنها دانسته ها، بلکه عقاید، نظرات و احساسات مورد تبادل قرار میگیرند.

4 فرآیند ارتباط بین انسانها با استفاده از نمادهایی چند صورت می گیرد.این نمادها به صورت یا شیوه که تجلی کند، حامل پیام انسانی به انسان دیگریا انسان هایی به انسان های دیگرند.

5 ارتباط بین انسانها تنها در صورت تماس فیزیکی صورت نمی پذیرد، بلکه از طریق یادآوری دیگران، یا با استفاده از پیامهای
مکتوب یا ضبط شده آنان، می توان در ارتباط با آنان قرار گرفت .

2)دانشمندان گوناگون در مورد ارتباط چه تعاریفی ارائه کرده اند؟


 

ارتباط را انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهایی چند می دانند ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات، افکار و رفتار از شخصی
 به شخص دیگر
به نظر این سه دانشمند(موجز،لاندبرگ،شراگ)زمانی که انسانها از طریق نمادهایی چند به تاثیر یکدیگر می پردازند
در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.

3)آیا در جریان فرایند ارتباطی بین انسانها فقط فکر و اندیشه انتقال می یابد؟

خیر. در جریان ارتباط بین انسانها نه تنها دانسته ها، بلکه عقاید، نظرات و احساسات مورد تبادل قرار می گیرند.

4)آیا ارتباط بین انسانها با تعالی و تکامل فرهنگ مرتبط است؟

بله . بسط و تراکم ارتباطات موجبات بسط و تعالی فرهنگ را فراهم می سازد.

5)نماد در معنای عام و خاص چیست؟

نماد در معنای خاص: نشان یا علامتی است که برای تجسم واقعیتی غیر مادی به کار می رود.

نماد در معنای عام : در معنای کلی نماد به معنای نشانی است قراردادی، نسبی و تابع شرایط محیطی ویژه .

فصل دوم اهمیت ارتباط  اجتماعی

1)فقدان ارتباط اجتماعی چه آثاری بر جای می گذارد؟

ارتباط انسانی منشا فرهنگ به عنوان زمینه و مبنای حرکت و ارتقای انسانی است. فقدان ارتباط، به معنای سکون نسبی در حیات انسانی و مانعی در راه هر نوع تعالی اجتماعی است و فقدان ارتباط باعث فقدان زبان می شود.

2)تعلق جهانی خبر چیست و در برابر کدام مفهوم دیگر قرار می گیرد؟

یکی از معانی مفهوم particularismدر انگلیسی تعلق یک حادثه به یک  محل ، یا خاص بودن آن است.

امروزه مفهوم universalismیا جهانی بودن یا تعلق جهانی خبر یا واقعه به جای آن مطرح می شود. بدین ترتیب یک خبر ساده امواجی از تاثیر را در سطح جهان چه در حوزه اقتصاد و چه در صحنه سیاست برمی انگیـــزد یعنی در جامعه ارتباطات مفهوم جهانی universalism به جای مـــلیnational یا محلی نشسته است.به همین جهت در دنیای ما حوادث ،خاص یک جغرافیای محدود نیست بلکه در عرصه جهان طنین می افکنند. به عنوان مثال:خودسوزی یک کشیش بودائی در گوشه ای از سایگون تنها موجبات تماشای چندرهگذر را فراهم نمی آورد بلکهدر تمامی جهان انعکاس می یابد.

3)پویایی نسبی اجتماعی به چه معناست؟

هرگز هیچ جامعه ای در حال سکون مطلق نیست و باز هرگز هیچ مرحله ای از حرکت تاریخی یک جامعه شاهد سکون و عدم پویایی مطلق نیست . آنچه وجود دارد و قابل توجه است، حرکت بطئ یا سریع اجتماعی است. در بعضی از موارد، جوامع در حالتی چنان ساکن به سرمی برند که شبه ایستا به نظر می آیند.

4)کاستی در ارتباط اجتماعی چه آثاری بر جای می گذارد؟

موجب پیدائی آسیبهای روانی است که خود می تواند به صوری بسیار نظیر خودکشی و.... تجلی نمایند.

فصل سوم  انواع ارتباط اجتماعی

1) ارتباط مستقیم چیست؟

ارتباط مستقیم ارتباطی است بین فرد یا افرادی چند با فرد یا افرادی دیگر بدون آنکه وسیله یا فردی واسطه وجود داشته باشد.

2) ارتباط جهانی از چهار دیدگاه و با در نظر گرفتن چهار نوع ابزار مطرح است، این چهار نوع وسیله ارتباطی کدامند؟

1 ابزار ارتباط جهانی نظیر تلفن، تلگراف، بی سیم و ...

2 ابزار ارتباطی که صورت فرا ملی یافته اند، نظیر تلویزیون اروپایی

3 وسایل ارتباط جمعی با انعکاس جهانی

4 ابزار یا وسایل حمل و نقل که حرکت یا جابجایی انسانها را در سطح جغرافیا فراهم می آورند.

3)ارتباط احساس برانگیز چیست؟ توسط چه کسی مطرح شد؟

فرآیند ارتباطی است که از طریق سخن یا نمادهای گوناگون برقرار می شود،بدون آنکه معنای دقیقی (محتوی ) انتقال یافته باشد.
در جریان این فرآیند ارتباطی، صرفا حالات احساس گونه منتقل می شوند و همبستگی اجتماعی و آمادگی روانی مشترک پدید میآورند. این مفهوم در آغاز توسط مالینوسکی به کار رفت .

4) ارتباط معطوف به هدف در برابر کدام یک از انواع ارتباط قرار می گیرد؟

ارتباط احساس برانگیز

5) فرا ارتباط چیست؟

به معنای ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباط های بعدی را مشخصسازد.

6) ارتباطات حرکتی کدامند؟

ارتباطی است نه از طریق سخن، بلکه با حرکات. به عنوان مثال، زبان بدنی موجبات پیدایی ارتباط حرکتی را فراهم می سازد .
هر حرکت چهره، سر و یا دست معنایی را به ذهن طرف ارتباط متبادر می سازد و در هر جامعه نیز تمایز می پذیرد.

 

فصل چهارم ( عناصر ارتباط اجتماعی )

1)بازخورد و عوامل رادع در تحقق آن کدامند؟

تاثیر مخاطب بر فرستنده پیام را برخی با تعبیر پس خورد مطرح ساخته اند .زمانی که بین فرستنده و گیرندهپیام، رسانه یا وسیله ای به عنوان ابزار واسط ارتباطی قرار می گیرد، فرایند پس خورد با اشکالات بسیاری مواجه می شود .

2)آیا وسایل ارتباطی، عناصری خنثی و بدون هیچ تاثیر بر فرآیند ارتباط و پیام قابل انتقال هستند؟

خیر در مورد تاثیر وسایل ارتباطی بر پیام و تمامی فرایند ارتباط و همچنین جامعه و محیط پیرامونشان، عقایدبسیاری وجود دارد؛ برخی از خنثی بودن و صرفا حامل بودن این وسایل یاد می کنند، برخی دیگر بدین اعتقادند که جامعه جدید از این وسایل چنان تاثیری شگرف برمی گیرد که ماهیتش تابعی از آنان است .

3)خویشتن یابی در برابر کدام مفهوم قرار میگیرد و در جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی چه معنایی را به ذهن متبادر میسازد؟

در برابر مفهوم شئ سروری است . باید در صدد آگاهی انسانها برآمد، موجبات بازگشت به خویشتن یا خودیابی را در آنان فراهم ساخت و کالا یا وسیله را در خدمت رفاه و سعادت آنان به کار گرفت .

 

فصل پنجم (صاحب نظران ارتباط اجتماعی)

1)مک لوهان هر یک از وسایل را در امتداد یکی از حواس انسانی می داند، منظور چیست؟

هر وسیله ارتباطی امتداد یکی از حواس انسان است.به عنوان مثال، خط امتداد چشم و رادیو امتداد شنواییاست. به بیان دیگر با پیدایی خط انسان توانست به عمق تاریخ رخنه کند و دنیاهای دوردست را ببیند؛ همانطور که در زمان خود با انسانهایی که فرسنگها دور از او هستند آشنا شود. این نظرمک لوهان این ویژگی صرفا از وسایل ارتباط جمعی نیست، بلکه همه وسایل چنین اند.به عنوان مثال، از دیدگاه او چرخ امتداد پاست .

2)دورانهای سه گانه جوامع از دیدگاه مک لوهان با توجه به تطور وسایل ارتباط جمعی کدامند؟

دوران تمدن باستانی بدون خط- دوران تمدن دارای خط یا بصری- دوران تمدن مبتنی بر وسایل ارتباطی الکترونیک

3)آیا مک لوهان به دورهای بسته در حرکت تاریخی جوامع می اندیشید؟

خیر . برخلاف بسیاری از صاحب نظران دگرگونی اجتماعی که بر دوره های بسته - یعنی تکرار تاریخ و بازگشت به دوران پیشین تاکید می ورزند، مک لوهان بر این اعتقاد است که هر چند در تاریخ دورانهایی مشابه ادوارپیشین پدید می آیند، اما، هرگز شاهد تکرار دورانهای گذشته در اعصار جدید نیستیم. این نظریه را دوره های باز یا مارپیچی می خوانند .

4 سه دوران مورد توجه رایزمن در تطور تاریخی جوامع بشر کدامند؟

1 دوران سنت راهبر 2 - دوران خود راهبر 3- دوران دیگر راهبر

5 تبلیغات فراآگاهی کدام است؟ به چه شیوه ای صورت می پذیرد؟

فنی خاص در تحمیل کالاهای مصرفی به توده هاست . بدین صورت که به همراه تبلیغ کالای خاص نام یا تصویری مقدس و جاذب با سرعتی بسیار از برابر بینندگان عبور داده می شود و آنان بدون آنکه ادراکی روشن از این تصویر ثانی یابند، نادانسته به کالای تبلیغ شده عشق می ورزند .

6 چهار تمایز اصلی بین جامعه صوری و معنوی کدام است؟

جامعه صوری : وسعت ، اراده اندیشیده ، بی نامی ، ارتباط سطحی

جامعه معنوی : اراده ی اورگانیک ، ارتباطات عمقی ، امتداد تاریخی ارتباط ، کوچکی جمع و ارتباط تام .

فصل اول ( ویژگی اساسی وسایل ارتباط جمعی : فراگرد گزینش )

1 مفهوم دروازبانان از کیست و منظور از طرح آن چیست ؟

شرام از صافی و کورت لوین از دروازبانان سخن به میان آورده اند . دروازبانان که در سرتاسر شبکه های خبری جای می گیرند، شامل خبرنگارانندکه باید تصمیم گیرند در جریان یک دادگاه، یا یک حادثه خاص یا تظاهرات سیاسی، کدام قسمت را متبلور سازند، کدام خبر را رها ساخته، کدامینرا در مجرای وسیله ارتباطی جای دهند، همچنین دروازبانان مولفان را نیز شامل می شود. زیرا آنان باید تصمیم بگیرند، از کدام موضوع یا فرد سخن بگویند، یا کدامین دیدگاه از زندگی را مطرح بسازند.تولیدکنندگان فیلم نیز باید تصمیم بگیرند از کدام صحنه فیلم بگیرند.کتابفروشان نیز باید تصمیم بگیرند کدام کتاب را برای فروش عرضه کنند و چگونه. معلمان باید تصمیم بگیرند کدام کتاب و یا مرجع را درسی تلقی نمایند.تلخیص کنندگان وقایع نیز باید تصمیم گیرند، کدامین حادثه یا خبر را در خلاصه خود جای دهند. حتی شوهر نیز باید تصمیم گیرد در ساعات شب کدام یک از حوادث روزانه را برای همسرش تعریف کند .

2 منظور از جامعه حسی چیست ؟ واضح این مفهوم کیست ؟

این مفهوم از سوروکین جامعه شناس معروف روزگار ماست . به نظر او، در چنین جامعه ای، امور معنوی اولویت کمتری می یابند و در مقابل، امور و پدیده های مادی، ملموس و محسوس، به جای آن می نشینند . به هنگام عمل و اتخاذ تصمیم، بشر در این جامعه به مصالح شخصی و مخصوصا مصالح آنی چنان بها می دهد که گاه ابعاد معنوی عمل به فراموشی سپرده می شود . دوران مصلحت گرایی، سود اندیشی، خویشتن نگری و مخصوصا توجه به پدیده هایی است که با ارضای غرایز جسمانی مرتبط اند.

3 در کار گزینش داده های خبری مشکل اساسی وسایل ارتباطی جدید نظیر روزنامه، رادیو و تلویزیون چیست ؟

مشکل اساسی وسایل ارتباط جمعی مخصوصا رادیو، تلویزیون و روزنامه تحقق کار گزینش در نهایت سرعت است .

4 انبوه خلق موجد بروز چه نوع ارتباطاتی است ؟

این مفهوم توسط گوستاو لوبن رواج یافت . انبوه خلق موجد ارتباطات مستقیم، بازتابی و احساس برانگیز است . لیکن نباید همانند لوبن تصور رود که هر انبوه خلق وحشی است و پیدایی انبوه خلق مظهر توحش انسانهاست، بلکه باید پذیرفت که در انبوه خلق میزان احساس مسئولیت کاهش می پذیرد، هیجانات سخت تسری می پذیرند، فرد قادر به اعمالی خطیر می شود، اما همین افرادی که تشکیل دهنده انبوه خلق هستند، اگر از قبل زمینه های نژادپرستانه یافته باشند تمایل به انجام اعمالی چون مثله کردن سیاه خواهند یافت، در حالی که اگربرعکس زمینه های انسان دوستی در آنان پدید آمده و تقویت شده باشد، همین افراد حماسه هایی از ایثار خواهند آفرید .

 

فصل دوم : ساخت و سزمان وسائل ارتباط جمعی

1-وسایل و ابزار انسانی واسط در ارتباط کدامند؟

در آغاز ، وسایل ارتباطی انسانها نه ساخت پذیر و نه قابل سازماندهی بودند. مانند یک پیک ، یک چاووش (وسیله انسانی ارتباط
که در مناسک مقدس به کار می آمد. زمانی که زائری عزم خانه خدا یا حتی مشهد مقدس می نمود، در پیشاپیش او (از خانه تا محل وسیله حمل و نقل) چاووش به صدای رسا ابیاتی در ستایش خداوند و مقام والای امام می خواند و عابرین با زائر روبوسی می کردند. امروزه در معنای عام چاووشی کسی است که پیامی مقدس رساند و جمعی را از آن آگاه سازد.) یا یک جارچی (از اولین وسایل انسانی ارتباط می باشد. تفاوت آن با چاووش در این است که همواره بعد مقدس ندارد. یک جارچی خبر یا اطلاعی را به صدای بلند برای تمامی اهالی یک ده یا شهر اعلام می داشت و جمعی را از پیام فردی یا جمعی دیگر ، مطلع می ساخت.)

2-زیرساختها و روساختها در زمینه ارتباط اجتماعی کدامند؟

1.زیرساختها یا ابزار تکنولوژیک ارتباط که مجموعه ای به هم پیوسته و متشکل هستند و با نیرویی همساز عمل می کنند و بر جامعه انسانی آثاری ویژه بر جاری می گذارند.

2.روساختها یا عناصری غیرتکنولوژیک حاوی سازمانها، مقررات ، اندیشه ها و افکار مرتبط با ارتباطات که خود در رابطه ای تعاملی
با زیرساخت قرار میگیرند.بدین معنی که هر دونوع ساخت ، ضمن تأثیرپذیری از یکدیگر ، مؤثر بر یکدیگر نیز خواهند بود.

3-عناصر الگوی لسول کدامند؟

کی  - چه می گوید  - از کدام مجرا  - با کی  - با کدام نتیجه

4-تمرکز گرایی در محدوده ارتباطات چیست ؟ مفهوم مقابل آن کدام است؟

کارکرد سازمان ارتباطی تحت تأثیر اندیشه های تمرکزگرایی در صورت تأکید بر تمرکز ، همه عناصر در یک مجموعه ادغام می شوند. در انجام هر عمل (حتی کوچک) از رأس واحد دستور می گیرند. هرم سازمان عمودی است و جریان اندیشه در درون هرم صرفاً تابعی است از توان مدیریت. این نوع سازماندهی وسایل ارتباطی با ماهیت کار نیروی انسانی شاغل در آن تباین می یابد.

مفهوم مقابل تمرکزگرایی عدم تمرکز و یا تمرکززدایی است که در هرم سازمان افقی شکل می گیرد و در آن هر جزء از کل سازمان درعین تعلق به کل اورگانیسم دارای اختیارات کافی است و بدون انتظار از مقامات بالا نیازهای خود را پاسخ می گویند.

 

5-مفهوم اندیشه آزاربخش چیست ؟ در چه شرایط ارتباطی پدید می آید؟

منظور زمانی است که صاحبان وسایل ارتباط جمعی تنها توجه خود را به جلب توجه بیشتر مردم و در نتیجه افزایش متقاضیان تبلیغات تجاری و افزایش قیمت های آگهی های تبلیغاتی ، معطوف دارند. این توجه مداوم موجبات ایذای فرد و در نهایت امحای نقش راهبری وسایل ارتباطی را فراهم می سازد. وسیله ارتباطی به جای آنکه موجب تعدیل خواستهای طبیعی ، تنظیم روابط انسانها و تنسیق امور اجتماعی شود، به اشتعال کششهای جسمانی ، فردگرایانه و عصیان افراد در برابر هنجارها دامن می زند و از آن نوعی فردگرایی که فردگرایی افراطی خوانده می شود، برمی آید. در این حال ، وسیله ارتباطی به جای آنکه راهبر جامعه باشد، به دنبال توده ها حرکت
 می کند، مردم فریبی ، تأکید بر نقاط حساس عوام هم از این وضع مایه می گیرند. این اندیشه در شرایطی که وسیله ارتباطی دولتی
بوده و بی نیازی مالی داشته باشد پدید می آید.

فصل سوم رسالتها و وظایف وسائل ارتباط جمعی

1)مفهوم توده یا جمع سازی چیست و در کدامین مرحله از مراحل برخورد جامعه یا وسائل ارتباط جمعی جدید
صورت پذیراست؟

وسائل ارتباط جمعی در  مرحله اول برخورد خود با جامعه به امحای تک افتاده ها قبایل جدااز یکدیگر و در نهایت ایجاد وحدت
و افزایش بعد فرهنگی در مدیریت سیاسی جامعه منتهی خواهد شد. این امر موجب خواهد شد وحدت ملی بهتر تحقق پذیرد و اگاهی از تعلق انسانها به یک کل (جامعه) صورت پذیر شود و ارام ارام فرهنگی کلی در جامعه شکل گیرد و انسانها از دیدگاههای مختلف با یکدیگر تشابه فکری و حتی ظاهری یابند که این پدیده را توده سازی یا جمع سازی اطلاق می کند و به معنای امحای فرهنگ خواص و فرهنگهای تک افتاده است.

2)پنج وظیفه از وظایف اساسی وسایل ارتباط جمعی کدامند؟

1-نقش های تفریحی 2-نقش های خبری 3-نقش های همگن سازی4- آگاه سازی 5-احساس تعلق اجتماعی

3)همگان چیست؟

منظور از همگان این است که در دنیای جدید بسیاری از انسانها بدون انکه یکدیگر را بشناسند از روزنامه یا مجله خاصی استفاده می کنند و همین موجبات بروز تشابه در اندیشه و حتی عمل آنان را فراهم می سازد در م واردی چند انان بدون اینکه هیچ تماسی با هم داشته باشند عادات و اداب مشترکی می یابند حتی لباس انها مشابهت می یابد و نحوه صرف و طبخ غذا در بین انان تشابه می پذیرد این خانواده جدید فکری خود نوعی گروه وسیع اجتماعی را پدید می اورند.

4)تعلق محلی خبر چیست و آیا امروزه قابل پذیرش است چرا؟

هیچ حادثه ای در عصر ارتباطات جمعی فقط به یک منطقه جغرافیائی محدود نیست و انچه تعلق محلی خبر یا خاص بودن خبر
یا حادثه برای یک محل یا منطقه خوانده می شود فقط به گذشته ای تاریخی اختصاص دارد . یک سیاه افریقائی جنوبی که از فرط خشم علیه نظام آپارتاید، به خودسازی دست می زند حادثه ای کوچک محلی و محدود نمی افریند بلکه تمامی جهان را می لرزاند هنگامی که یک زندانی سیاه پوست به جرم اندیشه های رهائی بخش در زندان ژوهانسبورگ برای سالها می ماند تنها چند
سیاه سلول همسایه به او نمی نگرند بلکه همه ساکنان جهان یا بدرستی هر جاکه اگاهی هست به او می نگرند و رهائی او را طلب میکنند.

5)مفهوم احساس مشترک در فرایند ارتباطات چه معنائی دارد واضح آن در این مبحث کیست؟

فرایند همبستگی مثبت بین مشارکت اجتماعی و استفاده از وسائل ارتباط جمعی و بازیابی هویت فردی در حوادث اجتماعی
 به عنوان نمادهای مشترک و تقویت احساس تعلق اجتماعی را برخی چون لرنر در مباحث دیگری چون احساس مشترک
تحلیل نموده اند به نظر آنان وظیفه اساسی وسائل ارتباطی تقویت چنین احساسی است.

6)شخصیت انتقالی چیست؟

شخصیتهای انتقالی یعنی انان که با شرایط جدید محیط پیرامون انطباق بیشتری یافته اند عاملی مهم در راه  حرکت به سوی دنیای جدید می یابد. پس وسائل ارتباط جمعی هم عامل و هم نشاندهنده تعلق اجتماعی انسانهاست.

فصل چهارم آثار و وسائل ارتباط جمعی

1)منظور از تبلیغات تجاری متواتر چیست؟

صاحبان وسایل ارتباط جمعی ضمن پخش اخبار مهم و برنامه های مهم در لابه لای انها و قبل از آنها اقدام به پخش تبلیغات میکند این شیوه بلیغ سوء استفاده ار علاقه وکنجکاوی استفاده کنندگان از وسادل ارتباطی است و موجب تباهی دهن و اعصاب آنان می شود.

2)انحصار ناقص در وسائل ارتباطی در چه شرایطی رخ می دهد؟

انحصار ناقص در ارتباطات جمعی زمانی فراهم می اید که دولتی سعی در انحصار وسائل ارتباط جمعی به عمل اورد
لیکن انحصار کامل تحقق نپذیرفته و برخی از رقبا نیز فرصتی جهت خنثی سازی اندیشه های انتقال یافته از طریق وسایل به
ظاهر انحصاری تبلیغات یابند.

3)نظریه انگ در رابطه با وسایل ارتباطی چیست؟

امحای کامل اعتماد انسانها نست به یک وسیله ارتباطی و اسناد صفاتی چون دروغ پردازی و .... در این شرایط وسیله ارتباطی حتی اگر به درستی وقایع را منعکس نماید چون فاقد اعتماد انسانهاست نه بدان گوش خواهند داد و نه در صورت شنیدن یا دیدن روایت انان از وقایع مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

4)نظریه تکلمه به چه معناست؟

پیام وسائل ارتباط جمعی زمانی موجبات بروز اثری قاطع را در انسانها فراهم می سازد که از جانب محیط پیرامون نیز تکمیل  شود این امر مستلزم همگن بودن پیام و شرایط محیطی است خلاصه اینکه اگر بخواهیم پیامی تاثیر خود را بگذارد باید با ارزش های رایج و عقاید امکانات عملی سازگار باشد ممکن است ابتدا فرد تحت تاثیر قرار گیرد اما بعد دچار سردرگمی و تحیر میشود.

5)آیا همسطح سازی در آموزش صرفا از طریق وسائل ارتباط جمعی صورت می پذیرد؟چرا؟

بله  در عصر وسائل ارتباط جمعی انحصار اموزش از مدرسه و اصحاب ان خارج شده و انتقال سینه به سینه دانسته ها جای خود را به کتابت و ابدیت انسان و پیامش از طریق کتاب و بعد تمامی تکنولوژِی چه رادیوئی و چه تلویزیونی بخشید وسائل ارتباط جمعی چه روزنامه، چه رادیو  یا تلویزیون بزرگترین سهمر را در راه انتقال میراث فرهنگی و فکری بشریت به  عهده  گرفته
و تعالی فرهنگ انسانی را موجب می شود. اگر وسائل ارتباط جمعی درست به کار ایند همچون مدرسه ای بزرگ بر تمامی حیات انسانی پرتو می افکند حتی به هنگام فراغت و هنگامی که این وسائل برای تفنن و سرگرمی انسانها به کار می اید باز هم خواه
و ناخواه می اموزند وسائل ارتباط جمعی در کار اموزش از جهاتی بسیار بر مدرسه پیشی نیز میگیرند.

1)مدرسه از اغاز تا پایان محدودیت زمانی دارد اما وسائل ارتباط جمعی بی هیچ محدودیت در تمام مراحل زندگی با انسانهایند و از اغاز تا پایان عمر انها را می پوشانند.2)مدرسه ،فقط ساعاتی چند از زندگی طفل یا جوان را در اختیار دارد اما وسائل ارتباط جمعی چنین نیست. در تمامی ساعات شب و روز به خانه می ایند و لذا هیچ محدودیت زمانی برای انها وجود ندارد.
3)مدرسه از نظر مکان محدودیت دارد اما وسائل ارتباط جمعی هیچ محدودیتی از این نظر در خود نمی بیند. 4)مدرسه میتواند قشری خاص از انسانها را ان هم به تعداد اندک و در زمانی  و ساعاتی محدود زیرپوشش گیر ولی وسائل ارتباط جمعی همه انسانها را زیر پوشش خود میگیرد.5) مدرسه فاقد ابزارها لازم در اه ارائه دانستی ها در متن واقعیت و همراه آن است اما وسائل ارتباط جمعی دارای چنان توانائی هستند که قادرند خود سوریه را به خانه اورند .

6)ادراک تفاضلی یا تفاوتی به چه معناست؟

یعنی پیام واحد در شرایط یکسان و از یک وسیله خاص ارتباطی برای دونفر معنای یگانه ای نخواهد داشت. هر چند آن دونفر از نظر قدرت حواس نیز یکسان و همانند باشند. مثل پخش یک خبر.

در پناه حق موفق و موید باشید.

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ورود به سامانه نماد علمی کاربردی ورود به سامانه سجاد ورود به سامانه نماد کتاب منشور ملل متحد لیلی رضوی طوسی مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ ورود به سامانه سجاد انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهلت ثبت نام انتقال دانشجو انتخاب واحد علمی کاربردی تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجانی
کلمات کلیدی وبلاگ علمی کاربردی (٥٩) دانشگاه علمی کاربردی (٢٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی (٢٠) جامع علمی کاربردی (۱٤) ثبت نام (۱۳) علمی کاربردی واحد 13 (۱۱) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱٠) واحد 13 علمی کاربردی (۱٠) وبلاگ واحد 13 (٩) دانشگاه (٩) دانشجو (٧) سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی (٧) روابط عمومی (٦) انتخاب واحد (٦) سید سروش دزفولی (٦) سروش دزفولی (٦) آسیه بهبودی (٥) کاخ گلستان (٥) کارشناسی ارشد (٥) uast (٥) سامانه سجاد (٥) سعید میرشاهی (٥) سامانه سجاد و نماد (٥) اردلان مقیم اسلام (٥) سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی (٤) استاد سعید میرشاهی (٤) وبلاگ علمی کاربردی واحد 13 (٤) علی جاویدمهر (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 (٤) uast13 (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 1 (٤) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی (٤) استاد اردلان مقیم اسلام (٤) گلستان کاخ (٤) ورود به سامانه نماد (٤) کاخ زیبای گلستان (۳) ورود به سامانه سجاد (۳) موزه گلستان (۳) استاد آسیه بهبودی (۳) استاد بهبودی (۳) سیاوش دانیالی (۳) وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) اردشیر لارودی (۳) آدرس دانشگاه علمی کاربردی (۳) uastacir (۳) uast13com (۳) زهرا ملکی دوست (۳) کارت ورود به جلسه (۳) دریافت کارت ورود به جلسه (۳) جامعه شناسی (۳) خبرنگاری (۳) روابط بین الملل (۳) برنامه هفتگی (۳) ازدواج دانشجویی (۳) ثبت نام علمی کاربردی (۳) دکتر جاوید مهر رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) سامانه سجاد علمی کاربردی (۳) واحد 13 (۳) دکتر علی جاوید مهر (۳) سامانه آموزشی (نماد) (۳) میرشاهی سعید (۳) سعیده حاج علی (۳) علیرضا آل قیس (۳) آل قیس (۳) بهبودی آسیه (۳) استاد علی میرزایی پور (۳) ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی (٢) علی میرزایی پور (٢) کارشناسی روابط عمومی (٢) مقیم اسلام اردلان (٢) مقیم اسلام (٢) استاد سعید محمدی پور (٢) زمان انتخاب واحد ترم جدید (٢) سجاد و نماد (٢) سامانه نماد (٢) پروین نورانی آسیا بر (٢) سعید محمدی پور (٢) استاد سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) دانشگاه جامع علمی (٢) نورانی آسیا بر (٢) استاد سعیده حاج علی (٢) نماد علمی کاربردی (٢) طریقه انتخاب واحد علمی کاربردی (٢) http://uast13persianblogir/ (٢) استاد سید محمد هاشمی مطهر (٢) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی (٢) مشاهده نمرات (٢) وبلاگ و سایت واحد 13 (٢) سید محمد هاشمی مطهر (٢) استاد میرشاهی (٢) علوم ارتباطات اجتماعی (٢) حسن روحانی (٢) فتحعلی شاه (٢) مقاله نویسی (٢) حاج علی (٢) زبان انگلیسی (٢) روان شناسی (٢) دانلود کتاب (٢) جنگ روانی (٢) خلاصه کتاب (٢) کارشناسی (٢) اسکینر (٢) برنامه امتحانی (٢) کتاب (٢) تعریف (٢) کنکور (٢) تبلیغات (٢) رسانه (٢) ادوارد دمینگ (٢) جامعه شناسی تبلیغات (٢) روزنامه‌نگاری (٢) دمینگ (٢) ثبت نام کارشناسی ارشد (٢) ثبت نام دانشگاه (٢) میرشاهی (٢) تدریس موفق (٢) ارتباطات بین الملل (٢) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران (٢) الهام حیرت سجادی (٢) استاد سیاوش دانیالی (٢) آدرس کاخ گلستان (٢) استاد سید سروش دزفولی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان (٢) دزفولی سروش (٢) لارودی اردشیر (٢) استاد اردشیر لارودی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان(7) (٢) استاد گل احمدی (٢) ابراهیم عزیزیان (٢) استاد ابراهیم عزیزیان فام (٢) ابراهیم عزیزیان فام (٢) حسن گل احمدی (٢) سامانه نماد:ورود به سامانه نماد (٢) سامانه ورود به سجاد (۱) ورود به سامانه نماد علمی کاربردی (۱) گل احمدی حسن (۱) استاد گل احمدی از دیار کردستان (۱) تخت فتحعلی شاهی (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(6) (۱) بازدید از کاخ (۱) کاخ زیبا (۱) رونمایی از وب سایت همایش (۱) دکترین هویج و چماق (۱) پلیس خوب، پلیس بد (۱) مکانیسم ماشه (۱) گرایش روزنامه‌نگاری و خبر نگاری : (۱) روزنامه‌نگاری و خبر نگاری (۱) 94-95 (۱) زمانبندی انتخاب واحد (۱) زمانبندی انتخاب واحد نیمسال (۱) سال تحصیلی 95-94 (۱) مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای دانشگ (۱) ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای (۱) روابط عمومی ها، رسانه های نوین یا استعمار نوین؟! (۱) تعریف روابط عمومی (۱) رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی (۱) ارشد علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد خبرنگاری بین المللی (۱) خبرنگاری بین المللی (۱) بررسی ۷ برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) درس های علمی کاربردی (۱) ورود به سامنه علمی کاربردی (۱) تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجان (۱) انتقال دانشجو (۱) انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) سجاد سامانه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ در اسفند ماه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام (۱) کتاب منشور ملل متحد (۱) لیلی رضوی طوسی (۱) دانلود رایگان کتاب منشور ملل متحد لیلا رضوی طوسی (۱) استاد محمد احمدی (۱) عزیزیان فام (۱) تصاویر استاد گل احمدی (۱) گل احمدی (۱) نسرین آقا ملا (۱) انتخاب واحد آخر! (۱) رشته کاردانی تاکسیرانی (۱) ثبت نام کارشناسی حرفه ای (۱) ثبت نام کارشناسی (۱) ثبت نامدانشگاه جامع علمی – کاربردی (۱) جلسه توجیحی درس کارورزی (۱) تالار خوارزمی (۱) ثبت نام عمره دانشگاهیان (۱) ثبت نام حج عمره دانشگاهیان آغاز شد (۱) حج عمره دانشگاهیان (۱) سی ثانیه پای صحبت برایان تریسی (۱) کاربرد قانون 20/80 پارتو (۱) پارتو 8020 (۱) برنج ایرانی و برنج ژاپنی! (۱) اتحاد و کار گروهی (۱) ژاپن درسی از استاد ژاپنی (۱) سندروم شکنجه (۱) آیا می دانید شکنجه خاموش چیست؟ (۱) بهنوش محتشمی (۱) استاد بهنوش محتشمی (۱) محتشمی بهنوش (۱) انتخاب واحد 94-93 (۱) شرایط و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی (۱) محمدی پور سعید (۱) توریست ها و جهانگردان خارجی (۱) کاخ زیبا و تاریخی گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش کاخ گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش (۱) روابط عمومی و ارتباطات (۱) kakh golestan (۱) آی سی تی چیست؟ (۱) هفته روابط عمومی و ارتباطات (۱) حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی (۱) تصاویر جدیدتر استاد بهبودی (۱) استاد لارودی (۱) تصاویر جدید استاد اردشیر لارودی (۱) نکته مهم در تدریس موفق (۱) از دهکده جهانی تا خانواده جهانی (۱) خانواده جهانی (۱) استاد سروش دزفولی (۱) داستان غم انگیز پایان گوبلز (۱) خودکشی گوبلز (۱) دکتر جوزف گوبلز (۱) رسانه سرد و گرم (۱) عنوان : رسانه سرد و گرم cool media and hot media (۱) رسانه گرم، مک لوهان (۱) جوامع سرد و گرم (۱) شماره های تماس ساختمان فاطمی (۱) خیابان حجاب روبروی هتل لاله (۱) دانشگاه آدرس (۱) آشنایی با افکار دمینگ deming (۱) عصاره آموزه‌های دمینگ (۱) دکتر ادوارد دمینگ (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) استاد نبیان (۱) تصاویر ساختمان جدید در فاطمی (۱) آدرس ساختمان فاطمی (۱) آخرین عکس با استاد میرشاهی (۱) آخرین عکس بهار با استاد بهبودی (۱) به عقل آفرینان دیوانه ات (۱) هرم وارونه در رسانه (۱) تعریف هرم وارونه (۱) هرم وارونه در خبر (۱) لید و انواع آن (۱) شروع خبر: لید lead (۱) *مشخصات لید: (۱) تعریف شایعه (۱) آلپورت و پستمن (۱) روان‏شناسى شایعه (۱) نظریه گوردون آلپورت (۱) گوردون آلپورت (۱) آلپورتِ (۱) ویلیام شرام (۱) مدل ارسطو (۱) شرام لاسول (۱) مدل هارولد لاسول (۱) مک لوهان و جامعه ایرانی (۱) دیدگاه های مارشال مک لوهان (۱) انتخاب واحد تابستان سال 93-92 (۱) انتخاب واحد تابستان 93-92 (۱) شرایط و زمانبندی (۱) الفتی علی احمد (۱) رسولی آذر (۱) سالاریان رجبعلی (۱) دکتر جاویدمهر (۱) علی جاوید مهر (۱) دکتر جاویدمهر مدیری پاسخگو (۱) دکتر جاوید مهر و فاطمه سادات نبیان (۱) برنامه واحد ها و زمان و محل برگزاری کلاس ها (۱) برنامه محل برگزاری کلاس ها (۱) رجب علی سالاریان (۱) رجبعلی سالاریان (۱) سالاریان رجب علی (۱) استاد سالاریان (۱) سعید میرشاهی علمی کاربردی (۱) انواع سبکها و روشهای تبلیغات (۱) سبکها و روشهای تبلیغات (۱) تبلیغات آمریکایی (۱) تبلیغات آلمانی (۱) فرم ارزیابی اساتید (۱) elmi karbordi (۱) ترم و پودمان تابستانه (۱) عکس تیمی با استاد مقیم اسلام (۱) دریافت کارت ورود به جلسه با آرامش (۱) کارت امتحان (۱) درس جامعه شناسی تبلیغات (۱) هنر در روابط عمومی (۱) هنر مصر هنر مرگ و هنر بابلی و سومری (۱) معلمی به سبک جدید (۱) اصول تدریس (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر، (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر: (۱) مطالعه پیشرفته (۱) آدرس کاخ گلستان 15 خرداد ارگ (۱) موزه گلستان تهران (۱) ادامه تصاویر بازدید از کاخ گلستان (2) (۱) گزارش بازدید از کاخ زیبای گلستان(1) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(4) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(5) (۱) استاد مقیم اسلام (۱) انجمن علمی دانشجویی (۱) مشخصات کاربری آسیه بهبودی (۱) استاد خدیجه ططری (۱) مشخصات کاربری خدیجه ططری (۱) خدیجه ططری (۱) اصول گزارش و مقاله نویسی (۱) مقاله نویسی در مطبوعات (۱) مقاله‌های ساده خبری (۱) گزارش به چه معنی (۱) to report (۱) reportare (۱) قهرمان چوگان (۱) اشعار استاد دانیالی (۱) دانیالی سیاوش (۱) زندگینامه سقراط (۱) داستان مرگ سقراط (۱) برنامه امتحانی تان را بگیرید (۱) خبر رسانی به سبک اخبار ساعت 14 سیما (۱) شبکه های اینترنتی (۱) اصول طلایی (۱) تصویر جدید از استاد میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد اردلان مقیم اسلام (۱) تصاویر جدید استاد آسیه بهبودی (۱) قبولی آزمون (۱) خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند سهراب سپهری (۱) مشتریان خود را از دست ندهید! (۱) چت هولمز (۱) بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری (۱) 24 سریال یا سناریو (۱) سروش دذفولی (۱) افکار عمومی، نیرویی نامریی (۱) دزفولی ارتباطات اجتماعی (۱) پیشگویی استاد دزفولی (۱) علمی کاربردی وبلاگ (۱) خلاصه کتاب شناخت افکار عمومی (۱) داوود زارعیان (۱) شناخت افکار عمومی (۱) جنگ روانی و افکار عمومی (۱) جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ (۱) ارتباطات توسعه در جهان سوم (۱) استاد بیتا برارین (۱) بیتا برارین (۱) برنامه امتحانات کلیه دانشجویان (۱) برنامه امتحانات کاردانی (۱) اکرم عباسی مقانکی (۱) استاد ندا آریان مهر (۱) استاد اقتصاد (۱) واحد آموزش دانشگاه (۱) واحد 13 تهران (۱) بایگانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) بایگانی کوچک اما مرتب دانشگاه جامع علمی کاربردی مر (۱) فرهنگ و هنر تهران واحد 13 (۱) لیلی اکبری فر (۱) علی آذرنیای کماری (۱) سعادت شیرزادی (۱) شیرین الله بخش (۱) نرگس مرادخانی (۱) نظرسنجی عجله ای!! (۱) علمی کاربردی واحد13 (۱) آدرس علمی کاربردی واحد 13 47 38 (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی واحد (۱) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی تهران (۱) تلفن دانشگاه علمی کاربردی واحد (۱) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی تهران (۱) سایپا یدک سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل (۱) برنامه هفتگی دانشجویان (۱) خبر مهم واحد 13 (۱) برنامه هفتگی کلاسها (۱) برنامه هفتگی کلاسهای علمی کاربردی واحد 13 (۱) ساختمان مرکزی (۱) خبر نگاری (۱) بی توجهی برخی مدرسان به گرانی وسایل آموزشی (۱) معلمان و دبیران برخی مدارس (۱) عزت الله پوریانuast (۱) آدرس دانشگاه علمی -کاربردی واحد 13 (۱) آدرس واحد 13 خیابان زرتشت (۱) اکرم عباسی (۱) استاد معصومه مولایی (۱) معصومه مولایی (۱) لیلی اکبری فر شهناز اسدیان (۱) معصومه مولایی استاد زبان و ادبیات فارسی (۱) اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور (۱) آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی (۱) wwwuastacir (۱) آدرس مراکز علمی کاربردی (۱) تصاویر استاد اکرم عباسی (۱) هدیه خانم نبیان توسط استاد دانیالی (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) عزت ا پوریان (۱) عزت اله پوریان (۱) نمایی از کافی نت دانشگاه با سرعت عالی! (۱) نمایندگان و بازاریابان خدمات بیمه ای سایپا (۱) آدرس نمایندگی های معتبر سایپا (۱) http://wwwsaipayadakorg/home (۱) uast13ir (۱) http://wwwuast13com/ (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد (۱) خلاصه سریال عمر گل لاله (۱) http://uast38com/ (۱) میر رضی الدین آرتیمانی (۱) اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر (۱) مخصوص کلیه ورودیها (۱) صندوق رفاه (۱) قابل توجه دانشجویان محترم واحد 13 (۱) پذیرش بهمن ماه از هم اکنون آغاز شد (۱) وسایل ارتباط جمعی (۱) روش های نوین تدریس (۱) فریدون وردی نژاد (۱) تاکسیرانی (۱) ارزیابی اساتید (۱) تعطیلی مدارس (۱) پذیرش دانشگاه (۱) امور فرهنگی (۱) نظریه های ارتباط جمعی (۱) آزمون ارشد (۱) منشور ملل متحد (۱) ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) هویج و چماق (۱) الوین تافلر (۱) آزمون کنکور (۱) سرفصل دروس (۱) دانشجویان دختر (۱) جامعه ایرانی (۱) روز معلم مبارک (۱) مدیریت خانواده (۱) امپریالیسم خبری (۱) فرهنگسرای فناوری (۱) hyundai (۱) تبلیغات تجاری (۱) کاخ موزه (۱) دانشجویان کاردانی (۱) اعتراض به نمرات (۱) شورای حل اختلاف (۱) سالاریان (۱) محمود سریع القلم (۱) رشته های کارشناسی (۱) رضی الدین آرتیمانی (۱) تلخیص کتاب (۱) تبریک روز معلم (۱) کارنامه کارشناسی ارشد (۱) انواع آمار (۱) اصول طلایی مشتری مداری (۱) فرم نظرسنجی (۱) سید محمود موسوی (۱) امپریالیسم رسانه ای (۱) حقوق ثبتی (۱) الهی به مستان میخانه ات (۱) اصل پارتو (۱) حسین قندی (۱) اصول روابط بین الملل (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) alvin toffler (۱) مدرسان (۱) نرم افزارهای حسابداری (۱) علمی کاربردی (۱) ثبت نام کنکور سراسری (۱) علم آمار (۱) وام دانشجویی (۱) محمد احمدی (۱) روابط عمومی الکترونیک (۱) برنامه ریزی فرهنگی (۱) جملات زیبا بزرگان (۱) دیپلماسی رسانه ای (۱) هرم وارونه (۱) golestan (۱) اعتراض به نمره (۱) sanjesh (۱) شرام (۱) شکنجه خاموش (۱) 80 نکته مهم در تدریس موفق (۱) روابط عمومی مدرن (۱) ثبت نام حج عمره (۱) قاجار (۱) شکسپیر (۱) کنکور سراسری (۱) افکار عمومی (۱) کلاس (۱) علامه طباطبایی (۱) تابستان (۱) روز معلم (۱) ict (۱) کنکور ارشد (۱) انتخاب رشته (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) مدیریت فرهنگی (۱) ایدئولوژی (۱) سنجش (۱) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (۱) ارتباطات سیاسی (۱) توریست (۱) نمونه سوالات (۱) آزمون (۱) نتایج (۱) ایرنا (۱) ارتباط (۱) حسابداری (۱) ضرب المثل (۱) نظرسنجی (۱) ارتباطات (۱) شایعه (۱) کنش (۱) آمریکا (۱) الکترونیک (۱) استاد (۱) روش تحقیق (۱) کشاورزی (۱) دانشجویی (۱) فراخوان (۱) توسعه (۱) اجتماعی (۱) خانواده (۱) ازدواج (۱) هنر (۱) دانشگاه آزاد (۱) همایش (۱) فناوری اطلاعات (۱) کاربردی (۱) گرافیک (۱) ثبت نام کنکور (۱) بازدید (۱) خبر رسانی (۱) حج عمره (۱) گلستان (۱) فساد (۱) کاردانی (۱) سوال (۱) اساتید (۱) زندگی (۱) تدریس (۱) سال نو مبارک (۱) گوبلز (۱) اقتصاد ژاپن (۱) زوج خوشبخت (۱) کاظم زاده (۱) عشق و ازدواج (۱) سریع القلم (۱) ملل (۱) غفاری (۱) پیام نور (۱) برایان تریسی (۱) بختیاری (۱) چوگان (۱) دهکده جهانی (۱) پارتو (۱) اطلاعیه ها (۱) نماد (۱) فیلسوف (۱) کارورزی (۱) پذیرش (۱) بنیاد شهید (۱) ترم تابستان (۱) ماهاتما گاندی (۱) برنامه امتحانات (۱) ویلیام جیمز (۱) ناصرالدین شاه (۱) عملیات روانی (۱) فقر فرهنگی (۱) پرداخت (۱) حقوق بین الملل (۱) مهلت ثبت نام (۱) پایان نامه (۱) کاردانی به کارشناسی (۱) میراسماعیلی (۱) حذف کنکور (۱) شهریه (۱) تئوری آشوب (۱) سجاد (۱) مطبوعاتی (۱) سبد کالا (۱) عشق و سیاست (۱) ارتباط جمعی (۱) دانشجویان کامپیوتر (۱) موزه هنرهای معاصر (۱) مک لوهان (۱) تابستانه (۱) مارشال مک لوهان (۱) متغیر (۱) اهمیت تبلیغات (۱) بهبودی (۱) جامعه آماری (۱) سقراط حکیم (۱) نوام چامسکی (۱) 16 آذر روز دانشجو (۱) آی سی تی (۱) غیرحضوری (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) حیاط زیبای ساختمان ملایی (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی (۱) بودجه فرهنگی (۱) روزت مبارک استاد (۱) استاد بی بی سادات میراسماعیلی (۱) بی بی سادات میراسماعیلی (۱) سادات میراسماعیلی (۱) استاد فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری (۱) استاد فرهاد فتاحی (۱) فرهاد فتاحی (۱) استاد فرهاد فتاحی استاد آمار و ارقام (۱) فرهاد فتاحی کاربرد آمار در علوم اجتماعی (۱) استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) استاد بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی تربیت بدنی (۱) بتول شاهینی علمی کاربردی (۱) معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر (۱) استاد هاشمی مطهر قاری قرآن (۱) رزومه دکتر فاطمه مدیری (۱) دکتر فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری علمی کاربردی (۱) دوره آموزشی روش تحقیق (۱) تحقیق روش تحقیق (۱) دوره آموزشی روش تحقیق : (۱) ایمیل استاد سید محمد هاشمی مطهر (۱) ایمیل فاطمه مدیری (۱) حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) کارت ورود به جلسه علمی کاربردی (۱) طریقه ارسال تحقیق با استاد (۱) طریقه ثبت نام و ایجاد کاربری در سایت دانشگاه (۱) تصاویر بزرگداشت مقام استاد (۱) بزرگداشت مقام استاد (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی از استادان (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی (۱) دانشجویان علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی ایران (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی کشور (۱) واحد 13 تهران uast13 (۱) واحد 38 (۱) علمی کاربردی واحد 38 (۱) فراخوان هنری (۱) علمی کاربردی واحد 13 تهران (۱) انتخاب واحد واحد13 (۱) واحد13 علمی کاربردی (۱) پایان مهلت انتخاب واحد (۱) نویسندگی و بازیگری (۱) نویسندگی و بازیگری واحد 13 (۱) سرکار خانم یاسا (۱) فراخوان علمی کاربردی (۱) دانشگاه علمی کاربردی + آدرس (۱) علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) علمی کاربردی uast (۱) اصول مطالعه (۱) ساختمان فاطمی (۱) قابل توجه دانشجویان علمی­ کاربردی (۱) ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی (۱) اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی (۱) مدیران گروه uast13 (۱) دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی (۱) wwwuast34acir (۱) دانشگاه علمی کاربردیواحد 34 (۱) علمی کاربردی 34 (۱) برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانات علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانی دانشگاه علمی کاربردی (۱) برنامه امتحان علمی کاربردی واحد 13 (۱) علی جاویدمهر (۱) استاد مینا قریب (۱) مینا قریب (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی 13 (۱) اصول گزارش نویسی (۱) پرداخت شهریه و مشاهده نمرات (۱) آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی (۱) ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) پذیرش دانشگاه علمی کاربردی (۱) ثبت نام جامع علمی کاربردی (۱) اطلاعیه اعتراض به نمره (۱) مشاهده نمرات دانشگاه علمی کاربردی (۱) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی تهران (۱) علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) اطلاعیه جدید دانشگاه علمی کاربردی (۱) نامه به استاد زهرا ملکی دوست (۱) سایت واحد 13 (۱) سید محمد هاشمی مطهر دانشگاه علمی (۱) سید محمد هاشمی مطهر علمی کاربردی (۱) ثبت نام بدون آزمون (۱) برنامه هفتگی علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر (۱) سمیه کاظم زاده (۱) استاد سمیه کاظم زاده (۱) استادسعیده حاج علی (۱) علمی کاربردی قوه قضائیه (۱) آدرس علمی کاربردی (۱) مرکز علمی ماربردی (۱) ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 (۱) ثبت نام دانشگاه 92-93 (۱) دفترچه 92-93 (۱) ثبت‏نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) علمی کاربردی 1392 (۱) ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-92 (۱) برنامه امتحانی روابط عمومی (۱) قیس آل قیس (۱) استاد آل قیس (۱) تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد ملکی دوست (۱) ملکی دوست (۱) استاد زهرا ملکی دوست (۱) رهام جوان ترین دانشجوی ایران (۱) استاد الهام حیرت سجادی (۱) حیرت سجادی (۱) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی (۱) درس ارتباط (۱) دوره چهارم (۱) بازرگان مقیم اسلام (۱) محمدی پور (۱) استاد حاج علی (۱) اسامی شاگردان ممتاز و نمونه (۱) ممتاز و نمونه علمی کاربردی (۱) عکس یادگاری با استاد (۱) استاد علیرضا آل قیس (۱) the second report on english (۱) simultaneous translation madual (۱) frost poetry (۱) محمد جواد ظریف (۱) نشست نمایندگان با جاوید مهر (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-93 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92-93 (۱) دانلود دفترچه علمی کاربردی 92 93 (۱) علمی- کاربردی (۱) بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا (۱) دانشجویان خبرنگاری (۱) بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور (۱) بازدید علمی کاربردی (۱) بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی (۱) بازدید از موزه هنرهای معاصر (۱) سهیلا ابراهیم پور (۱) استاد بهنام علمی (۱) بهنام علمی (۱) استاد فرید فتحی (۱) فرید فتحی (۱) اصول علم سیاست (۱) استاد محمدی پور (۱) رضا بازرگان (۱) استاد رضا بازرگان (۱) لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه (۱) استاد علمی کاربردی (۱) اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی 92 93 94 (۱) نتایج قبولی علمی کاربردی (۱) فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی (۱) 92 93 1394 (۱) انواع مدل های ارتباطی (۱) سیستم جامع آموزشی سجاد (۱) سیستم سجاد (۱) دانشجویان روابط عمومی (۱) ابراهیم پور ابیازنی سهیلا (۱) فتحی فرید (۱) علمی بهنام (۱) میرزایی پور علی (۱) تجلیل از دانشجوی سخت کوش (۱) صمد نیکجو (۱) دانشگاه علمی کاربردی (۱) امپریال imperial (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) ارتباطات توسعه (۱) علیرضا بهمن (۱) مبانی ارتباط جمعی (۱) بهورزی (۱) پزشکی- دارویاری (۱) کاردانی بهورزی (۱) پرتال دانشگاه جامع علمی و کاربردی (۱) مهلت پرداخت وام‌های شهریه (۱) تهدید وبلاگ دانشگاه (۱) تهدید وبلاگ uast13 (۱) وبلاگ دانشگاه (۱) تمدید ثبت نام کنکور ارشد 93 (۱) کنکور ارشد 93 (۱) پذیرفته‌ شدگان نهایی آزمون دوره‌های مهندسی فناوری (۱) http://labbaikir/ (۱) عضویت دکتر پورعباس در (۱) ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) دکتر پورعباس (۱) پورعباس (۱) درآمدی برنظریه فرهنگی (۱) cultural theory an introduction (۱) فیلیپ اسمیت (۱) مبانی نظری آسیب­های اجتماعی (۱) جامعه شناسی درباره چیست؟ (۱) جامعه شناسی - آنتونی گیدنز (۱) چکیده کتاب صور بنیانی حیات دینی امیل دورکیم (۱) چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم (۱) دانلود کتاب دلبستگی و روابط اجتماعی (۱) دانلود کتاب روانشناسی خرافات (۱) دانلود کتاب ازدواج موفق (۱) جامعه شناسی آنتونی گیدنز (۱) مترجم: منوچهر صبوری (۱) نظریه کنش متقابل - نظریه های جامعه شناسی (۱) کنش متقاب (۱) سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی (۱) مدیریت تبلیغات تجاری (۱) زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون (۱) تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (۱) http://uast13persianblogir/post/157/ (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته (۱) خلاصه و نقد کتاب موج سوم (۱) کتاب موج سوم (۱) دانشجوی عزیز روزت مبارک (۱) روز زیبای تفکر و آموختن، روز دانشجو مبارک (۱) فرم نظرسنجی را تکمیل کنید (۱) نظرسنجی علمی کاربردی (۱) سازمان‌ سنجش‌ اموزش‌ کشور (۱) بازدید از روابط عمومی hyundai (۱) پروین نورانی آسیابر (۱) تجلیل از استادان واحد 13 (۱) هفته پزوهش (۱) ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲ (۱) ثبت‌ نام پذیرش (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد (۱) مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) (۱) عنوان کتاب : دین و روابط بین الملل (۱) مرکز تحققات استراتژیک (۱) مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل (۱) مفهوم تجاوز (۱) جنگ و تعریف تجاوز (۱) دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل (۱) سبد کالای دانشجویان (۱) ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد 93 (۱) کارشناسی ارشد 93 (۱) پودمانی ترمی (۱) کارنامه ترم به ترم (۱) برنامه هفتگی دانشجو (۱) نحوه اعتراض به نمرات (۱) پرداخت شهریه پودمان جدید (۱) دزفولی سید سروش (۱) نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی (۱) دانشگاه جامع علمی‌ ـ‌کاربردی (۱) برارین بیتا (۱) اثرات رسانه ها و ظهور دوره چهارم (۱) اثرات رسانه ها (۱) تبلیغ مردم (۱) ارزیابی مدرس (۱) کارت ورود به جلسه آزمون (۱) استاد علی میرزایی پور و پسرش (۱) استاد میرزایی پور با پسر گلش (۱) اطلاعیه ثبت نام با تاخیر (۱) لیست دانشگاههای علمی کاربردی (۱) سایت دانشگاه های علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی (۱) تحلیل آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی91 (۱) آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (۱) ادوارد هرمان (۱) سانسور و فیلتر رسانه ها در آمریکا (۱) سانسور و فیلتر (۱) مدل چامسکی (۱) اداورد هرمان (۱) فیلتر پروپاگاندا (۱) ۵ اصل «فیلتر» اخبار در رسانه‌ها (۱) دانشگاه علمی-کاربردی (۱) فرهاد فرید (۱) بازدید دانشجویان کامپیوتر (۱) بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری (۱) بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی (۱) بازدیدهای دانشجویان واحد 13 (۱) دانشجویان واحد 13 (۱) بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی (۱) پروین نورانی (۱) آشنایی با نرم افزارهای حسابداری (۱) نرم افزارهای نوین حسابداری (۱) بازدید از شرکت توزیع نیروی برق (۱) بازدید دانشجویان روابط عمومی از شرکت توزیع نیروی ب (۱) جامعه اطلاعاتی و نقش آن در ارتباطات بین الملل (۱) inf ormation society (۱) نظریه ی رفتار گرایی اسکینر (۱) کاربرد نظریه ی رفتار گرایی در برنامه ریزی درسی (۱) آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش (۱) برحاس فردریک اسکینر (۱) burrhus frederic skinner (۱) ارتباط سیاست با ارتباطات (۱) برقراری ارتباطات (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی از کتابخانه شقایق (۱) کتابخانه شقایق (۱) بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید (۱) گرایش روزنامه نگاری (۱) خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای (۱) کتاب دیپلماسی (۱) روابط بین الملل اسلامى (۱) نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى (۱) زندگى اجتماعى (۱) عملیات روانی از نظریه تا عمل (۱) کتاب دین و روابط بین الملل (۱) دین و روابط بین الملل (۱) مدرسان برتر نیمسال اول (۱) اصول روابط بین الملل دکتر خاوری (۱) دکتر خاوری (۱) علی میرزائی پور (۱) دانشجوی 8 ساله علمی کاربردی (۱) اینترنت ساختمان ملایی زیر صفر (۱) سایت دانشگاه علمی کاربردی (۱)